Panduan Doa Zakat Penghasilan untuk Ibadah Zakat yang Sempurna

lisa


Panduan Doa Zakat Penghasilan untuk Ibadah Zakat yang Sempurna

Doa zakat penghasilan adalah permohonan kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan diterima dan memberikan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, “Ya Allah, terimalah zakat penghasilanku ini dan jadikanlah ia sebagai pembersih hartaku serta penolak bala dariku dan keluargaku.”

Membaca doa zakat penghasilan memiliki beberapa manfaat, seperti menambah keimanan, menyempurnakan ibadah zakat, dan melapangkan rezeki. Secara historis, doa ini telah diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang doa zakat penghasilan, termasuk waktu yang tepat untuk membacanya, tata cara pengucapannya, serta hikmah dan keutamaannya bagi umat Islam.

doa zakat penghasilan

Aspek-aspek penting doa zakat penghasilan meliputi:

 • Lafal doa
 • Waktu membaca doa
 • Tata cara membaca doa
 • Keutamaan membaca doa
 • Hikmah membaca doa
 • Syarat zakat penghasilan
 • Jenis-jenis zakat penghasilan
 • Penyaluran zakat penghasilan
 • Manfaat zakat penghasilan

Menguasai aspek-aspek ini penting untuk memahami makna dan tata cara membaca doa zakat penghasilan dengan benar. Dengan membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, seorang Muslim dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Lafal doa

Lafal doa adalah bacaan doa yang diucapkan. Dalam konteks doa zakat penghasilan, lafal doa memiliki peran penting sebagai permohonan kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan diterima dan memberikan keberkahan.

 • Teks Doa

  Teks doa zakat penghasilan berbunyi, “Ya Allah, terimalah zakat penghasilanku ini dan jadikanlah ia sebagai pembersih hartaku serta penolak bala dariku dan keluargaku.”

 • Bahasa Doa

  Doa zakat penghasilan dilafadzkan dalam bahasa Arab, meskipun diperbolehkan juga menggunakan bahasa lainnya dengan makna yang sama.

 • Waktu Pengucapan

  Doa zakat penghasilan diucapkan setelah zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik.

 • Tata Cara Pengucapan

  Doa zakat penghasilan diucapkan dengan khusyuk dan penuh penghayatan, serta menghadap kiblat.

Dengan memperhatikan lafal doa yang benar, seorang Muslim dapat mengoptimalkan manfaat dan keberkahan dari ibadah zakat penghasilan yang dilakukannya.

Waktu membaca doa

Waktu membaca doa zakat penghasilan sangatlah penting karena berkaitan dengan penerimaan dan keberkahan zakat yang dikeluarkan. Doa zakat penghasilan dibaca setelah zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka bacalah doa: ‘Ya Allah, terimalah zakatku ini dan jadikanlah ia sebagai pembersih hartaku serta penolak bala dariku dan keluargaku.'” (HR. Abu Dawud)

Membaca doa zakat penghasilan pada waktu yang tepat memiliki beberapa hikmah dan manfaat. Pertama, menunjukkan rasa syukur atas taufik dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan rezeki sehingga dapat menunaikan zakat. Kedua, memperkuat keimanan dan keyakinan bahwa zakat yang dikeluarkan akan diterima dan memberikan keberkahan bagi diri sendiri dan keluarga. Ketiga, sebagai bentuk pengakuan bahwa segala rezeki yang dimiliki berasal dari Allah SWT dan wajib disyukuri serta dibagikan kepada mereka yang berhak.

Dalam praktiknya, waktu membaca doa zakat penghasilan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ada yang membaca doa setelah menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik, ada pula yang membaca doa setelah menyetor zakat melalui lembaga atau badan amil zakat. Yang terpenting adalah doa dibaca dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan, serta tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Tata cara membaca doa

Tata cara membaca doa merupakan aspek penting dalam doa zakat penghasilan karena berkaitan dengan penerimaan dan keberkahan doa tersebut. Tata cara membaca doa yang benar akan menyempurnakan ibadah zakat dan mengoptimalkan manfaatnya.

Adapun tata cara membaca doa zakat penghasilan adalah sebagai berikut:

 1. Membaca doa setelah zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik.
 2. Menghadap kiblat saat membaca doa.
 3. Membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.
 4. Membaca doa dengan suara yang jelas dan tidak tergesa-gesa.
 5. Mengangkat kedua tangan saat membaca doa.

Dengan memperhatikan tata cara membaca doa yang benar, seorang Muslim dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan memperoleh keberkahan yang lebih besar dari zakat yang dikeluarkannya.

Keutamaan membaca doa

Membaca doa merupakan bagian penting dalam ibadah zakat penghasilan. Selain menyempurnakan ibadah, membaca doa juga mendatangkan berbagai keutamaan dan manfaat bagi seorang Muslim.

 • Penerimaan zakat

  Membaca doa setelah mengeluarkan zakat dapat meningkatkan kemungkinan zakat tersebut diterima oleh Allah SWT. Doa berfungsi sebagai permohonan dan harapan agar zakat yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

 • Keberkahan harta

  Membaca doa zakat penghasilan dapat mendatangkan keberkahan pada harta yang dimiliki. Harta yang dibagikan melalui zakat akan dibersihkan dan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

 • Penolak bala

  Membaca doa zakat penghasilan dapat menjadi penolak bala atau musibah. Dengan berdoa, seorang Muslim memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT dari segala marabahaya.

 • Ganjaran pahala

  Membaca doa zakat penghasilan merupakan ibadah yang berpahala. Setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Dengan memahami keutamaan membaca doa zakat penghasilan, seorang Muslim dapat termotivasi untuk selalu membaca doa setelah mengeluarkan zakat. Dengan demikian, ibadah zakat yang dilakukan akan lebih sempurna dan mendatangkan banyak manfaat.

Hikmah membaca doa

Hikmah membaca doa zakat penghasilan merupakan hikmah yang terkandung dalam doa zakat penghasilan. Hikmah ini meliputi berbagai aspek, di antaranya:

 • Peningkatan keimanan

  Membaca doa zakat penghasilan dapat meningkatkan keimanan karena doa merupakan bentuk pengakuan atas kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Selain itu, doa juga dapat memperkuat keyakinan bahwa zakat yang dikeluarkan akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.

 • Pembersihan diri

  Doa zakat penghasilan mengandung permohonan agar zakat yang dikeluarkan dapat membersihkan harta dan diri dari dosa-dosa. Dengan membaca doa ini, seorang Muslim dapat memohon ampunan dan membersihkan dirinya dari segala kekhilafan yang telah dilakukan.

 • Penolak bala

  Membaca doa zakat penghasilan dapat menjadi penolak bala atau musibah. Dengan berdoa, seorang Muslim memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT dari segala marabahaya.

 • Mendatangkan keberkahan

  Doa zakat penghasilan juga dapat mendatangkan keberkahan pada harta dan kehidupan seorang Muslim. Dengan membaca doa ini, seorang Muslim memohon kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan dapat dilipatgandakan dan membawa kebaikan bagi dirinya dan keluarganya.

Dengan memahami hikmah membaca doa zakat penghasilan, seorang Muslim dapat lebih termotivasi untuk selalu membaca doa setelah mengeluarkan zakat. Dengan demikian, ibadah zakat yang dilakukan akan lebih sempurna dan mendatangkan banyak manfaat.

Syarat zakat penghasilan

Syarat zakat penghasilan merupakan salah satu aspek penting yang terkait dengan doa zakat penghasilan. Memenuhi syarat-syarat zakat penghasilan menjadi dasar diterimanya zakat yang dikeluarkan, sehingga doa yang dipanjatkan dapat lebih bermakna dan membawa keberkahan.

 • Nisab

  Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Untuk zakat penghasilan, nisabnya adalah sebesar 85 gram emas murni atau setara dengan nilai uang.

 • Kepemilikan penuh

  Harta yang dizakati harus dimiliki secara penuh dan tidak sedang dalam utang atau cicilan.

 • Mencapai haul

  Harta yang dizakati harus telah dimiliki dan mencapai waktu satu tahun.

 • Berkembang

  Harta yang dizakati harus memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya.

Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat zakat penghasilan, seorang Muslim dapat memastikan bahwa zakat yang dikeluarkannya sah dan diterima oleh Allah SWT. Hal ini akan semakin menyempurnakan ibadah zakat dan mengoptimalkan keberkahan yang didapatkan dari doa zakat penghasilan yang dipanjatkan.

Jenis-jenis zakat penghasilan

Zakat penghasilan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki penghasilan tertentu. Jenis-jenis zakat penghasilan sangat beragam, tergantung dari sumber penghasilannya. Beberapa jenis zakat penghasilan yang umum dikeluarkan antara lain:

 • Zakat gaji/upah
 • Zakat honorarium
 • Zakat profesi
 • Zakat bisnis/usaha
 • Zakat investasi

Jenis-jenis zakat penghasilan ini memiliki perhitungan dan ketentuan yang berbeda-beda. Namun, secara umum, zakat penghasilan dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas murni atau senilai dengan harga emas tersebut. Sementara haul adalah jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun.

Membaca doa zakat penghasilan setelah mengeluarkan zakat penghasilan sangat dianjurkan. Doa ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan diterima dan memberikan keberkahan bagi diri sendiri dan keluarga. Berikut adalah contoh doa zakat penghasilan: “Ya Allah, terimalah zakat penghasilanku ini dan jadikanlah ia sebagai pembersih hartaku serta penolak bala dariku dan keluargaku.”

Dengan memahami jenis-jenis zakat penghasilan dan membaca doa zakat penghasilan, seorang Muslim dapat menjalankan ibadah zakat dengan lebih sempurna. Zakat yang dikeluarkan tidak hanya akan memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan bagi diri sendiri dan keluarga.

Penyaluran zakat penghasilan

Penyaluran zakat penghasilan merupakan aspek penting yang terkait dengan doa zakat penghasilan. Doa zakat penghasilan yang dipanjatkan setelah mengeluarkan zakat akan semakin bermakna jika zakat tersebut disalurkan dengan tepat sesuai syariat Islam. Berikut adalah beberapa aspek penyaluran zakat penghasilan yang perlu diperhatikan:

 • Penerima zakat

  Zakat penghasilan harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

 • Cara penyaluran

  Zakat penghasilan dapat disalurkan secara langsung kepada penerima zakat atau melalui lembaga amil zakat yang terpercaya.

 • Waktu penyaluran

  Zakat penghasilan disalurkan segera setelah zakat dikeluarkan dan tidak boleh ditunda-tunda.

 • Laporan penyaluran

  Pembayar zakat hendaknya membuat laporan penyaluran zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penyaluran zakat penghasilan di atas, seorang Muslim dapat memastikan bahwa zakat yang dikeluarkannya benar-benar sampai kepada yang berhak dan mendatangkan keberkahan bagi dirinya dan keluarga. Penyaluran zakat penghasilan yang tepat juga merupakan bagian dari ibadah zakat yang sempurna, sehingga doa zakat penghasilan yang dipanjatkan akan semakin dikabulkan oleh Allah SWT.

Manfaat zakat penghasilan

Membaca doa zakat penghasilan setelah mengeluarkan zakat tidak hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manfaat-manfaat zakat penghasilan ini sangat beragam, mulai dari aspek spiritual hingga finansial.

 • Pembersihan jiwa

  Zakat penghasilan dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Dengan mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang lain, seorang Muslim akan terbiasa untuk berbagi dan peduli terhadap sesama.

 • Penolak bala

  Zakat penghasilan juga dapat menjadi penolak bala atau musibah. Dengan berinfaq di jalan Allah, seorang Muslim memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT dari segala marabahaya.

 • Kelancaran rezeki

  Zakat penghasilan dapat memperlancar rezeki. Dengan mengeluarkan zakat, seorang Muslim akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dari Allah SWT.

 • Keberkahan hidup

  Zakat penghasilan dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan berinfaq di jalan Allah, seorang Muslim akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik dari segi kesehatan, keluarga, maupun pekerjaan.

Dengan memahami manfaat-manfaat zakat penghasilan ini, seorang Muslim akan semakin termotivasi untuk mengeluarkan zakat penghasilannya dengan ikhlas dan penuh harap. Membaca doa zakat penghasilan setelah mengeluarkan zakat akan semakin menyempurnakan ibadah zakat dan mengoptimalkan manfaat yang akan didapatkan.

Tanya Jawab Seputar Doa Zakat Penghasilan

Berikut adalah beberapa tanya jawab seputar doa zakat penghasilan yang sering ditanyakan:

Pertanyaan 1: Apa itu doa zakat penghasilan?

Jawaban: Doa zakat penghasilan adalah doa yang dibaca setelah mengeluarkan zakat penghasilan. Doa ini merupakan permohonan kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan diterima dan memberikan keberkahan bagi diri sendiri dan keluarga.

Pertanyaan 2: Kapan waktu yang tepat membaca doa zakat penghasilan?

Jawaban: Doa zakat penghasilan dibaca setelah zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik.

Pertanyaan 3: Bagaimana tata cara membaca doa zakat penghasilan?

Jawaban: Doa zakat penghasilan dibaca dengan khusyuk dan penuh penghayatan, serta menghadap kiblat.

Pertanyaan 4: Apa keutamaan membaca doa zakat penghasilan?

Jawaban: Keutamaan membaca doa zakat penghasilan antara lain: zakat lebih mudah diterima, mendatangkan keberkahan, menolak bala, dan mendapatkan ganjaran pahala.

Pertanyaan 5: Apa hikmah membaca doa zakat penghasilan?

Jawaban: Hikmah membaca doa zakat penghasilan antara lain: meningkatkan keimanan, membersihkan diri, menolak bala, dan mendatangkan keberkahan.

Pertanyaan 6: Apakah syarat membaca doa zakat penghasilan?

Jawaban: Tidak ada syarat khusus untuk membaca doa zakat penghasilan, namun disarankan untuk membaca doa dengan ikhlas dan penuh keyakinan.

Demikian beberapa tanya jawab seputar doa zakat penghasilan. Semoga bermanfaat!

Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang manfaat membaca doa zakat penghasilan. Simak terus artikel ini untuk mengetahui informasi selengkapnya.

Tips Mengucapkan Doa Zakat Penghasilan

Mengucapkan doa zakat penghasilan dengan benar dapat menyempurnakan ibadah zakat dan mendatangkan keberkahan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

Tip 1: Hafalkan lafal doa
Hafalkan lafal doa zakat penghasilan agar dapat membacanya dengan lancar dan khusyuk.

Tip 2: Baca doa setelah zakat dikeluarkan
Doa zakat penghasilan dibaca setelah zakat dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik.

Tip 3: Menghadap kiblat
Saat membaca doa zakat penghasilan, posisikan diri Anda menghadap kiblat.

Tip 4: Baca dengan khusyuk
Bacalah doa zakat penghasilan dengan khusyuk dan penuh penghayatan, serta resapi maknanya.

Tip 5: Angkat kedua tangan
Saat membaca doa zakat penghasilan, angkat kedua tangan Anda sebagai bentuk doa dan permohonan.

Tip 6: Berharap kabulnya doa
Bacalah doa zakat penghasilan dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa doa Anda akan dikabulkan oleh Allah SWT.

Tip 7: Baca doa secara rutin
Biasakan untuk membaca doa zakat penghasilan setiap kali mengeluarkan zakat agar ibadah zakat Anda semakin sempurna.

Tip 8: Ajak keluarga dan teman
Ajak keluarga dan teman Anda untuk membaca doa zakat penghasilan bersama agar keberkahan dapat dirasakan oleh semua.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat mengucapkan doa zakat penghasilan dengan benar dan khusyuk. Semoga doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah SWT dan zakat yang Anda keluarkan membawa keberkahan bagi Anda dan keluarga.

Membaca doa zakat penghasilan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Doa ini tidak hanya menyempurnakan ibadah zakat, tetapi juga mendatangkan banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang hikmah dan manfaat membaca doa zakat penghasilan.

Kesimpulan

Doa zakat penghasilan merupakan sebuah permohonan kepada Allah SWT agar zakat yang dikeluarkan diterima dan mendatangkan keberkahan. Membaca doa zakat penghasilan memiliki berbagai keutamaan, seperti meningkatkan keimanan, membersihkan diri dari dosa, menolak bala, dan mendapatkan ganjaran pahala. Selain itu, doa zakat penghasilan juga memiliki beberapa hikmah, seperti memperkuat keyakinan bahwa zakat akan diterima, mendatangkan keberkahan pada harta dan kehidupan, serta menolak bala atau musibah.

Dengan membaca doa zakat penghasilan, seorang Muslim dapat menyempurnakan ibadah zakatnya dan mengoptimalkan manfaat yang akan didapatkan. Doa ini juga merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan sebagai pengakuan bahwa segala rezeki yang dimiliki berasal dari-Nya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi setiap Muslim yang mengeluarkan zakat untuk membaca doa zakat penghasilan dengan ikhlas dan penuh penghayatan.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru