Cara Menghitung dan Menunaikan Zakat Harta Temuan (20%)

lisa


Cara Menghitung dan Menunaikan Zakat Harta Temuan (20%)

Harta temuan, menurut terminologi fikih, adalah harta yang didapatkan tanpa disengaja dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat harta temuan wajib dikeluarkan sebesar 20% dari nilai harta tersebut.

Kewajiban mengeluarkan zakat harta temuan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Barang siapa menemukan harta, maka wajib mengeluarkan zakatnya seperlimanya.” Zakat harta temuan bermanfaat untuk mensucikan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

Dalam perkembangan sejarah Islam, kewajiban mengeluarkan zakat harta temuan telah diatur dalam berbagai kitab fikih. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat harta temuan wajib dikeluarkan jika nilainya mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas.

Harta Temuan Harus Dikeluarkan Zakatnya Sebesar

Zakat harta temuan memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami, antara lain:

 • Jenis harta
 • Nilai harta
 • Pemilik harta
 • Waktu penemuan
 • Kewajiban zakat
 • Besaran zakat
 • Waktu pengeluaran zakat
 • Tata cara pengeluaran zakat
 • Hikmah zakat

Memahami aspek-aspek ini penting untuk memastikan bahwa zakat harta temuan ditunaikan dengan benar. Misalnya, jenis harta yang wajib dizakati adalah harta yang memiliki nilai dan termasuk dalam kategori harta yang dizakati, seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Selain itu, pemilik harta yang tidak diketahui juga perlu dicari terlebih dahulu, dan jika tidak ditemukan, maka harta tersebut menjadi milik penemu dan wajib dizakati.

Jenis Harta

Dalam konteks harta temuan yang wajib dizakati, jenis harta yang dimaksud mencakup berbagai macam harta yang memiliki nilai dan termasuk dalam kategori harta yang dizakati. Jenis harta ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk, wujud, dan sifatnya.

 • Harta bergerak
  Harta bergerak adalah harta yang dapat dipindahkan atau berpindah tempat, seperti hewan ternak, kendaraan, dan perhiasan.
 • Harta tidak bergerak
  Harta tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan atau berpindah tempat, seperti tanah, bangunan, dan tanaman yang masih tertanam.
 • Harta benda
  Harta benda adalah harta yang memiliki wujud fisik, seperti emas, perak, dan hasil pertanian.
 • Harta tidak benda
  Harta tidak benda adalah harta yang tidak memiliki wujud fisik, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.

Jenis harta yang berbeda memiliki implikasi yang berbeda pula terhadap kewajiban zakat. Misalnya, zakat hewan ternak dihitung berdasarkan jumlah hewan, sedangkan zakat hasil pertanian dihitung berdasarkan hasil panen. Memahami jenis harta yang wajib dizakati sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Nilai Harta

Nilai harta merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kewajiban zakat harta temuan. Sebab, zakat harta temuan hanya wajib dikeluarkan jika nilai harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal nilai harta yang wajib dizakati. Untuk harta temuan, nisabnya adalah senilai 85 gram emas.

Jika nilai harta temuan telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Zakat ini dihitung dari nilai harta yang sebenarnya, bukan dari nilai taksiran. Misalnya, jika seseorang menemukan emas seberat 100 gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 20 gram emas.

Memahami hubungan antara nilai harta dan kewajiban zakat harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar. Jika nilai harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika nilai harta telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar.

Pemilik Harta

Dalam konteks harta temuan yang wajib dikeluarkan zakatnya, pemilik harta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebab, status pemilik harta akan mempengaruhi kewajiban zakat dan tata cara pengeluarannya.

 • Pemilik diketahui
  Jika pemilik harta temuan diketahui, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak dapat ditemukan, maka harta tersebut menjadi milik negara dan wajib dizakati oleh pengelola negara.
 • Pemilik tidak diketahui
  Jika pemilik harta temuan tidak diketahui, maka harta tersebut menjadi milik penemu dan wajib dizakati oleh penemu.
 • Harta milik bersama
  Jika harta temuan merupakan milik bersama, maka zakatnya dihitung berdasarkan bagian masing-masing pemilik.
 • Harta milik wakaf
  Jika harta temuan merupakan milik wakaf, maka zakatnya dikelola oleh nazhir wakaf dan digunakan untuk kepentingan wakaf.

Memahami status pemilik harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika pemilik harta diketahui, maka harta tersebut wajib dikembalikan. Jika pemilik harta tidak diketahui, maka harta tersebut menjadi milik penemu dan wajib dizakati. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar.

Waktu penemuan

Waktu penemuan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kewajiban zakat harta temuan. Sebab, waktu penemuan akan mempengaruhi perhitungan nisab dan waktu pengeluaran zakat.

 • Waktu penemuan pertama
  Waktu penemuan pertama adalah saat harta tersebut ditemukan pertama kali. Waktu ini menjadi patokan untuk menghitung nisab dan waktu pengeluaran zakat.
 • Waktu penemuan kedua
  Waktu penemuan kedua adalah saat harta tersebut ditemukan kembali setelah hilang atau dicuri. Waktu ini tidak mempengaruhi perhitungan nisab, tetapi mempengaruhi waktu pengeluaran zakat.
 • Waktu kepemilikan
  Waktu kepemilikan adalah saat harta tersebut menjadi milik penemu. Waktu ini menjadi patokan untuk menghitung masa kepemilikan harta dan waktu pengeluaran zakat.
 • Waktu pengeluaran zakat
  Waktu pengeluaran zakat adalah saat zakat wajib dikeluarkan. Waktu ini biasanya satu tahun setelah harta tersebut menjadi milik penemu.

Memahami waktu penemuan harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika waktu penemuan tidak diketahui, maka zakat dapat dikeluarkan pada waktu yang paling memungkinkan, misalnya saat harta tersebut sudah mencapai nisab dan sudah menjadi milik penemu selama satu tahun.

Kewajiban zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat ini tidak hanya berlaku untuk harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan, tetapi juga berlaku untuk harta temuan. Harta temuan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang ditemukan oleh seseorang tanpa diketahui pemiliknya.

Kewajiban zakat harta temuan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Barang siapa menemukan harta, maka wajib mengeluarkan zakatnya seperlimanya.” Hadis ini menunjukkan bahwa harta temuan termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari nilai harta temuan.

Kewajiban zakat harta temuan memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah untuk mensucikan harta, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan memahami kewajiban zakat harta temuan, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat dengan benar dan khusyuk, sehingga dapat memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

Besaran Zakat

Besaran zakat merupakan salah satu aspek penting dalam memahami kewajiban zakat harta temuan. Zakat harta temuan wajib dikeluarkan sebesar 20% dari nilai harta tersebut. Besaran zakat ini memiliki beberapa aspek atau komponen yang perlu dipahami.

 • Nilai Harta
  Besaran zakat harta temuan dihitung berdasarkan nilai harta tersebut. Nilai harta yang dimaksud adalah nilai harta pada saat harta tersebut ditemukan.
 • Nisab
  Besaran zakat harta temuan juga dipengaruhi oleh nisab. Nisab adalah batas minimal nilai harta yang wajib dizakati. Untuk harta temuan, nisabnya adalah senilai 85 gram emas.
 • Waktu Kepemilikan
  Besaran zakat harta temuan juga dipengaruhi oleh waktu kepemilikan. Zakat harta temuan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut menjadi milik penemu selama satu tahun.
 • Cara Perhitungan
  Besaran zakat harta temuan dihitung dengan cara mengalikan nilai harta dengan 20%. Misalnya, jika seseorang menemukan emas seberat 100 gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 20 gram emas.

Memahami besaran zakat harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan memahami aspek-aspek yang mempengaruhi besaran zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar.

Waktu Pengeluaran Zakat

Waktu pengeluaran zakat merupakan salah satu aspek penting dalam memahami kewajiban zakat harta temuan. Zakat harta temuan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut menjadi milik penemu selama satu tahun dan telah mencapai nisab.

 • Waktu Kepemilikan
  Waktu kepemilikan harta temuan dihitung sejak harta tersebut ditemukan dan menjadi milik penemu. Zakat wajib dikeluarkan setelah harta tersebut menjadi milik penemu selama satu tahun penuh.
 • Waktu Pencapaian Nisab
  Waktu pencapaian nisab adalah saat nilai harta temuan mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Jika harta temuan belum mencapai nisab, maka zakat tidak wajib dikeluarkan.
 • Waktu Jatuh Tempo Zakat
  Waktu jatuh tempo zakat adalah satu tahun setelah harta temuan menjadi milik penemu dan telah mencapai nisab. Setelah waktu jatuh tempo, zakat wajib dikeluarkan.
 • Waktu Pengeluaran Zakat
  Waktu pengeluaran zakat adalah saat zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik. Waktu pengeluaran zakat sebaiknya dilakukan segera setelah waktu jatuh tempo.

Memahami waktu pengeluaran zakat harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan memahami aspek-aspek yang mempengaruhi waktu pengeluaran zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar.

Tata Cara Pengeluaran Zakat Harta Temuan

Tata cara pengeluaran zakat harta temuan merupakan bagian penting dalam menunaikan kewajiban zakat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan terkait tata cara pengeluaran zakat harta temuan:

 • Penentuan Nisab
  Sebelum mengeluarkan zakat, perlu dipastikan bahwa nilai harta temuan telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas.
 • Perhitungan Zakat
  Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari nilai harta temuan yang telah mencapai nisab.
 • Penyaluran Zakat
  Zakat harta temuan dapat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnus sabil.
 • Waktu Pengeluaran Zakat
  Zakat harta temuan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut menjadi milik penemu selama satu tahun dan telah mencapai nisab.

Memahami tata cara pengeluaran zakat harta temuan sangat penting untuk memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar.

Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak hikmah, termasuk dalam hal harta temuan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Hikmah zakat harta temuan ini meliputi aspek-aspek berikut:

 • Penyucian Harta
  Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dari hak orang lain, sehingga harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan membawa manfaat bagi pemiliknya.
 • Tolong-Menolong
  Zakat merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama muslim, di mana orang yang mampu membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan sosial.
 • Pembersihan Jiwa
  Zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan peduli terhadap sesama.
 • Keberkahan Harta
  Harta yang dizakati akan mendatangkan keberkahan dan dilipatgandakan oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan memahami hikmah zakat harta temuan, umat Islam dapat semakin termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakatnya dengan benar dan ikhlas, sehingga dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang besar dari Allah SWT.

Tanya Jawab Zakat Harta Temuan

Bagian ini berisi tanya jawab umum seputar zakat harta temuan, yang wajib dikeluarkan sebesar 20%. Tanya jawab ini akan membantu Anda memahami ketentuan, hikmah, dan cara penunaian zakat harta temuan dengan benar.

Pertanyaan 1: Apa itu harta temuan yang wajib dizakati?

Harta temuan yang wajib dizakati adalah harta yang ditemukan secara tidak sengaja dan tidak diketahui pemiliknya.

Pertanyaan 6: Mengapa perlu mengeluarkan zakat harta temuan?

Mengeluarkan zakat harta temuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menemukan harta tersebut, sebagai bentuk mensucikan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Dengan memahami tanya jawab ini, diharapkan Anda dapat melaksanakan kewajiban zakat harta temuan dengan benar dan tepat waktu. Zakat yang ditunaikan dengan ikhlas dan sesuai ketentuan akan membawa keberkahan dan pahala bagi Anda.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang jenis-jenis harta temuan yang wajib dizakati dan cara menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Tips Menunaikan Zakat Harta Temuan

Zakat harta temuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menemukan harta yang tidak diketahui pemiliknya. Untuk menunaikan zakat harta temuan dengan benar, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti:

Tip 1: Pastikan Harta Mencapai Nisab

Zakat harta temuan wajib dikeluarkan jika nilai harta tersebut telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas.

Tip 2: Hitung Nilai Zakat

Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari nilai harta temuan yang telah mencapai nisab.

Tip 3: Salurkan Zakat Tepat Waktu

Zakat harta temuan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut menjadi milik penemu selama satu tahun dan telah mencapai nisab.

Tip 4: Salurkan Zakat kepada yang Berhak

Zakat harta temuan dapat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Tip 5: Dokumentasikan Penyaluran Zakat

Sebagai bukti penunaian zakat, disarankan untuk mendokumentasikan penyaluran zakat, seperti dengan membuat catatan atau mengambil bukti transfer.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menunaikan zakat harta temuan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat yang ditunaikan dengan ikhlas dan tepat sasaran akan mendatangkan keberkahan dan pahala yang besar bagi Anda.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah atau manfaat menunaikan zakat harta temuan, serta dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat.

Kesimpulan

Zakat harta temuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menemukan harta yang tidak diketahui pemiliknya. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 20% dari nilai harta yang telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Zakat harta temuan memiliki banyak hikmah, di antaranya mensucikan harta, membantu yang membutuhkan, dan menumbuhkan sifat dermawan.

Penunaian zakat harta temuan secara ikhlas dan tepat sasaran akan mendatangkan keberkahan dan pahala bagi penunainya. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang menemukan harta untuk memahami ketentuan dan hikmah zakat harta temuan, agar dapat menunaikan kewajibannya dengan benar.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru