Panduan Lengkap: Tarawih Ada Berapa Rakaat?

lisa


Panduan Lengkap: Tarawih Ada Berapa Rakaat?

Tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Pelaksanaan tarawih dilakukan pada malam hari, setelah shalat Isya hingga menjelang waktu imsak. Tarawih memiliki keutamaan yang besar, yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh pahala yang berlimpah.

Tarawih dilakukan dengan cara shalat berjamaah sebanyak 8 rakaat, ditambah dengan 3 rakaat shalat witir. Setiap 2 rakaat tarawih diselingi dengan salam. Tarawih biasanya dipimpin oleh seorang imam yang membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan memimpin doa-doa.

Sejarah tarawih berawal dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, Umar menyarankan kepada masyarakat Madinah untuk melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah di masjid. Sejak saat itu, tarawih menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh umat Islam hingga sekarang.

Tarawih Ada Berapa Rakaat

Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Pelaksanaan tarawih memiliki banyak aspek penting yang perlu diperhatikan, mulai dari jumlah rakaat, tata cara pelaksanaannya, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya.

 • Jumlah Rakaat
 • Waktu Pelaksanaan
 • Tata Cara Pelaksanaan
 • Keutamaan Tarawih
 • Hikmah Tarawih
 • Sunnah Tarawih
 • Bid’ah Tarawih
 • Sejarah Tarawih

Jumlah rakaat tarawih yang menjadi aspek utama dalam ibadah ini adalah 8 rakaat, ditambah dengan 3 rakaat shalat witir. Tarawih dilaksanakan pada malam hari, setelah shalat Isya hingga menjelang waktu imsak. Tata cara pelaksanaan tarawih dilakukan dengan shalat berjamaah, di mana setiap 2 rakaat tarawih diselingi dengan salam. Tarawih memiliki banyak keutamaan, di antaranya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperoleh pahala yang berlimpah, dan melatih kesabaran dan kekhusyukan dalam beribadah.

Jumlah Rakaat Tarawih

Jumlah rakaat tarawih merupakan aspek penting dalam ibadah tarawih. Tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, ditambah 3 rakaat shalat witir. Jumlah rakaat ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadits-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jumlah rakaat tarawih yang sebanyak 8 rakaat memiliki hikmah tersendiri. Angka 8 dalam Islam melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Dengan melaksanakan tarawih sebanyak 8 rakaat, diharapkan umat Islam dapat memperoleh kesempurnaan dalam ibadahnya dan meraih keutuhan dalam keimanannya.

Memahami jumlah rakaat tarawih sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar. Dengan mengetahui jumlah rakaat yang tepat, umat Islam dapat menjalankan tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperoleh pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tarawih merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam ibadah tarawih. Waktu pelaksanaan tarawih dimulai setelah shalat Isya hingga menjelang waktu imsak. Waktu ini dipilih karena pada waktu tersebut umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tarawih dengan tenang dan khusyuk.

 • Awal Waktu Pelaksanaan

  Waktu awal pelaksanaan tarawih adalah setelah shalat Isya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat tarawih setelah shalat Isya.

 • Akhir Waktu Pelaksanaan

  Waktu akhir pelaksanaan tarawih adalah menjelang waktu imsak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat witir sebelum waktu imsak.

 • Waktu Ideal Pelaksanaan

  Waktu ideal pelaksanaan tarawih adalah pada sepertiga malam terakhir. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat malam pada sepertiga malam terakhir.

 • Waktu Sunnah Pelaksanaan

  Waktu sunnah pelaksanaan tarawih adalah pada sepertiga malam pertama. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat tarawih pada sepertiga malam pertama.

Memahami waktu pelaksanaan tarawih sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar. Dengan mengetahui waktu pelaksanaan yang tepat, umat Islam dapat menjalankan tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperoleh pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan tarawih merupakan aspek penting dalam ibadah tarawih.Tata cara ini meliputi niat, gerakan, dan bacaan-bacaan yang dilakukan selama shalat tarawih. Tata cara pelaksanaan tarawih yang benar akan menentukan sah atau tidaknya ibadah tarawih yang dikerjakan.

Tata cara pelaksanaan tarawih tidak dapat dipisahkan dari jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih yang benar adalah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat shalat witir. Tata cara pelaksanaan tarawih meliputi niat, gerakan, dan bacaan-bacaan yang dilakukan selama shalat tarawih. Tata cara ini harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar ibadah tarawih yang dikerjakan menjadi sah dan berpahala.

Memahami tata cara pelaksanaan tarawih sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar. Dengan mengetahui tata cara pelaksanaan yang tepat, umat Islam dapat menjalankan tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperoleh pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Keutamaan Tarawih

Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Pelaksanaan tarawih memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan tarawih, umat Islam dapat memperoleh pahala yang berlimpah dan pengampunan dosa.

Jumlah rakaat tarawih yang sebanyak 8 rakaat memiliki hikmah tersendiri. Angka 8 dalam Islam melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Dengan melaksanakan tarawih sebanyak 8 rakaat, diharapkan umat Islam dapat memperoleh kesempurnaan dalam ibadahnya dan meraih keutuhan dalam keimanannya.

Memahami keutamaan tarawih dan jumlah rakaatnya sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar. Dengan mengetahui keutamaan tarawih dan jumlah rakaatnya yang tepat, umat Islam dapat menjalankan tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperoleh pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Hikmah Tarawih

Hikmah tarawih adalah manfaat dan pelajaran yang dapat diambil dari ibadah tarawih. Hikmah tarawih sangat erat kaitannya dengan jumlah rakaat tarawih, yaitu 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Jumlah rakaat ini memiliki makna dan hikmah tersendiri, yaitu sebagai berikut:

Pertama, angka 8 dalam Islam melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Dengan melaksanakan tarawih sebanyak 8 rakaat, diharapkan umat Islam dapat memperoleh kesempurnaan dalam ibadahnya dan meraih keutuhan dalam keimanannya.

Kedua, jumlah rakaat tarawih yang genap (8) melambangkan sifat Allah SWT yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Allah SWT memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk meraih pahala yang berlimpah melalui ibadah tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah.

Ketiga, jumlah rakaat witir yang ganjil (3) melambangkan sifat Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Shalat witir menjadi penutup rangkaian ibadah tarawih, sebagai bentuk pengakuan dan penegasan keesaan Allah SWT.

Memahami hikmah tarawih dan jumlah rakaatnya sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar. Dengan mengetahui hikmah tarawih dan jumlah rakaatnya yang tepat, umat Islam dapat menjalankan tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperoleh pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Sunnah Tarawih

Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat tarawih yang disunnahkan adalah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat witir. Sunnah tarawih memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

 • Waktu Pelaksanaan
  Sunnah tarawih dilaksanakan pada malam hari, setelah shalat Isya hingga menjelang waktu imsak. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan tarawih adalah pada sepertiga malam terakhir.
 • Tempat Pelaksanaan
  Sunnah tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Namun, jika tidak memungkinkan, tarawih juga dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah.
 • Jumlah Rakaat
  Jumlah rakaat tarawih yang disunnahkan adalah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat witir. Setiap 2 rakaat tarawih diselingi dengan salam.
 • Tata Cara Pelaksanaan
  Tata cara pelaksanaan tarawih sama dengan tata cara pelaksanaan shalat pada umumnya. Namun, pada tarawih terdapat beberapa bacaan tambahan, seperti qunut dan doa setelah salam.

Dengan memahami aspek-aspek sunnah tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan khusyuk. Tarawih merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bid’ah Tarawih

Dalam perbincangan mengenai “tarawih ada berapa rakaat”, muncul istilah “bid’ah tarawih”. Bid’ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau tambahan. Dalam konteks ibadah, bid’ah merujuk pada amalan baru yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur’an, hadis, atau praktik pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Dalam konteks tarawih, bid’ah tarawih merujuk pada amalan-amalan tambahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tarawih, yang tidak memiliki dasar dari ajaran Islam. Beberapa contoh bid’ah tarawih antara lain: menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 8 rakaat, membaca doa-doa tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan melakukan shalat tarawih secara berjamaah di luar masjid.

Keberadaan bid’ah tarawih dapat berdampak negatif terhadap ibadah tarawih itu sendiri. Bid’ah tarawih dapat mengalihkan fokus ibadah tarawih dari kekhusyukan dan kedekatan dengan Allah SWT kepada hal-hal yang bersifat formalitas dan ritual belaka. Selain itu, bid’ah tarawih juga dapat memecah belah umat Islam karena perbedaan pendapat mengenai amalan-amalan yang termasuk bid’ah dan yang tidak.

Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami dengan baik tentang bid’ah tarawih dan dampak negatifnya. Dengan memahami hal tersebut, umat Islam dapat terhindar dari perbuatan bid’ah dan melaksanakan ibadah tarawih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Sejarah Tarawih

Sejarah tarawih memiliki kaitan yang erat dengan “tarawih ada berapa rakaat”. Tarawih merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan pada bulan Ramadan, dan jumlah rakaatnya telah ditetapkan berdasarkan sejarah dan ajaran Islam.

Pada awalnya, tarawih dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang bervariasi. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat tarawih distandarisasi menjadi 8 rakaat, ditambah 3 rakaat witir. Standardisasi ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan ketertiban dalam pelaksanaan tarawih.

Jumlah rakaat tarawih yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab kemudian menjadi pegangan umat Islam hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tarawih menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah rakaat tarawih yang benar.

Pertanyaan Umum tentang “Tarawih Ada Berapa Rakaat”

Pertanyaan umum ini akan membahas berbagai aspek penting terkait jumlah rakaat dalam ibadah tarawih, mulai dari jumlah yang disyariatkan hingga dasar hukumnya. Pemahaman yang jelas mengenai hal ini akan membantu umat Islam dalam melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pertanyaan 1: Berapa jumlah rakaat dalam ibadah tarawih?

Jawaban: Jumlah rakaat tarawih yang disyariatkan adalah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat shalat witir. Jumlah ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan telah menjadi pegangan umat Islam hingga saat ini.

Pertanyaan 2: Apa dasar hukum jumlah rakaat tarawih?

Jawaban: Dasar hukum jumlah rakaat tarawih adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan tarawih sebanyak 8 rakaat.

Dengan memahami pertanyaan umum ini, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan khusyuk. Jumlah rakaat tarawih yang telah ditetapkan memiliki makna dan hikmah tersendiri, sehingga perlu dijaga dan diamalkan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai keutamaan ibadah tarawih, tata cara pelaksanaannya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tarawih.

Tips Melaksanakan Tarawih

Berikut ini adalah beberapa tips penting dalam melaksanakan ibadah tarawih:

1. Niat yang Benar: Niatkan ibadah tarawih semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk tujuan duniawi.

2. Khusyuk dan Tadabbur: Laksanakan tarawih dengan khusyuk dan tadabbur, hayati setiap bacaan dan gerakan shalat dengan penuh penghayatan.

3. Berjamaah di Masjid: Utamakan melaksanakan tarawih secara berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih besar dibandingkan shalat sendirian di rumah.

4. Melengkapi Amaliyah: Selain shalat, lengkapi ibadah tarawih dengan amaliyah lainnya, seperti membaca Al-Qur’an, berdzikir, dan berdoa.

5. Tertib dan Disiplin: Jaga ketertiban dan disiplin dalam pelaksanaan tarawih, hindari berbicara atau bercanda yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah.

Dengan mengikuti tips-tips ini, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan khusyuk, sehingga dapat memperoleh pahala dan keberkahan yang melimpah.

Selanjutnya, pada bagian akhir artikel ini, kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan ibadah tarawih, serta dampak positifnya bagi kehidupan seorang Muslim.

Kesimpulan

Pelaksanaan ibadah tarawih memiliki ketentuan mengenai jumlah rakaat yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam. Jumlah rakaat tarawih yang disyariatkan adalah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat shalat witir. Ketentuan ini telah menjadi pegangan umat Islam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dan hingga saat ini.

Selain membahas jumlah rakaat, artikel ini juga mengulas aspek-aspek penting lainnya terkait tarawih, seperti keutamaannya, tata cara pelaksanaannya, tips-tips dalam melaksanakan tarawih, serta hikmah dan dampak positifnya bagi kehidupan seorang Muslim. Pemahaman yang komprehensif mengenai ibadah tarawih akan membantu umat Islam dalam melaksanakannya dengan benar dan khusyuk, sehingga dapat memperoleh pahala dan keberkahan yang melimpah.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru