Ukuran Harta Yang Wajib Dizakati Disebut

lisa


Ukuran Harta Yang Wajib Dizakati Disebut

Ukuran harta yang wajib dizakati disebut nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, nisab untuk zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab untuk zakat perak adalah 595 gram.

Zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah membersihkan harta, menolong fakir miskin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang nisab zakat, jenis-jenis zakat, dan tata cara penghitungan serta pembayarannya.

Ukuran Harta yang Wajib Dizakati Disebut

Ukuran harta yang wajib dizakati disebut nisab. Nisab merupakan aspek penting dalam zakat karena menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Terdapat beberapa aspek penting terkait nisab zakat, antara lain:

 • Jenis harta
 • Nilai harta
 • Waktu kepemilikan
 • Hutang
 • Biaya pokok
 • Kewajiban
 • Keluarga tanggungan
 • Inflasi
 • Kebijakan pemerintah

Semua aspek tersebut saling terkait dan memengaruhi penetapan nisab zakat. Misalnya, jenis harta menentukan nilai nisab yang berbeda-beda. Nisab zakat emas berbeda dengan nisab zakat perak atau nisab zakat hasil pertanian. Selain itu, waktu kepemilikan juga berpengaruh. Seseorang yang baru memiliki harta wajib zakat setelah melewati batas waktu tertentu. Dengan memahami berbagai aspek nisab zakat, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab. Berbeda jenis harta memiliki ketentuan nisab yang berbeda-beda.

 • Emas dan Perak

  Nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah 595 gram. Baik emas maupun perak harus memenuhi syarat tertentu, seperti kadar kemurnian dan kepemilikan penuh.

 • Harta Perdagangan

  Harta perdagangan adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nisab zakat harta perdagangan adalah senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas.

 • Hasil Pertanian

  Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil bumi yang dapat dimakan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kilogram.

 • Hewan Ternak

  Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Masing-masing hewan ternak memiliki nisab yang berbeda-beda, misalnya nisab zakat unta adalah 5 ekor.

Dengan memahami jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan nisabnya, umat Islam dapat mengetahui secara jelas harta apa saja yang wajib dizakati dan berapa batas minimal harta yang dikenai zakat.

Nilai Harta

Nilai harta merupakan aspek krusial dalam menentukan ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab. Nilai harta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

 • Harga pasar

  Harga pasar adalah harga suatu harta berdasarkan kondisi pasar saat ini. Harga pasar digunakan sebagai dasar penilaian harta untuk menentukan apakah sudah mencapai nisab atau belum.

 • Nilai tukar

  Nilai tukar mata uang dapat memengaruhi nilai harta, terutama bagi harta yang diperdagangkan secara internasional. Fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan perubahan nilai harta dan berimplikasi pada kewajiban zakat.

 • Inflasi

  Inflasi adalah kenaikan harga umum dan berkelanjutan dalam perekonomian. Inflasi dapat menyebabkan penurunan nilai riil harta dan berdampak pada kewajiban zakat. Oleh karena itu, nisab zakat perlu disesuaikan secara berkala untuk mempertimbangkan inflasi.

 • Biaya pokok

  Biaya pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu harta. Biaya pokok dikurangkan dari nilai harta untuk menentukan nilai harta yang dikenai zakat.

Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi nilai harta, umat Islam dapat menilai harta yang dimilikinya secara tepat dan menghitung kewajiban zakatnya dengan benar. Penetapan nilai harta yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Waktu Kepemilikan

Waktu kepemilikan harta memiliki keterkaitan erat dengan ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab. Dalam Islam, terdapat ketentuan khusus mengenai waktu kepemilikan harta yang memengaruhi kewajiban zakat.

Menurut ketentuan syariat, harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki selama satu tahun penuh atau lebih. Artinya, jika seseorang memiliki harta yang belum mencapai nisab selama satu tahun, maka harta tersebut belum wajib dizakati. Sebaliknya, jika harta tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Contohnya, jika seseorang memiliki emas seberat 80 gram pada tanggal 1 Januari, maka emas tersebut belum wajib dizakati karena belum mencapai nisab. Namun, jika emas tersebut terus dimiliki hingga tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka emas tersebut wajib dizakati karena telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun penuh.

Penetapan waktu kepemilikan sebagai salah satu syarat wajib zakat memiliki hikmah yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik harta untuk mengembangkan dan memanfaatkan hartanya secara optimal. Selain itu, ketentuan ini juga mencegah terjadinya manipulasi atau penghindaran kewajiban zakat dengan cara memperjualbelikan harta secara berulang-ulang.

Hutang

Hutang merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab. Dalam Islam, terdapat aturan khusus terkait utang yang memengaruhi kewajiban zakat.

 • Hutang Pribadi

  Hutang pribadi adalah utang yang menjadi tanggungan pribadi seseorang, seperti utang kartu kredit atau utang kendaraan. Hutang pribadi dikurangkan dari harta yang dimiliki untuk menentukan nisab zakat.

 • Hutang Usaha

  Hutang usaha adalah utang yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis. Hutang usaha juga dikurangkan dari harta yang dimiliki untuk menentukan nisab zakat.

 • Hutang Konsumtif

  Hutang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak produktif, seperti utang untuk membeli gadget atau liburan. Hutang konsumtif tidak dikurangkan dari harta yang dimiliki, sehingga dapat memengaruhi nisab zakat.

Penetapan utang sebagai pengurang harta yang wajib dizakati memiliki hikmah yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang memiliki banyak utang. Selain itu, ketentuan ini juga mencegah terjadinya manipulasi atau penghindaran kewajiban zakat dengan cara berutang secara berlebihan.

Biaya Pokok

Biaya pokok merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu harta. Dalam konteks ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab, biaya pokok memiliki kaitan yang erat.

Biaya pokok dikurangkan dari nilai harta untuk menentukan nilai harta yang dikenai zakat. Hal ini disebabkan karena biaya pokok merupakan bagian dari harta yang tidak wajib dizakati. Misalnya, jika seseorang memiliki emas seberat 85 gram yang dibeli dengan harga Rp10.000.000, maka biaya pokok yang dikeluarkan adalah Rp10.000.000. Nilai harta yang dikenai zakat adalah Rp0, karena nilai harta dikurangi dengan biaya pokok.

Penetapan biaya pokok sebagai pengurang harta yang wajib dizakati memiliki hikmah yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang memiliki harta yang diperoleh dengan cara membeli atau menghasilkan sendiri. Selain itu, ketentuan ini juga mencegah terjadinya manipulasi atau penghindaran kewajiban zakat dengan cara menggelembungkan biaya pokok.

Kewajiban

Dalam konteks ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab, kewajiban memegang peranan penting. Kewajiban merujuk pada tanggungan atau beban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terkait dengan harta yang dimilikinya.

 • Menghitung dan Menentukan Nisab

  Kewajiban pertama adalah menghitung dan menentukan nisab harta yang wajib dizakati. Seseorang harus mengetahui jenis harta yang dimiliki, nilai harta, dan utang yang menjadi tanggungannya untuk menentukan apakah hartanya sudah mencapai nisab atau belum.

 • Mengeluarkan Zakat Tepat Waktu

  Setelah nisab terpenuhi, kewajiban selanjutnya adalah mengeluarkan zakat tepat waktu. Zakat harus dikeluarkan setiap tahun pada saat harta sudah mencapai haul atau satu tahun kepemilikan.

 • Menyalurkan Zakat kepada yang Berhak

  Zakat yang dikeluarkan harus disalurkan kepada delapan ashnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan amil zakat. Penyaluran zakat harus dilakukan secara tepat sasaran dan merata.

 • Mempertanggungjawabkan Zakat

  Setiap muslim berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan zakat yang dikeluarkannya. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan cara membuat catatan pengeluaran zakat atau melaporkan zakat yang dikeluarkan kepada lembaga pengelola zakat.

Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait zakat, seorang muslim dapat menjalankan ibadah zakat secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat yang dikeluarkan secara benar tidak hanya bermanfaat bagi penerima zakat, tetapi juga akan menjadi pembersih dan penambah keberkahan harta bagi yang mengeluarkan zakat.

Keluarga Tanggungan

Dalam konteks ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab, keluarga tanggungan memiliki keterkaitan yang erat. Keluarga tanggungan merujuk pada orang-orang yang menjadi kewajiban nafkah bagi seorang muslim, seperti istri, anak, dan orang tua yang tidak mampu.

Keberadaan keluarga tanggungan memengaruhi ukuran harta yang wajib dizakati. Seseorang yang memiliki banyak keluarga tanggungan akan memiliki kewajiban nafkah yang lebih besar. Hal ini menyebabkan batas minimal harta yang wajib dizakati atau nisab menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, keluarga tanggungan menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim.

Contohnya, jika seseorang memiliki nisab emas sebesar 85 gram dan memiliki satu istri dan dua anak, maka nisab zakatnya menjadi lebih tinggi karena ia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Artinya, ia wajib mengeluarkan zakat jika nilai hartanya melebihi nisab yang telah disesuaikan dengan jumlah keluarga tanggungannya.

Memahami hubungan antara keluarga tanggungan dan ukuran harta yang wajib dizakati memiliki implikasi praktis yang penting. Hal ini membantu umat Islam untuk menghitung dan mengeluarkan zakat secara benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, hal ini juga mendorong kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

Inflasi

Salah satu faktor yang memengaruhi ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga umum dan berkelanjutan dalam perekonomian, yang dapat menyebabkan penurunan nilai riil harta.

 • Dampak pada Nilai Harta

  Inflasi dapat menyebabkan penurunan nilai riil harta, terutama harta yang tidak produktif seperti emas atau perak. Akibatnya, harta yang tadinya tidak mencapai nisab dapat menjadi wajib dizakati karena nilai riilnya telah meningkat.

 • Penyesuaian Nisab

  Untuk mengatasi dampak inflasi, nisab zakat perlu disesuaikan secara berkala. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nisab tetap relevan dan harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan ekonomi.

 • Pertimbangan dalam Penghitungan Zakat

  Saat menghitung zakat, inflasi perlu dipertimbangkan untuk menentukan nilai harta yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan dan kewajiban muzakki.

Memahami pengaruh inflasi terhadap ukuran harta yang wajib dizakati sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan mempertimbangkan faktor inflasi, nisab zakat dapat disesuaikan dan zakat yang dibayarkan dapat mencerminkan nilai riil harta yang dimiliki oleh muzakki.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan dan mengatur kebijakan-kebijakan terkait zakat, yang berimplikasi pada kewajiban zakat bagi masyarakat.

 • Penetapan Nisab

  Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan nisab zakat, baik untuk emas, perak, maupun harta lainnya. Penetapan nisab ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikenakan pada harta yang telah mencapai batas minimal tertentu.

 • Pengelolaan Zakat

  Pemerintah dapat membentuk lembaga pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi penyaluran zakat. Lembaga ini membantu memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional dan akuntabel.

 • Insentif dan Sanksi

  Pemerintah dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang membayar zakat, seperti keringanan pajak. Sebaliknya, pemerintah juga dapat memberikan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban zakatnya.

 • Edukasi dan Sosialisasi

  Pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya zakat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat.

Kebijakan pemerintah terkait zakat memiliki implikasi yang luas. Kebijakan yang tepat dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan penerimaan zakat, dan memastikan penyaluran zakat yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembersih harta dan kesejahteraan sosial.

Tanya Jawab Ukuran Harta yang Wajib Dizakati

Berikut ini adalah tanya jawab seputar ukuran harta yang wajib dizakati atau nisab, yang sering menjadi pertanyaan bagi umat Islam.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan nisab?

Jawaban: Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga wajib mengeluarkan zakat. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak.

Pertanyaan 2: Kapan seseorang wajib mengeluarkan zakat?

Jawaban: Seseorang wajib mengeluarkan zakat setelah hartanya mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh atau lebih. Waktu kepemilikan ini disebut dengan haul.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung nisab emas?

Jawaban: Nisab emas adalah 85 gram. Untuk menghitungnya, timbanglah emas yang dimiliki. Jika beratnya mencapai atau lebih dari 85 gram, maka wajib dizakati.

Pertanyaan 4: Apakah utang mengurangi nisab harta?

Jawaban: Ya, utang mengurangi nisab harta. Artinya, utang dikurangkan dari harta yang dimiliki untuk menentukan apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum.

Pertanyaan 5: Bagaimana jika harta yang dimiliki bercampur dengan harta orang lain?

Jawaban: Jika harta yang dimiliki bercampur dengan harta orang lain, maka nisab dihitung berdasarkan bagian harta yang dimiliki. Misalnya, jika memiliki emas bersama dengan saudara, maka nisab dihitung berdasarkan bagian emas yang dimiliki sendiri.

Pertanyaan 6: Apakah zakat harus dikeluarkan dari semua jenis harta?

Jawaban: Tidak, zakat hanya wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang telah ditentukan, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta dagangan. Jenis harta lainnya tidak wajib dizakati.

Dengan memahami tanya jawab ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang ukuran harta yang wajib dizakati. Mengetahui nisab dan cara penghitungannya sangat penting dalam menjalankan ibadah zakat dengan benar.

Pertanyaan-pertanyaan lain seputar zakat akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Tips Menentukan Ukuran Harta yang Wajib Dizakati (Nisab)

Menentukan nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menentukan nisab dengan tepat:

Tip 1: Kenali Jenis Harta yang Wajib Dizakati
Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Pastikan Anda mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta dagangan.

Tip 2: Tentukan Nilai Harta
Hitung nilai harta yang Anda miliki berdasarkan harga pasar saat ini. Nilai harta ini digunakan untuk menentukan apakah harta Anda telah mencapai nisab atau belum.

Tip 3: Perhatikan Waktu Kepemilikan
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah Anda miliki selama satu tahun penuh atau lebih. Perhatikan waktu kepemilikan harta untuk memastikan bahwa harta tersebut telah memenuhi syarat untuk dizakati.

Tip 4: Kurangi Utang
Utang yang menjadi kewajiban Anda dikurangkan dari harta yang dimiliki untuk menentukan nisab. Artinya, utang dapat mengurangi kewajiban zakat Anda.

Tip 5: Pertimbangkan Biaya Pokok
Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan harta juga dikurangkan dari nilai harta untuk menentukan nisab. Hal ini dilakukan untuk menghindari zakat berulang.

Tip 6: Perhatikan Kewajiban
Tanggungan keluarga dan kewajiban lainnya dapat memengaruhi nisab harta. Pastikan Anda mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat menentukan nisab.

Tip 7: Perhatikan Inflasi
Inflasi dapat menyebabkan penurunan nilai riil harta. Pertimbangkan faktor inflasi saat menentukan nisab untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan nilai harta yang sebenarnya.

Tip 8: Pahami Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah terkait zakat dapat memengaruhi nisab harta. Pastikan Anda mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah di daerah Anda untuk menghindari kesalahan dalam menentukan nisab.

Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat menentukan nisab harta yang wajib dizakati dengan tepat. Nisab yang benar akan memastikan bahwa zakat yang Anda keluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan bermanfaat bagi mereka yang berhak menerima.

Selanjutnya, kita akan membahas cara menghitung zakat setelah nisab terpenuhi. Perhitungan zakat yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa Anda mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai “ukuran harta yang wajib dizakati disebut” dalam artikel ini mengungkap beberapa poin penting. Pertama, nisab merupakan batas minimal harta yang wajib dizakati, dan setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Kedua, penentuan nisab mempertimbangkan berbagai aspek, seperti nilai harta, waktu kepemilikan, utang, dan kewajiban. Ketiga, nisab dapat berubah seiring waktu karena faktor inflasi dan kebijakan pemerintah.

Memahami nisab sangat penting dalam menjalankan ibadah zakat secara benar. Nisab yang tepat memastikan bahwa zakat dikeluarkan sesuai dengan kadar yang telah ditentukan syariat Islam. Dengan berzakat sesuai nisab, umat Islam dapat membersihkan hartanya, membantu fakir miskin, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru