Cara Mudah Menghitung Zakat Perniagaan

lisa


Cara Mudah Menghitung Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperjualbelikan. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan jumlah harta yang diperjualbelikan dengan 2,5%. Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki harta senilai Rp10.000.000, maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp250.000.

Zakat perniagaan memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah membersihkan harta, menumbuhkan rezeki, dan membantu fakir miskin. Zakat perniagaan juga memiliki sejarah panjang dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat perniagaan sudah diwajibkan bagi para pedagang.

Dengan demikian, zakat perniagaan merupakan kewajiban yang penting bagi setiap muslim yang memiliki harta yang diperjualbelikan. Zakat perniagaan dapat membantu membersihkan harta, menumbuhkan rezeki, dan membantu fakir miskin.

Cara Menghitung Zakat Perniagaan

Cara menghitung zakat perniagaan memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Aspek-aspek ini meliputi:

 • Jenis harta
 • Nilai harta
 • Waktu penghitungan
 • Nisab
 • Tarif zakat
 • Hutang
 • Biaya
 • Penghasilan

Jenis harta yang wajib dizakati adalah harta yang diperjualbelikan. Nilai harta dihitung berdasarkan harga pasar pada saat penghitungan zakat. Waktu penghitungan zakat perniagaan adalah setiap kali harta diperjualbelikan. Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas. Tarif zakat perniagaan adalah 2,5%. Hutang dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka usaha dapat dikurangkan dari nilai harta. Penghasilan dari usaha juga dapat dikurangkan dari nilai harta jika telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Jenis harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Hal ini karena jenis harta menentukan apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang diperjualbelikan. Harta yang diperjualbelikan meliputi barang dagangan, hewan ternak, dan kendaraan.

Untuk harta yang diperjualbelikan, cara menghitung zakatnya adalah dengan mengalikan nilai harta dengan tarif zakat. Tarif zakat untuk harta yang diperjualbelikan adalah 2,5%. Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki barang dagangan senilai Rp10.000.000, maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp250.000.

Dengan demikian, jenis harta sangat menentukan cara menghitung zakat perniagaan. Setiap muslim yang memiliki harta yang diperjualbelikan wajib menghitung zakatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Nilai Harta

Nilai harta merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Hal ini karena nilai harta menjadi dasar pengenaan zakat. Nilai harta dihitung berdasarkan harga pasar pada saat penghitungan zakat.

 • Harga Pokok
  Harga pokok adalah harga perolehan suatu harta. Harga pokok digunakan untuk menghitung nilai harta yang akan dizakati.
 • Harga Jual
  Harga jual adalah harga yang diperoleh dari penjualan suatu harta. Harga jual digunakan untuk menghitung nilai harta yang akan dizakati jika harga jual lebih tinggi dari harga pokok.
 • Nilai Wajar
  Nilai wajar adalah nilai suatu harta pada saat tertentu. Nilai wajar digunakan untuk menghitung nilai harta yang akan dizakati jika harga pokok dan harga jual tidak diketahui.
 • Biaya Penyusutan
  Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi nilai suatu harta karena penggunaan atau penurunan nilai. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari nilai harta yang akan dizakati.

Dengan demikian, nilai harta sangat menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Setiap muslim yang memiliki harta yang diperjualbelikan wajib menghitung nilai hartanya dengan benar agar dapat menghitung zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Waktu penghitungan

Waktu penghitungan zakat perniagaan sangat penting karena menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Zakat perniagaan dihitung berdasarkan harta yang dimiliki pada saat penghitungan zakat. Jika harta yang dimiliki pada saat penghitungan zakat lebih besar dari nisab, maka wajib dizakati. Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas.

Waktu penghitungan zakat perniagaan dapat dilakukan setiap saat. Namun, waktu yang paling dianjurkan adalah pada saat harta mencapai nisab. Hal ini karena semakin lama harta mencapai nisab, maka semakin besar zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, waktu penghitungan zakat perniagaan juga dapat dilakukan pada saat harta diperjualbelikan. Hal ini karena pada saat harta diperjualbelikan, nilai harta sudah pasti diketahui.

Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki harta senilai Rp10.000.000 pada saat awal tahun. Namun, pada pertengahan tahun harta tersebut berkurang menjadi Rp7.000.000 karena sebagian harta telah diperjualbelikan. Maka, pedagang tersebut wajib membayar zakat perniagaan sebesar 2,5% dari Rp7.000.000, yaitu Rp175.000. Hal ini karena pada pertengahan tahun, harta yang dimiliki pedagang tersebut telah mencapai nisab.

Nisab

Nisab adalah syarat minimal harta yang wajib dizakati. Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas. Artinya, jika harta yang dimiliki seorang pedagang telah mencapai nilai 85 gram emas atau lebih, maka wajib dizakati.

Cara menghitung zakat perniagaan sangat erat kaitannya dengan nisab. Jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan nilai harta yang telah mencapai nisab dengan tarif zakat, yaitu 2,5%.

Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki harta senilai Rp10.000.000, maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp250.000. Hal ini karena nilai harta yang dimiliki pedagang tersebut telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas.

Dengan demikian, nisab merupakan syarat penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Tanpa nisab, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat perniagaan.

Tarif zakat

Tarif zakat merupakan salah satu komponen penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Tarif zakat adalah persentase tertentu yang dikenakan pada harta yang wajib dizakati. Tarif zakat perniagaan telah ditetapkan sebesar 2,5%.

 • Besaran tarif

  Besaran tarif zakat perniagaan adalah 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakati. Tarif ini telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

 • Jenis harta

  Tarif zakat perniagaan hanya berlaku untuk harta yang diperjualbelikan. Harta yang diperjualbelikan meliputi barang dagangan, hewan ternak, dan kendaraan.

 • Waktu penghitungan

  Tarif zakat perniagaan dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

 • Implikasi tarif zakat

  Tarif zakat perniagaan yang sebesar 2,5% memiliki implikasi bahwa setiap pedagang yang memiliki harta yang diperjualbelikan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai hartanya.

Dengan demikian, tarif zakat merupakan komponen penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Tarif zakat yang telah ditetapkan sebesar 2,5% memiliki implikasi bahwa setiap pedagang yang memiliki harta yang diperjualbelikan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai hartanya.

Hutang

Hutang merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam cara menghitung zakat perniagaan. Hal ini karena hutang dapat mengurangi nilai harta yang wajib dizakati.

 • Hutang yang Dikecualikan
  Hutang yang dikecualikan dari pengurangan nilai harta adalah hutang yang digunakan untuk keperluan pribadi, seperti biaya hidup atau biaya pendidikan.
 • Hutang yang Diperhitungkan
  Hutang yang diperhitungkan dalam pengurangan nilai harta adalah hutang yang digunakan untuk keperluan usaha, seperti modal usaha atau biaya produksi.
 • Hutang yang Jatuh Tempo
  Hutang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar juga diperhitungkan dalam pengurangan nilai harta.
 • Hutang yang Dihapuskan
  Hutang yang telah dihapuskan oleh kreditur juga diperhitungkan dalam pengurangan nilai harta.

Dengan demikian, hutang yang diperhitungkan dalam cara menghitung zakat perniagaan adalah hutang yang digunakan untuk keperluan usaha dan hutang yang sudah jatuh tempo. Hutang yang dikecualikan adalah hutang yang digunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan hutang yang dihapuskan juga diperhitungkan dalam pengurangan nilai harta.

Biaya

Biaya merupakan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam suatu usaha. Dalam konteks zakat perniagaan, biaya sangat berpengaruh terhadap cara menghitung zakat yang harus dibayarkan. Hal ini karena biaya dapat mengurangi nilai harta yang menjadi objek zakat.

Biaya yang dapat dikurangkan dari nilai harta yang dizakati adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usaha, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Biaya-biaya ini dapat mengurangi nilai harta karena dianggap sebagai pengurang pendapatan usaha. Dengan demikian, semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin kecil nilai harta yang menjadi objek zakat.

Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki harta senilai Rp10.000.000 dan mengeluarkan biaya usaha sebesar Rp2.000.000, maka nilai harta yang menjadi objek zakat adalah Rp8.000.000. Dengan tarif zakat perniagaan sebesar 2,5%, maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp200.000.

Dengan demikian, pemahaman tentang biaya sangat penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Biaya dapat mengurangi nilai harta yang menjadi objek zakat, sehingga berpengaruh pada besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Penghasilan

Penghasilan merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Hal ini karena penghasilan merupakan salah satu unsur yang menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Penghasilan yang dimaksud dalam konteks zakat perniagaan adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan.

Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan nilai harta yang diperjualbelikan dengan tarif zakat. Namun, sebelum menghitung zakat, nilai harta tersebut harus dikurangi dengan hutang dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka usaha. Penghasilan merupakan salah satu komponen yang dikurangkan dari nilai harta karena dianggap sebagai pengurang keuntungan usaha.

Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki harta senilai Rp10.000.000 dan mengeluarkan biaya usaha sebesar Rp2.000.000 serta memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000, maka nilai harta yang menjadi objek zakat adalah Rp5.000.000. Dengan tarif zakat perniagaan sebesar 2,5%, maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp125.000.

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penghasilan sangat berpengaruh terhadap cara menghitung zakat perniagaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin kecil nilai harta yang menjadi objek zakat. Hal ini karena penghasilan dianggap sebagai pengurang keuntungan usaha, sehingga mengurangi nilai harta yang wajib dizakati.

Tanya Jawab Zakat Perniagaan

Berikut adalah tanya jawab seputar cara menghitung zakat perniagaan:

Pertanyaan 1: Apa saja harta yang wajib dizakati dalam zakat perniagaan?

Jawaban: Harta yang wajib dizakati dalam zakat perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan, seperti barang dagangan, hewan ternak, dan kendaraan.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara menghitung nilai harta yang dizakati?

Jawaban: Nilai harta yang dizakati dihitung berdasarkan harga pasar pada saat penghitungan zakat.

Pertanyaan 3: Apakah hutang dapat mengurangi nilai harta yang dizakati?

Jawaban: Ya, hutang yang digunakan untuk keperluan usaha dapat mengurangi nilai harta yang dizakati.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan jika ada biaya yang dikeluarkan?

Jawaban: Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usaha dapat mengurangi nilai harta yang dizakati. Zakat perniagaan dihitung dari nilai harta setelah dikurangi biaya.

Pertanyaan 5: Apakah penghasilan dari usaha juga diperhitungkan dalam zakat perniagaan?

Jawaban: Ya, penghasilan dari usaha juga diperhitungkan dalam zakat perniagaan. Penghasilan dikurangkan dari nilai harta sebelum dikalikan dengan tarif zakat.

Pertanyaan 6: Kapan waktu yang tepat untuk menghitung zakat perniagaan?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk menghitung zakat perniagaan adalah saat harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Demikianlah tanya jawab seputar cara menghitung zakat perniagaan. Dengan memahami cara menghitung zakat perniagaan dengan benar, kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan baik dan benar.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat menunaikan zakat perniagaan.

Tips Menghitung Zakat Perniagaan

Berikut adalah beberapa tips untuk menghitung zakat perniagaan dengan benar:

 1. Tentukan jenis harta
  Langkah pertama adalah menentukan jenis harta yang akan dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang diperjualbelikan, seperti barang dagangan, hewan ternak, dan kendaraan.
 2. Hitung nilai harta
  Setelah menentukan jenis harta, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai harta. Nilai harta dihitung berdasarkan harga pasar pada saat penghitungan zakat.
 3. Kurangi hutang
  Jika terdapat hutang yang digunakan untuk keperluan usaha, maka hutang tersebut dapat dikurangkan dari nilai harta yang akan dizakati.
 4. Kurangi biaya
  Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usaha juga dapat dikurangkan dari nilai harta yang akan dizakati. Biaya yang dapat dikurangkan meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi.
 5. Kurangi penghasilan
  Penghasilan yang diperoleh dari usaha juga dapat dikurangkan dari nilai harta yang akan dizakati. Penghasilan yang dikurangkan adalah penghasilan yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
 6. Kalikan dengan tarif
  Setelah nilai harta dikurangi hutang, biaya, dan penghasilan, langkah selanjutnya adalah mengalikan nilai harta dengan tarif zakat, yaitu 2,5%.
 7. Bayarkan zakat
  Setelah zakat dihitung, langkah terakhir adalah membayar zakat kepada lembaga yang berwenang, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan dapat membantu Anda menghitung zakat perniagaan dengan benar dan tepat waktu. Menunaikan zakat perniagaan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang diperjualbelikan, dan memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat menunaikan zakat perniagaan.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengupas tuntas tentang cara menghitung zakat perniagaan, mulai dari pengertian, syarat, hingga teknis perhitungannya. Zakat perniagaan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang diperjualbelikan, dan memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah:

 1. Pengertian zakat perniagaan: Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperjualbelikan, dengan tarif sebesar 2,5%.
 2. Syarat wajib zakat perniagaan: Wajib zakat perniagaan jika memiliki harta yang diperjualbelikan senilai 85 gram emas atau lebih, dan telah dimiliki selama satu tahun.
 3. Cara menghitung zakat perniagaan: Nilai harta yang dizakati dikurangi hutang dan biaya, kemudian dikalikan dengan tarif zakat 2,5%.

Menunaikan zakat perniagaan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT, zakat juga memiliki dampak positif bagi perekonomian umat dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita tunaikan zakat perniagaan dengan benar dan tepat waktu, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru