Apa Itu Zakat? Pengertian, Manfaat, dan Cara Menunaikannya

lisa


Apa Itu Zakat? Pengertian, Manfaat, dan Cara Menunaikannya

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Secara bahasa, zakat berarti “suci” atau “bersih”. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun bagi yang menerima. Bagi yang mengeluarkan zakat, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan. Bagi yang menerima zakat, zakat dapat membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dan sosial. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat telah diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Seiring berjalannya waktu, zakat terus berkembang dan diinstitusionalisasi dalam berbagai bentuk. Pada masa modern, zakat telah menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di negara-negara Islam.

Apa Makna Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Secara bahasa, zakat berarti “suci” atau “bersih”. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

 • Wajib
 • Harta
 • Tertentu
 • Muslim
 • Mampu
 • Membersihkan
 • Harta dan jiwa
 • Orang yang berhak

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun bagi yang menerima. Bagi yang mengeluarkan zakat, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan. Bagi yang menerima zakat, zakat dapat membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Wajib

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Kewajiban zakat ini ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, wajib berarti “harus” atau “tetap”. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat.

Kewajiban zakat merupakan konsekuensi logis dari konsep kepemilikan harta dalam Islam. Harta yang dimiliki oleh seorang muslim bukanlah miliknya secara mutlak. Sebagian dari harta tersebut merupakan hak milik orang lain, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya. Zakat berfungsi sebagai mekanisme pendistribusian harta dari orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kewajiban zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan. Bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Harta

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam zakat. Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim. Harta tersebut dapat berupa:

 • Harta benda
  Harta benda meliputi tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.
 • Harta bergerak
  Harta bergerak meliputi uang tunai, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.
 • Harta tidak bergerak
  Harta tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
 • Harta pertanian
  Harta pertanian meliputi hasil panen, buah-buahan, dan sayuran.

Setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda-beda. Ketentuan tersebut meliputi nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati), kadar zakat (persentase harta yang wajib dizakati), dan waktu pembayaran zakat.

Tertentu

Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim. Ketentuan harta tertentu ini merupakan salah satu karakteristik penting dari zakat. Sebab, zakat tidak dapat dikeluarkan dari sembarang harta. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu.

Ketentuan harta tertentu dalam zakat memiliki beberapa hikmah. Pertama, ketentuan ini memastikan bahwa zakat hanya dikeluarkan dari harta yang benar-benar berlebih. Dengan demikian, zakat tidak akan memberatkan bagi orang-orang yang masih kekurangan.

Kedua, ketentuan harta tertentu membantu menjaga kesucian dan martabat zakat. Sebab, zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Dengan mengeluarkan zakat dari harta yang tertentu, maka harta yang tersisa akan menjadi lebih bersih dan berkah.

Ketiga, ketentuan harta tertentu membantu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Sebab, dengan adanya ketentuan ini, maka pemerintah atau lembaga pengelola zakat dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan zakat dari masyarakat.

Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Dengan demikian, menjadi muslim merupakan syarat mutlak untuk wajibnya zakat. Sebab, zakat adalah ibadah khusus yang hanya diwajibkan bagi umat Islam.

Kewajiban zakat bagi umat Islam memiliki beberapa hikmah. Pertama, zakat merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam yang menekankan pada kepedulian sosial. Dengan menunaikan zakat, umat Islam menunjukkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah diberikan Allah SWT. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak.

Dalam praktiknya, zakat dapat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam.

Mampu

Dalam konteks “apa makna zakat”, “mampu” memiliki arti memiliki harta yang cukup untuk dizakati. Kemampuan ini merupakan salah satu syarat wajib zakat. Orang yang tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat.

 • Kepemilikan Harta
  Kemampuan membayar zakat didasarkan pada kepemilikan harta. Harta yang dimaksud adalah harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan hewan ternak.
 • Mencapai Nisab
  Setiap jenis harta memiliki batas minimal (nisab) tertentu yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati.
 • Bebas Utang
  Kemampuan membayar zakat juga dilihat dari kondisi keuangan seseorang. Jika seseorang masih memiliki utang yang belum terlunasi, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.
 • Kelayakan Hidup
  Kemampuan membayar zakat mempertimbangkan kelayakan hidup seseorang. Jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Dengan demikian, “mampu” dalam konteks zakat memiliki beberapa aspek, yaitu kepemilikan harta, pencapaian nisab, bebas utang, dan kelayakan hidup. Aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak.

Membersihkan

Membersihkan merupakan salah satu manfaat zakat yang penting. Zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan.

 • Membersihkan Harta
  Zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain yang menempel pada harta tersebut. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah menunaikan kewajibannya dan membersihkan hartanya dari hak orang lain.
 • Membersihkan Jiwa
  Zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah melatih dirinya untuk berinfak dan tidak kikir terhadap hartanya.
 • Menolak Bala
  Zakat dapat menolak bala atau bencana. Hal ini karena zakat merupakan sedekah yang dapat mendatangkan keberkahan dan menolak keburukan.
 • Mendatangkan Keberkahan
  Zakat dapat mendatangkan keberkahan bagi harta dan kehidupan seseorang. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah menanam kebaikan yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan.

Membersihkan merupakan aspek penting dari zakat. Dengan menunaikan zakat, seseorang dapat membersihkan hartanya dari hak orang lain, membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan tamak, menolak bala, dan mendatangkan keberkahan.

Harta dan jiwa

Dalam konteks “apa makna zakat”, harta dan jiwa memiliki kedudukan yang penting. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga jiwa dari sifat-sifat tercela.

 • Penyucian Harta
  Zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang menempel pada harta tersebut. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah menunaikan kewajibannya dan membersihkan hartanya dari hak orang lain.
 • Penyucian Jiwa
  Zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah melatih dirinya untuk berinfak dan tidak kikir terhadap hartanya.
 • Penolak Bala
  Zakat dapat menolak bala atau bencana. Hal ini karena zakat merupakan sedekah yang dapat mendatangkan keberkahan dan menolak keburukan.
 • Pendatangkan Keberkahan
  Zakat dapat mendatangkan keberkahan bagi harta dan kehidupan seseorang. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah menanam kebaikan yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan.

Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat bagi harta, tetapi juga bagi jiwa. Zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, menolak bala, dan mendatangkan keberkahan.

Orang yang berhak

Dalam konteks “apa makna zakat”, “orang yang berhak” memiliki peran yang sangat penting. Zakat wajib disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan salah satu syarat sahnya zakat.

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki banyak manfaat, baik bagi mustahik maupun bagi pemberi zakat. Bagi mustahik, zakat dapat membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagi pemberi zakat, penyaluran zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan.

Tanya Jawab tentang Pengertian Zakat

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban umum tentang pengertian zakat:

Pertanyaan 1: Apa itu zakat?

Jawaban: Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pertanyaan 2: Mengapa zakat wajib dikeluarkan?

Jawaban: Zakat wajib dikeluarkan karena merupakan salah satu rukun Islam dan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama muslim yang membutuhkan.

Pertanyaan 3: Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat?

Jawaban: Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab.

Pertanyaan 4: Apa saja harta yang wajib dizakati?

Jawaban: Harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil perdagangan.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menghitung zakat?

Jawaban: Cara menghitung zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dihitung sebesar 2,5% dari total kepemilikan emas.

Pertanyaan 6: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Orang yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Demikianlah beberapa tanya jawab tentang pengertian zakat. Semoga bermanfaat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat zakat bagi individu dan masyarakat.

Tips Memahami Pengertian Zakat

Untuk memahami pengertian zakat secara lebih mendalam, berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

Tip 1: Pahami Definisi Zakat
mahami definisi zakat sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak.

Tip 2: Ketahui Syarat Wajib Zakat
pelajari syarat wajib zakat, seperti beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab.

Tip 3: Kenali Jenis Harta yang Dizakati
ketahui jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil perdagangan.

Tip 4: Hitung Zakat dengan Benar
pelajari cara menghitung zakat yang berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti zakat emas 2,5% dan zakat hasil pertanian 5%.

Tip 5: Salurkan Zakat Tepat Sasaran
salurkan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Tip 6: Niatkan Zakat dengan Ikhlas
niatkan zakat semata-mata karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji atau dihormati.

Tip 7: Konsultasikan dengan Ahli
jika masih ragu atau memiliki pertanyaan tentang zakat, konsultasikan dengan ustadz, kyai, atau lembaga amil zakat yang terpercaya.

Tip 8: Amalkan Zakat Secara Istiqomah
amalkan zakat secara istiqomah atau berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima zakat.

Dengan memahami dan mengamalkan tips-tips di atas, diharapkan kita dapat lebih memahami pengertian zakat dan menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan ikhlas.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat zakat bagi individu dan masyarakat.

Kesimpulan Apa Makna Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat, seperti membersihkan harta dan jiwa, menolak bala, mendatangkan keberkahan, meringankan beban hidup, dan meningkatkan kesejahteraan. Zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Memahami makna zakat secara mendalam akan mendorong kita untuk menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan ikhlas. Zakat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Mari tunaikan zakat tepat waktu dan tepat sasaran untuk meraih manfaat yang optimal bagi diri kita dan sesama.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru