Surah Tentang Zakat

lisa


Surah Tentang Zakat

Surah tentang zakat merupakan bagian dari Al-Qur’an yang secara khusus membahas tentang kewajiban berzakat bagi umat Muslim. Zakat sendiri adalah ibadah berupa mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Sementara bagi masyarakat, zakat dapat membantu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu perkembangan historis penting terkait zakat adalah ditetapkannya kadar zakat untuk berbagai jenis harta pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai aspek zakat, mulai dari pengertian, hukum, syarat, hingga cara perhitungannya. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang zakat dan semakin memotivasi kita untuk menunaikan ibadah tersebut.

Surah tentang Zakat

Surah tentang zakat merupakan bagian penting dalam Al-Qur’an yang membahas tentang kewajiban berzakat bagi umat Islam. Zakat memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami agar dapat menunaikan ibadah ini dengan benar.

 • Pengertian
 • Hukum
 • Syarat
 • Jenis Harta
 • Kadar
 • Waktu
 • Penerima
 • Tata Cara
 • Hikmah

Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, kita perlu mengetahui jenis harta apa saja yang wajib dizakati, kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan waktu kapan zakat harus ditunaikan. Selain itu, memahami hikmah di balik zakat juga dapat meningkatkan motivasi kita untuk menunaikan ibadah ini, karena zakat tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi zakat itu sendiri.

Pengertian

Pengertian zakat merupakan aspek penting dalam memahami surah tentang zakat. Pengertian yang tepat akan menjadi dasar bagi pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam surah tentang zakat, pengertian zakat dijelaskan secara jelas, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pengertian zakat ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, zakat tidak hanya sekedar ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, pengertian zakat menegaskan bahwa harta yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain di dalamnya.

Memahami pengertian zakat dengan benar juga akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, kadar zakat yang harus dikeluarkan, serta waktu dan tata cara pembayaran zakat. Dengan demikian, kita dapat menunaikan zakat secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Hukum

Hukum zakat merupakan aspek krusial dalam memahami surah tentang zakat. Hukum zakat mengatur kewajiban, syarat, dan tata cara pelaksanaan zakat, sehingga sangat penting untuk dipahami agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Kewajiban

  Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

 • Syarat

  Syarat wajib zakat meliputi: beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, memiliki harta yang mencapai nisab, dan harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun.

 • Tata Cara

  Tata cara pembayaran zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dan perak dihitung berdasarkan beratnya, sedangkan zakat hasil pertanian dihitung berdasarkan hasil panennya.

 • Penerima

  Penerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dengan memahami hukum zakat secara komprehensif, kita dapat memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, hukum zakat juga menjadi dasar bagi pengelolaan dan pendistribusian zakat secara adil dan tepat sasaran.

Syarat

Syarat merupakan aspek penting dalam surah tentang zakat. Syarat-syarat tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka zakat yang ditunaikan tidak dianggap sah.

Syarat wajib zakat meliputi: beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, memiliki harta yang mencapai nisab, dan harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Syarat-syarat ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, syarat beragama Islam menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah khusus bagi umat Islam. Syarat merdeka menunjukkan bahwa zakat tidak wajib bagi hamba sahaya. Syarat baligh menunjukkan bahwa zakat hanya wajib bagi orang yang telah mencapai usia dewasa. Syarat berakal menunjukkan bahwa zakat tidak wajib bagi orang yang gila. Syarat memiliki harta yang mencapai nisab menunjukkan bahwa zakat hanya wajib bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Syarat harta telah dimiliki selama satu tahun menunjukkan bahwa zakat hanya wajib bagi harta yang telah dimiliki selama satu tahun penuh.

Memahami syarat-syarat zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat. Selain itu, syarat-syarat zakat juga menjadi dasar bagi pengelolaan dan pendistribusian zakat secara adil dan tepat sasaran.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan aspek penting dalam surah tentang zakat karena menentukan objek harta apa saja yang wajib dizakati. Dalam surah tentang zakat, jenis harta yang wajib dizakati dijelaskan secara rinci, sehingga sangat penting untuk memahaminya agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Harta Pokok
  Harta pokok adalah harta yang memiliki nilai intrinsik, seperti emas, perak, dan hewan ternak. Harta pokok wajib dizakati jika telah mencapai nisab tertentu dan telah dimiliki selama satu tahun.
 • Harta Perniagaan
  Harta perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, seperti barang dagangan, saham, dan obligasi. Harta perniagaan wajib dizakati jika telah mencapai nisab tertentu dan telah diperjualbelikan selama satu tahun.
 • Harta Pertanian
  Harta pertanian adalah hasil panen dari tanaman yang ditanam, seperti padi, jagung, dan gandum. Harta pertanian wajib dizakati jika telah mencapai nisab tertentu dan telah dipanen.
 • Harta Tambang
  Harta tambang adalah hasil penggalian dari dalam bumi, seperti emas, perak, dan batu bara. Harta tambang wajib dizakati jika telah mencapai nisab tertentu dan telah digali.

Memahami jenis harta yang wajib dizakati sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat. Selain itu, memahami jenis harta juga menjadi dasar bagi pengelolaan dan pendistribusian zakat secara adil dan tepat sasaran.

Kadar Zakat

Kadar zakat merupakan aspek krusial dalam surah tentang zakat. Kadar zakat mengatur besaran zakat yang wajib dikeluarkan, sehingga sangat penting untuk dipahami agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Nisab
  Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta telah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya.
 • Prosentase
  Prosentase zakat adalah persentase dari harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Prosentase zakat juga berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan zakat hasil pertanian adalah 10%.
 • Waktu
  Waktu pembayaran zakat juga diatur dalam kadar zakat. Misalnya, zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setelah panen, sedangkan zakat emas dan perak wajib dikeluarkan setelah dimiliki selama satu tahun.
 • Penerima
  Penerima zakat juga telah ditentukan dalam kadar zakat. Zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Memahami kadar zakat secara komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat. Selain itu, kadar zakat juga menjadi dasar bagi pengelolaan dan pendistribusian zakat secara adil dan tepat sasaran.

Waktu

Waktu merupakan aspek penting dalam surah tentang zakat. Waktu mengatur kapan zakat wajib dikeluarkan, sehingga sangat penting untuk dipahami agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Waktu pembayaran zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setelah panen, sedangkan zakat emas dan perak wajib dikeluarkan setelah dimiliki selama satu tahun.

Salah satu contoh waktu pembayaran zakat dalam surah tentang zakat adalah pada surah Al-Baqarah ayat 110. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika kita memanen hasil pertanian. Dengan memahami waktu pembayaran zakat, kita dapat mempersiapkan diri untuk mengeluarkan zakat tepat waktu dan menghindari keterlambatan.

Memahami waktu pembayaran zakat sangat penting karena keterlambatan pembayaran zakat dapat menyebabkan dosa. Selain itu, memahami waktu pembayaran zakat juga dapat membantu kita dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan diri untuk mengeluarkan zakat secara optimal.

Penerima

Pembahasan tentang penerima zakat merupakan aspek penting dalam memahami surah tentang zakat. Penerima zakat adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam surah tentang zakat, penerima zakat dijelaskan secara terperinci, sehingga sangat penting untuk memahaminya agar zakat yang kita tunaikan tepat sasaran.

 • Fakir dan Miskin

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau sangat sedikit, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Zakat wajib disalurkan kepada fakir dan miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

 • Amil Zakat

  Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Zakat wajib disalurkan kepada amil zakat sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka.

 • Muallaf

  Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Zakat wajib disalurkan kepada muallaf untuk membantu memperkuat keislaman mereka dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

 • Hamba Sahaya

  Hamba sahaya adalah orang yang menjadi budak. Zakat wajib disalurkan kepada hamba sahaya untuk membantu mereka memperoleh kemerdekaan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain keempat golongan tersebut, zakat juga dapat disalurkan kepada orang yang terlilit utang, fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Dengan memahami penerima zakat secara komprehensif, kita dapat memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat dan diterima oleh Allah SWT.

Tata Cara

Tata cara merupakan aspek penting dalam memahami surah tentang zakat. Tata cara mengatur bagaimana zakat harus dikeluarkan, sehingga sangat penting untuk dipahami agar zakat yang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Tata cara pembayaran zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

 • Niat

  Niat merupakan syarat sahnya ibadah, termasuk zakat. Niat zakat adalah mengharap ridha Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Niat harus diucapkan dalam hati ketika mengeluarkan zakat.

 • Perhitungan

  Perhitungan zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dan perak dihitung berdasarkan beratnya, sedangkan zakat hasil pertanian dihitung berdasarkan hasil panennya. Cara perhitungan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat agar zakat yang dikeluarkan tepat jumlahnya.

 • Pembayaran

  Pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada penerima zakat atau melalui lembaga pengelola zakat. Pembayaran zakat harus dilakukan tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda.

 • Pelaporan

  Dalam beberapa lembaga pengelola zakat, muzaki diwajibkan untuk melaporkan pembayaran zakat yang telah dilakukan. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang dibayarkan telah diterima oleh lembaga pengelola zakat dan disalurkan kepada penerima zakat yang berhak.

Dengan memahami tata cara pembayaran zakat secara komprehensif, kita dapat memastikan bahwa zakat yang kita tunaikan telah memenuhi ketentuan syariat dan diterima oleh Allah SWT.

Hikmah

Hikmah merupakan aspek penting dalam surah tentang zakat. Hikmah adalah kebijaksanaan atau pelajaran yang terkandung dalam suatu peristiwa atau ajaran. Dalam surah tentang zakat, hikmah sangat erat kaitannya dengan pensyariatan zakat itu sendiri.

Hikmah pensyariatan zakat memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat. Pada tataran individu, zakat berfungsi sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menyucikan hartanya dari hak orang lain dan membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan-Nya.

Pada tataran masyarakat, zakat memiliki hikmah sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Memahami hikmah zakat sangat penting agar kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Hikmah zakat juga dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mengeluarkan zakat secara optimal, karena kita tahu bahwa zakat yang kita keluarkan tidak hanya bermanfaat bagi penerima zakat, tetapi juga bagi diri kita sendiri dan masyarakat.

Pertanyaan Umum tentang Surah Zakat

Pertanyaan umum berikut akan membantu Anda memahami lebih dalam tentang surah zakat dan pelaksanaannya.

Pertanyaan 1: Apa pengertian zakat?

Jawaban: Zakat adalah ibadah berupa mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang wajib membayar zakat?

Jawaban: Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab.

Pertanyaan 3: Apa saja jenis harta yang wajib dizakati?

Jawaban: Jenis harta yang wajib dizakati meliputi harta pokok (emas, perak, hewan ternak), harta perniagaan, harta pertanian, dan harta tambang.

Pertanyaan 4: Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan?

Jawaban: Kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dan perak sebesar 2,5%, sedangkan zakat hasil pertanian sebesar 5% atau 10%.

Pertanyaan 5: Kapan zakat harus dikeluarkan?

Jawaban: Waktu pembayaran zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat hasil pertanian dikeluarkan setelah panen, sedangkan zakat emas dan perak dikeluarkan setelah dimiliki selama satu tahun.

Pertanyaan 6: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Zakat berhak diterima oleh delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan umum di atas memberikan gambaran dasar tentang surah zakat. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, mari kita bahas lebih dalam aspek-aspek penting zakat dalam bagian selanjutnya.

Lanjut ke: Aspek-aspek Penting Zakat

Tips Seputar Surah tentang Zakat

Setelah memahami aspek-aspek penting zakat, berikut beberapa tips untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari:

Tip 1: Hitung harta yang wajib dizakati dengan benar, baik jenis, kadar, maupun nisabnya.

Tip 2: Keluarkan zakat tepat waktu sesuai jenis hartanya, jangan sampai tertunda.

Tip 3: Bayarkan zakat langsung kepada penerima yang berhak atau melalui lembaga pengelola zakat yang terpercaya.

Tip 4: Niatkan zakat dengan ikhlas karena Allah SWT dan berharap pahala dari-Nya.

Tip 5: Manfaatkan zakat sebagai sarana pembersihan harta dan peningkatan ketakwaan.

Tip 6: Ajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk menunaikan zakat bersama-sama.

Tip 7: Salurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang kredibel dan tepat sasaran.

Tip 8: Jadikan zakat sebagai kebiasaan baik yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, kita dapat mengoptimalkan ibadah zakat dan memperoleh manfaatnya secara maksimal.

Tips-tips ini juga akan membantu kita dalam mengaplikasikan surah tentang zakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga zakat yang kita tunaikan dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan keberkahan bagi diri kita dan masyarakat.

Baca juga: Keutamaan dan Manfaat Menunaikan Zakat

Kesimpulan

Surah tentang zakat merupakan bagian penting dalam Al-Qur’an yang membahas tentang kewajiban berzakat bagi umat Islam. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan menunaikan zakat, kita dapat membersihkan harta dan jiwa kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta membantu pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam surah tentang zakat meliputi pengertian zakat, hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakati, kadar zakat, waktu pembayaran zakat, penerima zakat, tata cara pembayaran zakat, dan hikmah zakat. Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting agar kita dapat menunaikan zakat secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru