Panduan Lengkap Macam Macam Zakat Mal dalam Islam

lisa


Panduan Lengkap Macam Macam Zakat Mal dalam Islam

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat mal, antara lain: zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Misalnya, Abu Bakar mengeluarkan zakat sebanyak 40 ribu dirham ketika ia diangkat menjadi khalifah.

Zakat mal memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dari dosa dan menambah keberkahan. Bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu perkembangan penting dalam sejarah zakat mal adalah ditetapkannya nisab dan kadar zakat untuk setiap jenis harta.

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang macam-macam zakat mal, termasuk ketentuan, hikmah, dan cara menghitungnya. Dengan memahami berbagai aspek zakat mal, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar.

Macam Macam Zakat Mal

Zakat mal memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Aspek-aspek ini berkaitan dengan jenis harta yang wajib dizakati, ketentuan, dan hikmah pensyariatannya.

 • Jenis Harta
 • Nisab
 • Kadar
 • Waktu
 • Penerima
 • Hukum
 • Hikmah
 • Syarat
 • Rukun
 • Contoh

Kesepuluh aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan zakat mal. Misalnya, jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan. Nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Memahami aspek-aspek ini penting agar zakat mal yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat.

Jenis Harta

Jenis harta yang wajib dizakati merupakan komponen penting dalam memahami macam-macam zakat mal. Sebab, setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda-beda, meliputi nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat.

Contohnya, zakat emas dan perak wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab sebesar 85 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sementara itu, zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab sebesar 653 kg dan kadar zakatnya adalah 5% atau 10%, tergantung jenis tanamannya. Perbedaan ketentuan zakat ini didasarkan pada tingkat kesulitan dalam memperoleh dan mengelola setiap jenis harta.

Memahami jenis harta yang wajib dizakati juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang petani wajib mengeluarkan zakat dari hasil panennya, baik berupa padi, jagung, maupun kedelai. Seorang pedagang wajib mengeluarkan zakat dari keuntungan usahanya, baik berupa uang tunai, barang dagangan, maupun piutang. Dengan memahami jenis harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam zakat mal. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda.

 • Nisab Emas dan Perak

  Nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Jika seseorang memiliki emas atau perak senilai nisab atau lebih, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

 • Nisab Hasil Pertanian

  Nisab hasil pertanian adalah 653 kg. Jika hasil pertanian yang diperoleh mencapai nisab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 5% atau 10%, tergantung jenis tanamannya.

 • Nisab Hewan Ternak

  Nisab hewan ternak berbeda-beda, tergantung jenis hewannya. Misalnya, nisab sapi adalah 30 ekor, sedangkan nisab kambing adalah 40 ekor. Jika jumlah hewan ternak yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

 • Nisab Barang Dagangan

  Nisab barang dagangan adalah senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Jika nilai barang dagangan yang dimiliki mencapai nisab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai barang dagangan.

Memahami nisab sangat penting dalam zakat mal. Sebab, nisab menjadi dasar pengenaan zakat. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Kadar

Kadar merupakan komponen penting dalam zakat mal. Kadar adalah besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab. Setiap jenis harta memiliki kadar zakat yang berbeda-beda.

Kadar zakat berpengaruh langsung pada jumlah zakat yang dikeluarkan. Semakin tinggi kadar zakat, semakin besar pula jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Misalnya, kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%. Jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 gram emas.

Memahami kadar zakat sangat penting dalam zakat mal. Sebab, kadar zakat menjadi dasar perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan. Dengan memahami kadar zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam zakat mal. Waktu berkaitan dengan kapan zakat mal wajib dikeluarkan. Setiap jenis harta memiliki waktu pengeluaran zakat yang berbeda-beda.

 • Waktu Zakat Emas dan Perak

  Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan setiap tahun, pada saat harta tersebut telah mencapai nisab dan haul.

 • Waktu Zakat Hasil Pertanian

  Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setelah panen, pada saat hasil pertanian telah mencapai nisab dan siap untuk disimpan.

 • Waktu Zakat Hewan Ternak

  Zakat hewan ternak wajib dikeluarkan setiap tahun, pada saat hewan ternak telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh.

 • Waktu Zakat Barang Dagangan

  Zakat barang dagangan wajib dikeluarkan setiap tahun, pada saat barang dagangan telah mencapai nisab dan telah diperjualbelikan selama satu tahun penuh.

Memahami waktu pengeluaran zakat sangat penting dalam zakat mal. Sebab, waktu pengeluaran zakat menjadi dasar penghitungan haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta yang menjadi dasar pengenaan zakat. Dengan memahami waktu pengeluaran zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu.

Penerima

Penerima zakat merupakan salah satu komponen penting dalam macam macam zakat mal. Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60. Mereka terdiri dari:

 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
 4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya.
 5. Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
 6. Gharimin, yaitu orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya.
 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk pendidikan, dakwah, atau jihad.
 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Penerima zakat memiliki peran penting dalam pendistribusian zakat. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki akan disalurkan kepada penerima zakat yang berhak. Dengan demikian, zakat dapat membantu meringankan beban hidup fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memahami penerima zakat sangat penting dalam macam macam zakat mal. Sebab, penerima zakat menjadi dasar penyaluran zakat. Dengan memahami penerima zakat, umat Islam dapat menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hukum

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam macam macam zakat mal. Hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang zakat mal, meliputi jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, waktu pengeluaran zakat, penerima zakat, dan sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat.

Hukum zakat mal bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam Al-Qur’an, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain surat At-Taubah ayat 60 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Sementara itu, dalam Sunnah, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan zakat mal, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.

Hukum zakat mal memiliki peran yang sangat penting. Sebab, hukum zakat mal menjadi dasar bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakatnya. Dengan memahami hukum zakat mal, umat Islam dapat mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, waktu pengeluaran zakat, penerima zakat, dan sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Dengan demikian, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Memahami hukum zakat mal juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang petani wajib mengeluarkan zakat dari hasil panennya, seorang pedagang wajib mengeluarkan zakat dari keuntungan usahanya, dan seorang karyawan wajib mengeluarkan zakat dari gajinya. Dengan memahami hukum zakat mal, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah

Hikmah zakat mal merupakan aspek penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan tujuan pensyariatan zakat mal dalam Islam. Hikmah tersebut meliputi berbagai dimensi, antara lain:

 • Pembersih Harta

  Zakat mal berfungsi membersihkan harta dari hak orang lain yang tidak terlihat. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan terhindar dari berbagai masalah.

 • Meningkatkan Kesejahteraan

  Zakat mal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendistribusikan harta kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

 • Memupuk Sifat Dermawan

  Kewajiban mengeluarkan zakat mal dapat memupuk sifat dermawan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan membantu orang lain, umat Islam dapat memperoleh pahala dan keberkahan.

 • Mencegah Penimbunan Harta

  Zakat mal dapat mencegah penimbunan harta yang berlebihan pada sebagian kecil masyarakat. Dengan adanya kewajiban zakat, umat Islam didorong untuk menggunakan hartanya secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan memahami hikmah zakat mal, umat Islam dapat semakin termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakatnya dengan ikhlas dan tepat waktu. Zakat mal tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima zakat, tetapi juga bagi muzaki sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Syarat

Dalam macam macam zakat mal, syarat memegang peranan penting sebagai ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat dapat dikeluarkan secara sah dan benar. Syarat tersebut meliputi:

 • Kepemilikan Penuh

  Harta yang dizakati harus dimiliki secara penuh oleh muzaki, bukan milik orang lain atau dalam status sengketa.

 • Mencapai Nisab

  Harta yang dizakati harus mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati.

 • Keberlangsungan Kepemilikan

  Muzaki harus memiliki harta yang dizakati selama satu tahun penuh (haul).

 • Harta Berkembang

  Harta yang dizakati harus memiliki potensi untuk berkembang atau menghasilkan manfaat.

Dengan memahami syarat-syarat zakat mal, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan memenuhi ketentuan syariat dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat. Selain itu, syarat-syarat tersebut juga dapat memotivasi muzaki untuk mengelola hartanya secara produktif dan bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rukun

Dalam macam macam zakat mal, rukun memegang peranan penting sebagai syarat utama yang harus dipenuhi agar zakat sah dan benar. Rukun zakat mal terdiri dari:

 1. Niat
 2. Mengeluarkan harta
 3. Menyerahkan kepada penerima zakat

Ketiga rukun ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan zakat mal. Niat menjadi dasar utama dalam mengeluarkan zakat, yaitu karena Allah SWT. Mengeluarkan harta merupakan wujud nyata dari pelaksanaan zakat, sedangkan menyerahkan kepada penerima zakat memastikan bahwa zakat diterima oleh orang yang berhak.

Memahami rukun zakat mal memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bagi muzaki, memahami rukun zakat mal dapat membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu. Dengan memenuhi rukun zakat mal, muzaki dapat memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Contoh

Contoh memegang peranan penting dalam macam macam zakat mal. Contoh menjadi ilustrasi nyata dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati beserta ketentuannya. Melalui contoh, umat Islam dapat memahami secara lebih jelas dan komprehensif tentang zakat mal.

Contoh juga bermanfaat untuk memperkuat pemahaman tentang sebab akibat dalam zakat mal. Misalnya, contoh tentang zakat emas dan perak dapat menjelaskan hubungan antara nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Dengan memahami sebab akibat ini, umat Islam dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.

Selain itu, contoh juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tentang zakat hasil pertanian dapat membantu petani dalam menghitung dan mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Contoh tentang zakat hewan ternak dapat membantu peternak dalam memahami ketentuan zakat sesuai dengan jenis hewan ternak yang dimiliki. Dengan demikian, contoh menjadi alat yang efektif untuk membimbing umat Islam dalam melaksanakan zakat mal dengan benar dan tepat waktu.

Pertanyaan Umum tentang Macam Macam Zakat Mal

Pertanyaan umum (FAQ) berikut ini disusun untuk membantu Anda memahami berbagai aspek zakat mal, kewajiban keagamaan yang penting dalam Islam. FAQ ini akan menjawab pertanyaan umum dan mengklarifikasi kesalahpahaman umum tentang macam macam zakat mal.

Pertanyaan 1: Apa saja jenis harta yang wajib dizakati?

Jawaban: Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan.

Pertanyaan 2: Berapakah nisab zakat emas dan perak?

Jawaban: Nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah 595 gram.

Pertanyaan 3: Kapan waktu pengeluaran zakat hasil pertanian?

Jawaban: Zakat hasil pertanian dikeluarkan setelah panen, saat hasil pertanian telah mencapai nisab dan siap disimpan.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Zakat dapat diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 5: Apa hikmah membayar zakat mal?

Jawaban: Hikmah zakat mal antara lain membersihkan harta, meningkatkan kesejahteraan, memupuk sifat dermawan, dan mencegah penimbunan harta.

Pertanyaan umum ini memberikan gambaran tentang macam macam zakat mal dan ketentuan-ketentuannya. Memahami aspek-aspek ini sangat penting bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat mal dengan benar dan tepat waktu.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang tata cara perhitungan zakat mal untuk setiap jenis harta. Pemahaman yang komprehensif tentang perhitungan zakat mal akan memastikan bahwa Anda memenuhi kewajiban zakat Anda secara akurat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tips Menghitung Zakat Mal

Perhitungan zakat mal yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban zakat terpenuhi dengan benar. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda menghitung zakat mal dengan akurat:

Tentukan Nisab dan Kadar:
Setiap jenis harta memiliki nisab (batas minimal) dan kadar (persentase) zakat yang berbeda. Pastikan Anda mengetahui nisab dan kadar yang berlaku untuk harta yang Anda miliki.

Hitung Nilai Harta:
Tentukan nilai harta yang Anda miliki pada saat wajib zakat (haul). Pastikan nilai harta yang dihitung adalah nilai pasar pada saat tersebut.

Perhatikan Waktu Haul:
Zakat mal wajib dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun (haul). Perhatikan waktu haul untuk setiap jenis harta yang Anda miliki.

Kurangi Utang:
Utang yang belum lunas dapat dikurangkan dari nilai harta yang akan dizakati. Pastikan Anda memiliki bukti utang yang jelas.

Hitung Zakat:
Setelah nilai harta dikurangi utang, kalikan nilai tersebut dengan kadar zakat yang berlaku. Hasilnya adalah jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

Salurkan Zakat Tepat Waktu:
Zakat harus segera disalurkan kepada penerima zakat yang berhak setelah dihitung. Jangan menunda penyaluran zakat agar manfaatnya dapat segera dirasakan.

Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat menghitung zakat mal dengan tepat dan memenuhi kewajiban zakat Anda sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat zakat mal. Memahami hikmah dan manfaat zakat mal akan semakin memotivasi Anda untuk menunaikan kewajiban zakat dengan ikhlas dan tepat waktu.

Kesimpulan

Pembahasan tentang macam macam zakat mal dalam artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati, ketentuan zakat untuk setiap jenis harta, serta hikmah dan manfaat zakat mal. Memahami aspek-aspek ini sangat penting bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu.

Beberapa poin utama yang perlu ditekankan antara lain:

 1. Zakat mal meliputi zakat emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan.
 2. Setiap jenis harta memiliki nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat yang berbeda.
 3. Zakat mal memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat, antara lain membersihkan harta, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah penimbunan harta.

Zakat mal merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban zakat mal, umat Islam dapat menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru