Panduan Lengkap Zakat Fitrah: Jenis Makanan yang Benar

lisa


Panduan Lengkap Zakat Fitrah: Jenis Makanan yang Benar

Zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat di suatu daerah. Misalnya, di Indonesia, zakat fitrah berupa beras.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu fakir miskin. Dalam sejarah Islam, zakat fitrah telah diwajibkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, termasuk tata cara pembayarannya, waktu pembayarannya, dan golongan yang berhak menerimanya.

Zakat Fitrah Hendaknya Berupa

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunaikan zakat fitrah, yaitu:

 • Jenis makanan pokok
 • Takaran
 • Waktu pembayaran
 • Golongan penerima
 • Niat
 • Tata cara pembayaran
 • Hikmah
 • Dalil
 • Sejarah

Semua aspek tersebut saling berkaitan dan penting untuk dipahami agar zakat fitrah yang kita tunaikan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Takarannya juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg.

Jenis makanan pokok

Jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan zakat fitrah bertujuan untuk membantu fakir miskin agar mereka dapat menikmati makanan pokok yang layak pada hari raya Idul Fitri. Berikut adalah beberapa jenis makanan pokok yang biasa digunakan untuk zakat fitrah:

 • Beras

  Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia, zakat fitrah biasanya berupa beras.

 • Gandum

  Gandum merupakan makanan pokok masyarakat Timur Tengah. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir, zakat fitrah biasanya berupa gandum.

 • Kurma

  Kurma merupakan makanan pokok masyarakat Arab sebelum Islam. Di beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, zakat fitrah masih berupa kurma hingga saat ini.

 • Jagung

  Jagung merupakan makanan pokok masyarakat Amerika dan Afrika. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Ethiopia, zakat fitrah biasanya berupa jagung.

Jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah tidak harus sama di setiap daerah. Yang terpenting, makanan pokok tersebut merupakan makanan pokok masyarakat setempat dan dapat dikonsumsi oleh fakir miskin.

Takaran

Takaran zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunaikan ibadah ini. Takaran zakat fitrah yang benar akan memastikan bahwa fakir miskin menerima bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka pada hari raya Idul Fitri.

Takaran zakat fitrah telah ditetapkan sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg. Takaran ini berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum untuk setiap jiwa, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dari kaum muslimin.

Pentingnya takaran zakat fitrah terletak pada tujuan zakat fitrah itu sendiri, yaitu untuk membantu fakir miskin. Jika takaran zakat fitrah terlalu sedikit, maka bantuan yang diterima oleh fakir miskin tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sebaliknya, jika takaran zakat fitrah terlalu banyak, maka akan memberatkan bagi muzaki (orang yang wajib membayar zakat).

Dengan demikian, takaran zakat fitrah yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa ibadah zakat fitrah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Waktu pembayaran

Waktu pembayaran zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunaikan ibadah ini. Waktu pembayaran zakat fitrah telah diatur dalam syariat Islam, sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk memahaminya agar tidak keliru dalam menunaikan zakat fitrah.

 • Waktu mulai

  Waktu mulai pembayaran zakat fitrah adalah setelah terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadhan (malam Idul Fitri). Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka zakatnya diterima. Barangsiapa yang mengeluarkannya setelah shalat Id, maka zakatnya dianggap sebagai sedekah biasa.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

 • Waktu berakhir

  Waktu berakhir pembayaran zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini juga berdasarkan pada sabda Nabi SAW yang disebutkan di atas.

 • Waktu ideal

  Waktu ideal untuk membayar zakat fitrah adalah pada malam atau pagi hari Idul Fitri, sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat Id. Hal ini agar zakat fitrah dapat segera disalurkan kepada fakir miskin dan mereka dapat segera menikmati makanan pokok pada hari raya Idul Fitri.

Dengan memahami waktu pembayaran zakat fitrah, umat Islam dapat menunaikan ibadah ini dengan benar dan tepat waktu. Sehingga, zakat fitrah dapat diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi fakir miskin.

Golongan penerima

Zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat di suatu daerah. Golongan penerima zakat fitrah adalah fakir miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda sama sekali dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta benda tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Riqab

  Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang belum dimerdekakan.

 • Gharimin

  Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya.

Zakat fitrah juga dapat diberikan kepada golongan mualaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, zakat fitrah juga dapat diberikan kepada amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Niat

Niat merupakan salah satu aspek penting dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Niat adalah tujuan atau maksud hati seseorang dalam melakukan suatu amalan. Dalam konteks zakat fitrah, niat yang benar adalah mengeluarkan zakat fitrah karena Allah SWT semata, untuk membersihkan harta, dan untuk membantu fakir miskin.

 • Ikhlas

  Niat yang ikhlas adalah niat yang murni karena Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia.

 • Sesuai dengan Sunnah

  Niat yang sesuai dengan Sunnah adalah niat yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat setempat.

 • Menghitung Harta

  Sebelum mengeluarkan zakat fitrah, seseorang harus menghitung hartanya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan.

 • Menyalurkan kepada yang Berhak

  Setelah menghitung harta, zakat fitrah harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin dan golongan lainnya yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan memahami aspek niat dalam zakat fitrah, umat Islam dapat menunaikan ibadah ini dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Niat yang benar akan membuat ibadah zakat fitrah menjadi lebih bernilai dan berkah di sisi Allah SWT.

Tata cara pembayaran

Tata cara pembayaran zakat fitrah memiliki kaitan erat dengan jenis makanan pokok yang digunakan. Sebab, salah satu syarat sah zakat fitrah adalah jenis makanannya harus sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, sehingga zakat fitrah di Indonesia umumnya dibayarkan dalam bentuk beras.

Selain jenis makanan, takaran zakat fitrah juga perlu diperhatikan. Takaran zakat fitrah yang benar adalah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg. Takaran ini berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum untuk setiap jiwa, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dari kaum muslimin.

Tata cara pembayaran zakat fitrah yang benar dapat membantu memastikan bahwa zakat fitrah yang kita tunaikan sesuai dengan syariat Islam dan dapat diterima oleh Allah SWT. Selain itu, tata cara pembayaran yang benar juga akan memudahkan penyaluran zakat fitrah kepada fakir miskin agar mereka dapat segera menikmati makanan pokok pada hari raya Idul Fitri.

Hikmah

Hikmah zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok sangatlah besar dan luas. Hikmah tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembersihan harta, penyucian jiwa, hingga peningkatan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa hikmah zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok:

 • Pembersihan Harta

  Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tercampur di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seorang muslim telah menyucikan hartanya dan terhindar dari riba.

 • Penyucian Jiwa

  Zakat fitrah juga dapat menjadi sarana penyucian jiwa dari sifat kikir dan tamak. Dengan berzakat, seorang muslim telah melatih dirinya untuk berbagi dengan sesama dan menumbuhkan sifat dermawan.

 • Peningkatan Kesejahteraan Sosial

  Zakat fitrah sangat bermanfaat bagi fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan menyalurkan zakat fitrah kepada mereka, kita telah membantu meringankan beban hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain itu, zakat fitrah juga dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama muslim. Saat kita menyalurkan zakat fitrah, kita akan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang baik dan memperkuat ukhuwah islamiyah.

Dalil

Dalil zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tercampur di dalamnya.

Sementara itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum untuk setiap jiwa, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dari kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah adalah kurma atau gandum, yang merupakan makanan pokok masyarakat Arab pada saat itu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok karena makanan pokok merupakan salah satu bentuk harta yang wajib dizakati. Selain itu, penggunaan makanan pokok sebagai zakat fitrah juga dapat membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makan dan minum.

Sejarah

Sejarah zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok tidak terlepas dari perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan memiliki sejarah panjang dalam praktik keagamaan umat Islam.

 • Zaman Nabi Muhammad SAW

  Pada zaman Nabi Muhammad SAW, zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu. Makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah pada saat itu adalah kurma atau gandum, yang merupakan makanan pokok masyarakat Arab pada saat itu.

 • Zaman Khulafaur Rasyidin

  Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para Khulafaur Rasyidin melanjutkan tradisi pembayaran zakat fitrah. Mereka juga menetapkan bahwa makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah tidak hanya terbatas pada kurma atau gandum, tetapi juga dapat berupa makanan pokok lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

 • Zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

  Pada zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, zakat fitrah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Para penguasa pada masa itu juga mengatur tata cara pembayaran zakat fitrah dan jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk zakat fitrah.

 • Zaman Modern

  Di zaman modern, pembayaran zakat fitrah masih tetap menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah juga semakin beragam, disesuaikan dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Dari sejarah panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok karena makanan pokok merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, penggunaan makanan pokok sebagai zakat fitrah juga dapat membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makan dan minum.

Tanya Jawab Zakat Fitrah Hendaknya Berupa Makanan Pokok

Berikut adalah beberapa tanya jawab seputar zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok:

Pertanyaan 1: Mengapa zakat fitrah harus berupa makanan pokok?

Jawaban: Karena makanan pokok merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, penggunaan makanan pokok sebagai zakat fitrah juga dapat membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makan dan minum.

Pertanyaan 2: Bolehkah zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang?

Jawaban: Tidak boleh. Zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Pertanyaan 3: Apa saja jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk zakat fitrah?

Jawaban: Jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk zakat fitrah antara lain beras, gandum, kurma, jagung, dan sorgum.

Pertanyaan 4: Berapa takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan?

Jawaban: Takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg.

Pertanyaan 5: Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah berhak diterima oleh fakir miskin, anak yatim, amil, mualaf, dan orang yang terlilit utang.

Pertanyaan 6: Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?

Jawaban: Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok. Semoga tanya jawab ini dapat menambah pemahaman kita tentang zakat fitrah dan membantu kita dalam menunaikan ibadah ini dengan benar.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah zakat fitrah hendaknya berupa makanan pokok. Hikmah ini sangat banyak dan luas, sehingga penting bagi kita untuk memahaminya agar kita semakin termotivasi untuk menunaikan zakat fitrah.

Tips Memastikan Zakat Fitrah Berupa Makanan Pokok

Memastikan zakat fitrah berupa makanan pokok sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

Tip 1: Tentukan jenis makanan pokok
Tentukan jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat, misalnya beras, gandum, atau jagung.

Tip 2: Takar sesuai ketentuan
Takar makanan pokok sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg untuk setiap jiwa.

Tip 3: Berikan bahan berkualitas
Pilih makanan pokok yang berkualitas baik, tidak rusak atau berkutu, agar layak dikonsumsi oleh fakir miskin.

Tip 4: Pastikan kemasan rapi
Kemas makanan pokok dengan rapi dan bersih menggunakan wadah yang layak, agar terhindar dari kerusakan selama penyaluran.

Tip 5: Salurkan tepat waktu
Salurkan zakat fitrah tepat waktu, yaitu sebelum shalat Idul Fitri, agar fakir miskin dapat segera memanfaatkannya.

Tip 6: Prioritaskan fakir miskin setempat
Prioritaskan penyaluran zakat fitrah kepada fakir miskin di lingkungan sekitar atau daerah yang membutuhkan.

Tip 7: Sertakan data pemberi
Sertakan data diri pemberi zakat fitrah, seperti nama dan alamat, untuk memudahkan pelaporan dan penyaluran yang tepat.

Tip 8: Dokumentasikan penyaluran
Dokumentasikan penyaluran zakat fitrah, misalnya dengan membuat laporan atau mengambil foto, sebagai bukti pertanggungjawaban.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang Anda tunaikan berupa makanan pokok yang berkualitas dan bermanfaat bagi fakir miskin.

Tips-tips ini sangat penting untuk kita terapkan dalam menunaikan zakat fitrah, sehingga ibadah kita dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pembahasan tentang “zakat fitrah hendaknya berupa” dalam artikel ini memberikan beberapa poin penting, di antaranya:

 • Jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
 • Takaran zakat fitrah yang benar adalah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg untuk setiap jiwa.
 • Zakat fitrah hendaknya disalurkan kepada golongan fakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya, tepat waktu sebelum shalat Idul Fitri.

Poin-poin tersebut saling berkaitan dan penting untuk dipahami agar ibadah zakat fitrah yang kita tunaikan sesuai dengan syariat Islam dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan menunaikan zakat fitrah dengan benar, kita telah melaksanakan perintah Allah SWT, membersihkan harta, dan membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mari kita bersama-sama menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan penuh kesadaran, agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kita semua.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru