Manfaat Zakat: Rahasia Keberkahan dan Kebahagiaan Hidup

lisa


Manfaat Zakat: Rahasia Keberkahan dan Kebahagiaan Hidup

Zakat merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara bahasa, zakat berarti pensucian atau pembersihan. Maksudnya adalah dengan mengeluarkan zakat, harta yang kita miliki akan bersih dari hak orang lain dan menjadi lebih berkah.

Adapun menurut istilah, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan telah mencapai nishab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan) pada waktu tertentu. Manfaat zakat sangatlah banyak, di antaranya adalah membersihkan harta, menambah rezeki, menghilangkan sifat kikir, dan menumbuhkan rasa syukur dalam hati. Secara historis, kewajiban zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Dalam perkembangannya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Manfaat zakat sangatlah banyak, baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut ini adalah 10 manfaat utama zakat:

 • Membersihkan harta
 • Menambah rezeki
 • Menghilangkan sifat kikir
 • Menumbuhkan rasa syukur
 • Menghapus dosa-dosa kecil
 • Menjadi bekal di akhirat
 • Membantu fakir miskin
 • Mengentaskan kemiskinan
 • Menciptakan keadilan sosial
 • Membangun ekonomi umat

Sepuluh manfaat zakat tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang komprehensif untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan menunaikan zakat, umat Islam tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Membersihkan Harta

Membersihkan harta adalah salah satu manfaat utama zakat. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang kita miliki akan bersih dari hak orang lain dan menjadi lebih berkah. Membersihkan harta mencakup beberapa aspek berikut:

 • Membersihkan dari hak orang lain
  Zakat merupakan hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Dengan menunaikan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari hak mereka.
 • Membersihkan dari dosa
  Zakat dapat menjadi penebus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari dosa-dosa tersebut.
 • Membersihkan dari riba
  Harta yang diperoleh dari riba hukumnya haram dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang baik. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari riba.
 • Membersihkan dari syubhat
  Harta yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas atau meragukan hukumnya syubhat. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari syubhat.

Dengan membersihkan harta kita melalui zakat, kita tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga memperoleh banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang bersih akan membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita.

Menambah rezeki

Menambah rezeki merupakan salah satu manfaat utama zakat yang sangat dirasakan oleh banyak orang. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya berupa materi, tetapi juga non-materi, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.

 • Barokah dalam harta
  Zakat dapat mendatangkan keberkahan dalam harta yang kita miliki. Harta yang dizakatkan akan menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita.
 • Kelancaran usaha
  Bagi para pelaku usaha, zakat dapat melancarkan usaha mereka. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari hal-hal yang dapat menghambat kelancaran usaha.
 • Kemudahan dalam mencari rezeki
  Zakat dapat memudahkan kita dalam mencari rezeki. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
 • Peningkatan pendapatan
  Dalam beberapa kasus, zakat dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Hal ini terjadi karena dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta kita dari dosa-dosa yang dapat menghalangi rezeki.

Manfaat zakat dalam menambah rezeki telah banyak dibuktikan oleh pengalaman banyak orang. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita.

Menghilangkan sifat kikir

Sifat kikir atau bakhil merupakan salah satu penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sifat ini dapat menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan menolong sesama. Zakat merupakan salah satu ibadah yang dapat membantu kita menghilangkan sifat kikir.

Ketika kita mengeluarkan zakat, kita melatih diri kita untuk melepaskan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Hal ini tentu tidak mudah bagi orang yang memiliki sifat kikir. Namun, dengan terus berlatih, kita dapat melatih hati kita untuk menjadi lebih dermawan dan tidak terikat pada harta benda.

Selain itu, zakat juga dapat membantu kita menyadari bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Harta tersebut merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita gunakan untuk kebaikan, termasuk untuk membantu orang lain.

Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan harta dan menambah rezeki, tetapi juga dapat membantu kita menghilangkan sifat kikir. Sifat kikir merupakan salah satu penyakit hati yang dapat menghalangi kita untuk berbuat baik dan menolong sesama. Zakat dapat membantu kita melatih hati kita untuk menjadi lebih dermawan dan tidak terikat pada harta benda.

Menumbuhkan Rasa Syukur

Salah satu manfaat penting zakat adalah menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Ketika kita mengeluarkan zakat, kita diingatkan bahwa semua harta yang kita miliki berasal dari Allah SWT. Kita tidak memiliki kuasa untuk menciptakan atau memiliki harta tersebut. Harta tersebut merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita gunakan untuk kebaikan, termasuk untuk membantu orang lain.

Dengan mengeluarkan zakat, kita juga diingatkan akan nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Nikmat tersebut tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga kesehatan, keluarga, dan kehidupan yang kita jalani. Dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita akan menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT dan tidak terikat pada harta benda.

Rasa syukur yang tumbuh dalam hati kita akan membawa banyak manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Orang yang bersyukur akan lebih bahagia, lebih damai, dan lebih sehat. Orang yang bersyukur juga akan lebih dermawan dan lebih termotivasi untuk membantu orang lain. Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan harta dan menambah rezeki, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita.

Menghapus Dosa-Dosa Kecil

Salah satu manfaat penting dari zakat adalah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, “Zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi)

 • Dosa yang Dihapus

  Zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa-dosa tersebut meliputi dosa dalam ucapan, perbuatan, maupun pikiran.

 • Syarat Penghapusan Dosa

  Agar zakat dapat menghapus dosa-dosa kita, maka zakat tersebut harus ditunaikan dengan ikhlas, sesuai dengan ketentuan syariat, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang haram.

 • Tidak Menghapus Dosa Besar

  Meskipun zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil, namun tidak dapat menghapus dosa-dosa besar, seperti syirik, pembunuhan, dan zina. Dosa-dosa besar hanya dapat diampuni dengan taubat nasuha.

 • Pentingnya Menjaga Zakat

  Dengan mengetahui bahwa zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil, maka kita hendaknya menjaga zakat dengan baik. Menunaikan zakat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariat akan membawa banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan harta dan menambah rezeki, tetapi juga dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menunaikan zakat dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan syariat agar kita dapat memperoleh manfaatnya yang besar.

Menjadi bekal di akhirat

Di antara manfaat zakat yang paling utama adalah menjadi bekal di akhirat. Bekal ini berupa pahala dan kebaikan yang akan kita terima dari Allah SWT atas zakat yang kita tunaikan di dunia.

 • Pahala yang Besar
  Setiap zakat yang kita keluarkan akan dibalas dengan pahala yang besar dari Allah SWT. Pahala ini akan menjadi bekal kita di akhirat kelak.
 • Penghapus Dosa
  Selain menghapus dosa-dosa kecil, zakat juga dapat menjadi penghapus dosa-dosa besar jika disertai dengan taubat nasuha. Dengan demikian, zakat dapat menjadi bekal kita di akhirat untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan.
 • Ketinggian Derajat
  Zakat dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Orang-orang yang gemar berzakat akan ditempatkan pada derajat yang tinggi di surga.
 • Shadaqah Jariyah
  Zakat yang kita tunaikan dapat menjadi shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Pahala ini akan menjadi bekal kita di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW.

Demikianlah beberapa manfaat zakat yang menjadi bekal di akhirat. Dengan menunaikan zakat secara ikhlas dan sesuai dengan ketentuan syariat, kita telah menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan kita di akhirat kelak.

Membantu Fakir Miskin

Membantu fakir miskin merupakan salah satu tujuan utama dari zakat. Zakat adalah ibadah maliyah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Manfaat zakat sangatlah banyak, baik bagi individu maupun masyarakat, salah satunya adalah membantu fakir miskin.

Zakat dapat membantu fakir miskin dengan memberikan mereka bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membantu fakir miskin mengembangkan usaha mereka atau mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, zakat dapat membantu fakir miskin keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Membantu fakir miskin merupakan kewajiban setiap muslim. Hal ini karena Allah SWT telah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dengan membantu fakir miskin, kita tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Selain itu, membantu fakir miskin juga dapat membawa keberkahan dan pahala yang besar bagi kita.

Dalam praktiknya, kita dapat membantu fakir miskin melalui berbagai cara, seperti menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin yang kita kenal, atau berpartisipasi dalam program-program sosial yang bertujuan membantu fakir miskin. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Mengentaskan Kemiskinan

Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama zakat. Zakat adalah ibadah maliyah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Manfaat zakat sangatlah banyak, baik bagi individu maupun masyarakat, salah satunya adalah membantu fakir miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan.

Zakat dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membantu fakir miskin mengembangkan usaha mereka atau mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, zakat dapat membantu fakir miskin keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam praktiknya, zakat telah terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia, misalnya, zakat telah digunakan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti program pemberdayaan ekonomi, program pendidikan, dan program kesehatan. Program-program tersebut telah berhasil membantu banyak fakir miskin keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Menciptakan Keadilan Sosial

Zakat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dengan membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Melalui penyaluran zakat, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

 • Pemberdayaan Ekonomi

  Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat miskin. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

 • Pendidikan yang Merata

  Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Dengan mendapatkan akses ke pendidikan yang layak, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka.

 • Kesehatan untuk Semua

  Zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat miskin. Hal ini memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang layak dan dapat hidup sehat dan produktif.

 • Perlindungan Sosial

  Zakat dapat digunakan untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, seperti bantuan tunai, makanan, dan tempat tinggal. Hal ini membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan dan melindungi mereka dari kemiskinan.

Dengan menciptakan keadilan sosial, zakat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Zakat tidak hanya membantu masyarakat miskin secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Dengan mendistribusikan kekayaan dan memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung, zakat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Membangun Ekonomi Umat

Membangun ekonomi umat merupakan salah satu tujuan utama zakat. Zakat adalah ibadah maliyah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu manfaat zakat adalah membantu fakir miskin. Dengan membantu fakir miskin, zakat dapat membantu membangun ekonomi umat.

Fakir miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan membantu fakir miskin, zakat dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan, karena akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Infrastruktur ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya fakir miskin. Dengan membangun infrastruktur ekonomi, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa membangun ekonomi umat merupakan salah satu tujuan utama zakat. Zakat dapat membantu fakir miskin keluar dari kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membangun infrastruktur ekonomi. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pertanyaan dan Jawaban Seputar Manfaat Zakat

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban umum seputar manfaat zakat:

Pertanyaan 1: Apa saja manfaat zakat?

Jawaban: Manfaat zakat sangat banyak, baik bagi individu maupun masyarakat. Di antaranya adalah membersihkan harta, menambah rezeki, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, menghapus dosa-dosa kecil, menjadi bekal di akhirat, membantu fakir miskin, mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan membangun ekonomi umat.

Pertanyaan 2: Apakah zakat hanya bermanfaat bagi orang lain?

Jawaban: Tidak, zakat juga bermanfaat bagi orang yang mengeluarkannya. Zakat dapat membersihkan harta, menambah rezeki, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, dan menjadi bekal di akhirat.

Kesimpulan: Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam artikel selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang cara menghitung dan menyalurkan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Tips Memaksimalkan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal, berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan:

Tip 1: Niatkan dengan Ikhlas
Niatkan zakat karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain.

Tip 2: Tunaikan Tepat Waktu
Tunaikan zakat tepat waktu, yaitu pada bulan Ramadhan atau setelahnya, agar manfaatnya dapat segera dirasakan.

Tip 3: Hitung dengan Benar
Hitung zakat dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat, agar tidak kurang atau lebih.

Tip 4: Pilih Lembaga Penyalur Terpercaya
Salurkan zakat melalui lembaga penyalur yang terpercaya dan kredibel, agar zakat dapat disalurkan kepada yang berhak.

Tip 5: Salurkan Langsung kepada Penerima
Selain melalui lembaga penyalur, zakat juga dapat disalurkan langsung kepada penerima yang berhak, seperti fakir miskin dan anak yatim.

Tip 6: Jadikan Zakat sebagai Kebiasaan
Jadikan zakat sebagai kebiasaan rutin setiap tahun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Tip 7: Ajak Orang Lain Berzakat
Ajak saudara, teman, dan tetangga untuk berzakat, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Tip 8: Doakan Penerima Zakat
Doakan agar penerima zakat dapat memanfaatkan zakat dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, manfaat zakat dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat. Zakat tidak hanya menjadi ibadah yang bermanfaat, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang hikmah dan manfaat zakat, serta bagaimana zakat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat.

Kesimpulan

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Zakat dapat membersihkan harta, menambah rezeki, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, menghapus dosa-dosa kecil, menjadi bekal di akhirat, membantu fakir miskin, mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan membangun ekonomi umat. Namun, perlu diingat bahwa manfaat zakat akan optimal jika ditunaikan dengan ikhlas, tepat waktu, dan disalurkan melalui lembaga yang terpercaya.

Zakat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan umat manusia.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru