Bolehkah Berzakat ke Mertua? Pahami Penjelasannya

lisa


Bolehkah Berzakat ke Mertua? Pahami Penjelasannya

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait zakat mal adalah bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua? Mertua termasuk dalam kategori keluarga dekat yang berhak menerima zakat. Contohnya, jika mertua Anda tidak mampu secara finansial dan memenuhi syarat sebagai penerima zakat, maka Anda diperbolehkan memberikan zakat mal kepadanya.

Memberikan zakat mal kepada mertua memiliki beberapa manfaat. Selain dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga mertua, juga dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan pahala bagi pemberi zakat. Secara historis, pemberian zakat kepada keluarga dekat sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Artikel ini akan membahas lebih mengenai bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua, termasuk syarat dan ketentuannya. Artikel ini juga akan mengulas hikmah dan manfaat dari memberikan zakat kepada keluarga dekat.

bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua

Zakat mal merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam penyalurannya, zakat mal dapat diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, termasuk keluarga dekat. Mertua termasuk dalam kategori keluarga dekat yang diperbolehkan menerima zakat mal.

 • Syarat
 • Ketentuan
 • Hikmah
 • Manfaat
 • Contoh
 • Hubungan dengan fakir miskin
 • Peran pemerintah
 • Pengaruh sosial
 • Relevansi dengan ajaran Islam

Pemberian zakat mal kepada mertua memiliki beberapa hikmah dan manfaat, di antaranya mempererat tali silaturahmi, membantu meringankan beban ekonomi keluarga mertua, dan meningkatkan pahala bagi pemberi zakat. Namun, dalam penyalurannya perlu memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, agar zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ajaran Islam.

Syarat

Syarat merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian zakat mal, termasuk zakat mal yang diberikan kepada mertua. Syarat-syarat tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada orang yang berhak dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah mertua termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Selain itu, mertua juga harus memenuhi syarat-syarat lain, seperti tidak mampu secara finansial, tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan tidak termasuk dalam kategori orang yang haram menerima zakat, seperti orang kaya atau orang yang berpenghasilan tetap.

Memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pemberian zakat mal kepada mertua menjadi sah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Ketentuan

Ketentuan merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian zakat mal, termasuk zakat mal yang diberikan kepada mertua. Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi untuk mengatur dan memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada orang yang berhak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu ketentuan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa mertua termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Selain itu, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan, seperti:

 • Zakat mal yang diberikan kepada mertua tidak boleh melebihi kebutuhannya.
 • Zakat mal yang diberikan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.
 • Zakat mal tidak boleh diberikan kepada mertua yang mampu secara finansial atau memiliki penghasilan tetap.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pemberian zakat mal kepada mertua menjadi sah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berfungsi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran zakat, sehingga zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya.

Hikmah

Hikmah merupakan kebijaksanaan atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu peristiwa atau pengalaman. Dalam konteks bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua, hikmah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pertama, pemberian zakat mal kepada mertua merupakan bentuk silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan. Mertua merupakan bagian dari keluarga dekat yang berhak menerima kasih sayang dan perhatian dari menantunya. Dengan memberikan zakat mal, menantu dapat menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada mertuanya.

Kedua, pemberian zakat mal kepada mertua dapat meringankan beban ekonomi keluarga mertua. Mertua yang sudah lanjut usia atau tidak mampu bekerja mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Dengan memberikan zakat mal, menantu dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang layak.

Ketiga, pemberian zakat mal kepada mertua merupakan bentuk sedekah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dengan memberikan zakat mal kepada mertua, menantu dapat memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Hikmah dalam bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua sangat penting karena memberikan landasan spiritual dan moral bagi praktik ini. Hikmah tersebut mengajarkan bahwa pemberian zakat mal bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk silaturahmi, kasih sayang, dan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Manfaat

Pemberian zakat mal kepada mertua memiliki banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima zakat. Bagi pemberi zakat, manfaat yang diperoleh antara lain:

 • Mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT.
 • Mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan dengan mertua.
 • Memberikan ketenangan batin dan kepuasan karena telah membantu meringankan beban ekonomi mertua.

Bagi penerima zakat, manfaat yang diperoleh antara lain:

 • Membantu meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.
 • Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mertua.
 • Mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan dengan menantu.

Manfaat yang diperoleh dari bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua sangat penting karena memberikan alasan dan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat. Manfaat tersebut juga menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Contoh

Dalam konteks pembahasan tentang bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua, “Contoh” berperan sangat penting. Contoh memberikan gambaran nyata dan praktis tentang bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh nyata tentang bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua adalah ketika seorang menantu memberikan sebagian dari zakat malnya kepada mertuanya yang sudah lanjut usia dan tidak mampu secara finansial. Menantu tersebut mengetahui bahwa mertuanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, minuman, dan biaya pengobatan. Dengan memberikan zakat mal, menantu tersebut telah memenuhi kewajibannya berzakat sekaligus membantu meringankan beban ekonomi mertuanya.

Pemahaman tentang contoh-contoh seperti ini sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Contoh-contoh tersebut juga membantu pembaca memahami tujuan dan manfaat dari pemberian zakat kepada keluarga dekat, khususnya mertua.

Hubungan dengan fakir miskin

Dalam konteks bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua, “Hubungan dengan fakir miskin” merupakan topik yang sangat penting untuk dibahas. Pasalnya, zakat memiliki kaitan yang erat dengan (fakir dan miskin) sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mertua yang termasuk dalam kategori fakir atau miskin, berhak menerima zakat dari menantunya.

Dengan demikian, pemberian zakat mal kepada mertua yang fakir atau miskin dapat dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap . Pemberian zakat tersebut tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mertua, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban zakat yang diperintahkan dalam Islam.

Peran pemerintah

Dalam konteks bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.

 • Regulasi dan Pengawasan

  Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi dan pengawasan terkait penyaluran zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada orang yang berhak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

 • Pembentukan Lembaga Pengelola Zakat

  Pemerintah dapat membentuk lembaga pengelola zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Lembaga ini bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak.

 • Edukasi dan Sosialisasi

  Pemerintah berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, sekolah, dan masjid.

 • Kerja Sama dengan Lembaga Swasta

  Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swasta, seperti lembaga amil zakat, untuk mengoptimalkan penyaluran zakat. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.

Dengan menjalankan peran tersebut, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa zakat mal tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada mertua yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat, yaitu untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh sosial

Pemberian zakat mal kepada mertua tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh sosial yang signifikan. Pengaruh sosial ini meliputi aspek-aspek berikut:

 • Penguatan silaturahmi

  Pemberian zakat mal kepada mertua dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan kepedulian kepada mertua, sehingga memperkuat ikatan keluarga.

 • Peningkatan kesejahteraan sosial

  Zakat mal yang diberikan kepada mertua dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Mertua yang tercukupi kebutuhannya secara ekonomi akan berdampak positif pada kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk menantu dan cucu.

 • Penghargaan sosial

  Dalam masyarakat, pemberian zakat mal kepada mertua dapat memberikan penghargaan sosial kepada pemberi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi zakat adalah pribadi yang berbakti, peduli terhadap keluarga, dan menjalankan ajaran agama dengan baik.

 • Teladan bagi masyarakat

  Pemberian zakat mal kepada mertua dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak dikenal atau jauh, tetapi juga kepada keluarga dekat. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk lebih peduli dan membantu keluarga mereka.

Pengaruh sosial dari pemberian zakat mal kepada mertua sangatlah penting karena dapat mempererat hubungan keluarga, meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan penghargaan sosial, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Pengaruh-pengaruh ini memperkuat peran zakat mal dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Relevansi dengan ajaran Islam

Pemberian zakat mal kepada mertua memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran Islam. Relevansi ini mencakup beberapa aspek, di antaranya:

 • Sesuai dengan perintah Allah SWT

  Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, termasuk memberikannya kepada keluarga dekat, seperti mertua yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat.

 • Menjalankan sunnah Rasulullah SAW

  Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua, termasuk dengan memberikan bantuan materi, seperti zakat mal.

 • Memperkuat ukhuwah Islamiyah

  Pemberian zakat mal kepada mertua dapat mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan sesama umat Islam.

 • Menghindari sifat kikir

  Zakat mal mengajarkan umat Islam untuk tidak kikir dan mau berbagi rezeki dengan sesama, termasuk dengan keluarga dekat.

Relevansi dengan ajaran Islam menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk memberikan zakat mal kepada mertua yang membutuhkan. Dengan menjalankan kewajiban zakat, umat Islam tidak hanya memenuhi perintah Allah SWT, tetapi juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menghindari sifat kikir.

Tanya Jawab Zakat Mal untuk Mertua

Tanya jawab berikut ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan umum dan memberikan klarifikasi terkait bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua.

Pertanyaan 1: Apakah boleh memberikan zakat mal kepada mertua?

Jawaban: Ya, diperbolehkan memberikan zakat mal kepada mertua yang termasuk dalam golongan fakir, miskin, atau memenuhi syarat sebagai penerima zakat lainnya.

Pertanyaan 2: Apa saja syarat memberikan zakat mal kepada mertua?

Jawaban: Mertua harus memenuhi syarat sebagai penerima zakat, seperti tidak mampu secara finansial, tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan bukan termasuk orang yang haram menerima zakat.

Pertanyaan 3: Berapa jumlah zakat mal yang boleh diberikan kepada mertua?

Jawaban: Jumlah zakat mal yang diberikan kepada mertua tidak boleh melebihi kebutuhannya dan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

Pertanyaan 4: Apakah pemberian zakat mal kepada mertua mengurangi kewajiban zakat kepada fakir miskin?

Jawaban: Tidak, pemberian zakat mal kepada mertua tetap termasuk dalam kewajiban zakat dan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan zakat kepada fakir miskin.

Pertanyaan 5: Apakah ada hikmah dalam memberikan zakat mal kepada mertua?

Jawaban: Ya, hikmahnya antara lain mempererat tali silaturahmi, meringankan beban ekonomi mertua, dan meningkatkan pahala bagi pemberi zakat.

Pertanyaan 6: Bagaimana pandangan Islam tentang pemberian zakat mal kepada mertua?

Jawaban: Islam menganjurkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua, termasuk mertua, dan memberikan bantuan materi, seperti zakat mal, kepada mereka yang membutuhkan.

Tanya jawab di atas memberikan beberapa poin penting terkait bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan benar, termasuk memberikan zakat kepada mertua yang berhak menerimanya.

Selanjutnya, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang tata cara penyaluran zakat mal kepada mertua dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar zakat tersalurkan secara tepat sasaran.

Tips dalam memberikan zakat mal kepada mertua

Memberikan zakat mal kepada mertua merupakan bentuk kebaktian dan kepedulian terhadap keluarga. Berikut ini adalah beberapa tips yang perlu diperhatikan:

Pastikan mertua termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Mertua harus memenuhi syarat sebagai fakir, miskin, atau memenuhi kriteria lain sebagai penerima zakat.

Tentukan jumlah zakat mal yang akan diberikan. Jumlah zakat tidak boleh melebihi kebutuhan mertua dan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

Salurkan zakat mal secara langsung kepada mertua. Hal ini untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mertua.

Jaga komunikasi dengan mertua. Tanyakan secara baik-baik tentang kebutuhan dan kondisi keuangan mertua agar zakat yang diberikan benar-benar bermanfaat.

Berikan zakat mal dengan ikhlas dan tulus. Niatkan zakat tersebut sebagai ibadah kepada Allah SWT dan bentuk kasih sayang kepada mertua.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, umat Islam dapat menyalurkan zakat mal kepada mertua dengan baik dan tepat sasaran. Pemberian zakat mal ini tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi mertua, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan pahala bagi pemberi zakat.

Tips-tips ini sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam praktik pemberian zakat mal. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mertua dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengulas secara komprehensif tentang bolehkah zakat mal diberikan kepada mertua. Pembahasan meliputi pengertian, syarat, ketentuan, hikmah, manfaat, contoh, hubungan dengan fakir miskin, peran pemerintah, pengaruh sosial, relevansi dengan ajaran Islam, tanya jawab, dan tips dalam memberikan zakat mal kepada mertua.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberikan zakat mal kepada mertua diperbolehkan dalam Islam dan memiliki banyak hikmah dan manfaat. Namun, perlu diperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku agar zakat tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memastikan penyaluran zakat yang optimal.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pemberian zakat mal kepada mertua merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Zakat mal tidak hanya bermanfaat bagi mertua yang membutuhkan, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui artikel ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang pentingnya zakat mal, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi mertua dan keluarga dekat lainnya.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru