Apa Itu Zakat: Pengertian dan Penjelasan Lengkap

lisa


Apa Itu Zakat: Pengertian dan Penjelasan Lengkap

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima. Bagi pemberi zakat, zakat dapat membersihkan harta dan melapangkan rezeki. Sementara bagi penerima zakat, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah zakat adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tata cara pengelolaan zakat secara modern dan transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat.

Apa yang Dimaksud dengan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami, di antaranya:

 • Pengertian
 • Hukum
 • Syarat
 • Jenis
 • Manfaat
 • Penerima
 • Waktu
 • Cara
 • Lembaga
 • Undang-undang

Setiap aspek zakat memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Pengertian zakat menjadi dasar pemahaman tentang kewajiban ini, sementara hukum zakat menjelaskan tentang sifat wajibnya. Syarat zakat menentukan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan jenis zakat meliputi berbagai macam harta yang wajib dizakati. Manfaat zakat sangat besar, baik bagi pemberi maupun penerima zakat. Penerima zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan waktu zakat menentukan kapan zakat harus dikeluarkan. Cara zakat menjelaskan bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, sementara lembaga zakat berperan dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Undang-undang zakat mengatur tentang pengelolaan zakat secara modern dan transparan.

Pengertian

Pengertian zakat merupakan aspek penting dalam memahami kewajiban ini. Secara umum, zakat dapat diartikan sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

 • Objek Zakat
  Objek zakat adalah harta tertentu yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan hasil perdagangan.
 • Nisab Zakat
  Nisab zakat adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
 • Waktu Zakat
  Waktu zakat adalah saat harta telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Zakat harus dikeluarkan pada waktu tersebut.
 • Penerima Zakat
  Penerima zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, dan orang yang berutang.

Pengertian zakat yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami pengertian zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban ini dengan benar dan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Hukum

Hukum zakat merupakan aspek penting dalam memahami kewajiban ini. Hukum zakat menjelaskan tentang sifat wajib zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Hukum zakat bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ ulama.

Hukum zakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan zakat. Hukum zakat menjadi dasar kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Tanpa adanya hukum zakat, maka zakat tidak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Selain itu, hukum zakat juga mengatur tentang berbagai aspek zakat, seperti objek zakat, nisab zakat, waktu zakat, dan penerima zakat.

Contoh nyata hukum zakat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang muslim memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Maka, hukum zakat mewajibkan muslim tersebut untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Zakat yang dikeluarkan tersebut kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat.

Memahami hukum zakat sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami hukum zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, pemahaman tentang hukum zakat juga dapat membantu umat Islam untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam pelaksanaan zakat.

Syarat

Syarat merupakan salah satu aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Syarat zakat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat menjadi wajib dikeluarkan. Syarat zakat meliputi:

 • Islam
 • Baligh
 • Berakal
 • Merdeka
 • Milik penuh
 • Mencapai nisab
 • Berlalu satu tahun

Syarat zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengertian zakat. Syarat zakat membatasi cakupan kewajiban zakat, sehingga tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Hanya orang yang memenuhi syarat zakatlah yang wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian, syarat zakat merupakan faktor penentu apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak.

Contoh nyata syarat zakat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang muslim telah memiliki harta yang mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Namun, jika muslim tersebut belum baligh atau tidak berakal, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa syarat zakat sangat berpengaruh terhadap kewajiban mengeluarkan zakat.

Memahami syarat zakat sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami syarat zakat, umat Islam dapat mengetahui apakah mereka wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Selain itu, pemahaman tentang syarat zakat juga dapat membantu umat Islam untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam pelaksanaan zakat.

Jenis

Jenis merupakan aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Jenis zakat adalah penggolongan zakat berdasarkan objek atau harta yang wajib dizakati. Penggolongan ini penting untuk diketahui agar zakat dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Zakat Fitrah
  Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras atau gandum.
 • Zakat Mal
  Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki, seperti emas, perak, uang, saham, dan hasil pertanian.
 • Zakat Profesi
  Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi.
 • Zakat Rikaz
  Zakat rikaz adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta temuan, seperti emas atau perak yang terpendam di dalam tanah.

Jenis zakat ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda. Pemahaman tentang jenis zakat sangat penting bagi setiap muslim agar dapat melaksanakan kewajiban zakat secara benar dan tepat sasaran.

Manfaat

Manfaat merupakan salah satu aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Manfaat zakat sangat besar, baik bagi pemberi maupun penerima zakat. Zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya:

 • Membersihkan harta dan melapangkan rezeki
 • Menolong fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan
 • Menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial

Manfaat zakat ini sangat terasa dalam kehidupan nyata. Banyak fakir miskin dan masyarakat kurang mampu yang terbantu kehidupannya berkat adanya zakat. Selain itu, zakat juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena zakat dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid.

Memahami manfaat zakat sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami manfaat zakat, umat Islam dapat termotivasi untuk mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan tepat waktu. Selain itu, pemahaman tentang manfaat zakat juga dapat membantu umat Islam untuk mengajak orang lain untuk mengeluarkan zakat, sehingga semakin banyak orang yang merasakan manfaat zakat.

Penerima

Penerima zakat merupakan salah satu komponen penting dalam pengertian zakat. Zakat tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi juga harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat kepada penerima yang tepat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Penerima zakat disebut juga sebagai mustahik. Dalam Al-Qur’an, disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

 1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja)
 2. Miskin (orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya)
 3. Amil zakat (orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat)
 4. Mualaf (orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan)
 5. Riqab (budak yang ingin memerdekakan diri)
 6. Gharimin (orang yang berutang dan tidak mampu membayar)
 7. Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)
 8. Ibnus sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan)

Dengan menyalurkan zakat kepada penerima yang tepat, maka zakat dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Waktu zakat menentukan kapan zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam hal ini, waktu zakat terkait erat dengan nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati.

Waktu zakat dimulai sejak harta seseorang telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Kewajiban zakat melekat pada harta yang telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Jika harta belum mencapai nisab atau belum berlalu satu tahun, maka zakat belum wajib dikeluarkan. Dengan demikian, waktu menjadi faktor penentu dalam menentukan kewajiban zakat.

Contoh nyata waktu zakat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang muslim memiliki harta berupa emas yang telah mencapai nisab. Emas tersebut telah dimilikinya selama satu tahun. Maka, pada saat itulah waktu zakat telah tiba dan muslim tersebut wajib mengeluarkan zakat dari emasnya. Pembayaran zakat harus dilakukan segera setelah waktu zakat tiba, tidak boleh ditunda-tunda.

Cara

Cara merupakan aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Cara dalam berzakat adalah tata cara atau metode yang harus dilakukan dalam mengeluarkan zakat. Cara berzakat yang benar akan memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada yang berhak dan memberikan manfaat yang optimal.

 • Niat
  Niat merupakan syarat sah dalam berzakat. Sebelum mengeluarkan zakat, seorang muslim harus memiliki niat yang tulus karena Allah SWT.
 • Menghitung Nisab
  Menghitung nisab dengan benar sangat penting untuk menentukan apakah seseorang wajib berzakat atau tidak. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati.
 • Menentukan Jenis Zakat
  Terdapat berbagai jenis zakat, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Seorang muslim harus menentukan jenis zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan harta yang dimilikinya.
 • Menyalurkan Zakat
  Zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui lembaga zakat atau secara langsung kepada penerima zakat.

Dengan memahami cara berzakat yang benar, seorang muslim dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan baik dan benar. Zakat yang dikeluarkan dengan cara yang tepat akan memberikan manfaat yang besar bagi penerima zakat dan juga bagi pemberi zakat.

Lembaga

Lembaga merupakan salah satu aspek penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan zakat. Lembaga zakat memegang peranan penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

 • Baznas
  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga resmi yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat di Indonesia. Baznas memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
 • LAZ
  Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga swasta yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyaluran zakat. LAZ memiliki fokus tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.
 • Ormas Islam
  Beberapa organisasi masyarakat Islam (ormas Islam) juga memiliki lembaga zakat yang mengelola dan menyalurkan zakat dari anggotanya. Ormas Islam memiliki jangkauan yang luas, sehingga dapat membantu menyalurkan zakat ke daerah-daerah terpencil.
 • Perusahaan
  Sejumlah perusahaan juga memiliki program zakat yang dikelola melalui lembaga zakat. Program zakat perusahaan biasanya disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid atau sekolah.

Keberadaan lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola dan disalurkan secara profesional dan transparan. Lembaga zakat juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana cara menyalurkannya dengan benar.

Undang-undang

Undang-undang memiliki hubungan yang erat dengan zakat. Undang-undang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, mulai dari pengertian, jenis, syarat, waktu, cara, hingga lembaga yang berwenang mengelola zakat.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat secara nasional.

Selain mengatur tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam berzakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang zakat, serta berhak menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang terpercaya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Zakat

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) berikut ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum terkait zakat, termasuk pengertian, hukum, syarat, jenis, manfaat, dan penyalurannya.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat?

Jawaban: Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pertanyaan 2: Kapan waktu mengeluarkan zakat?

Jawaban: Waktu mengeluarkan zakat adalah ketika harta telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun.

Pertanyaan 3: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Pertanyaan 4: Apa saja jenis-jenis zakat?

Jawaban: Jenis-jenis zakat meliputi zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat rikaz, dan zakat pertanian.

Pertanyaan 5: Berapa nisab zakat?

Jawaban: Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram.

Pertanyaan 6: Apakah zakat wajib dikeluarkan setiap tahun?

Jawaban: Ya, zakat wajib dikeluarkan setiap tahun bagi yang memiliki harta yang telah mencapai nisab.

Dengan memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum tersebut, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan benar, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hukum dan hikmah zakat dalam Islam.

Tips Memahami Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan benar, berikut ini beberapa tips yang dapat diterapkan:

Tip 1: Pahami Pengertian Zakat
Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Tip 2: Ketahui Jenis-jenis Zakat
Jenis-jenis zakat meliputi zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat rikaz, dan zakat pertanian.

Tip 3: Hitung Nisab Zakat
Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Pastikan harta yang dimiliki telah mencapai nisab sebelum mengeluarkan zakat.

Tip 4: Tentukan Waktu Mengeluarkan Zakat
Waktu mengeluarkan zakat adalah ketika harta telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun.

Tip 5: Salurkan Zakat Melalui Lembaga Terpercaya
Salurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya dan memiliki izin resmi dari pemerintah.

Tip 6: Niatkan Karena Allah SWT
Saat mengeluarkan zakat, niatkan karena Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.

Tip 7: Perbanyak Pengetahuan tentang Zakat
Pelajari lebih lanjut tentang zakat dari buku, artikel, atau mengikuti kajian-kajian keagamaan.

Tip 8: Ajak Orang Lain untuk Berzakat
Ajak keluarga, teman, atau rekan kerja untuk berzakat dan merasakan manfaatnya bersama-sama.

Dengan mengikuti tips di atas, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan benar. Zakat yang ditunaikan dengan ikhlas dan tepat sasaran akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hukum dan hikmah zakat dalam Islam.

Kesimpulan

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima. Zakat dapat membersihkan harta dan melapangkan rezeki, serta membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam artikel ini adalah pengertian zakat, hukum zakat, dan cara berzakat. Pengertian zakat meliputi objek, nisab, waktu, dan penerima zakat. Hukum zakat menjelaskan tentang sifat wajib zakat dan dasar hukumnya. Sementara itu, cara berzakat meliputi niat, penghitungan nisab, penentuan jenis zakat, dan penyaluran zakat.

Memahami zakat sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami zakat, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan benar, sehingga zakat dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru