Pahami Arti Zakat: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menunaikannya

lisa


Pahami Arti Zakat: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menunaikannya

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara bahasa, zakat berarti “menyucikan”. Adapun secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Kewajiban membayar zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Menunaikan zakat dapat membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dalam sejarah Islam, kewajiban membayar zakat telah ditetapkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus diamalkan oleh umat Islam hingga sekarang.

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang zakat, mulai dari jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat, hingga tata cara penyaluran zakat. Dengan memahami zakat secara komprehensif, kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan baik dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

apa arti zakat

Zakat memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami untuk menjalankan kewajiban ini dengan benar. Berikut adalah 8 aspek esensial zakat:

 • Pengertian: Pembersihan harta
 • Hukum: Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat
 • Syarat: Memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab
 • Jenis: Zakat fitrah, zakat mal, dan zakat lainnya
 • Penerima: Golongan fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya
 • Waktu: Setiap tahun untuk zakat mal, setiap bulan Ramadhan untuk zakat fitrah
 • Penyaluran: Melalui lembaga resmi atau langsung kepada penerima
 • Manfaat: Membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, mengurangi kesenjangan sosial

Memahami aspek-aspek penting zakat ini sangat penting agar kita dapat menunaikan kewajiban zakat dengan baik dan benar. Dengan membayar zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membantu sesama yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian

Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Salah satu aspek penting dalam zakat adalah pengertiannya sebagai “pembersihan harta”. Konsep ini menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta yang kita miliki dari kotoran dan noda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.

Kotoran dan noda yang dimaksud di sini bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti spiritual. Harta yang kita peroleh mungkin saja tercampur dengan hak orang lain, baik yang kita sadari maupun tidak. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta tersebut, sehingga menjadi lebih halal dan berkah. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan hati kita dari sifat kikir dan cinta dunia, sehingga kita menjadi lebih dermawan dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Dalam praktiknya, pembersihan harta melalui zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Zakat fitrah, misalnya, merupakan pembersihan harta yang dilakukan melalui pemberian makanan pokok kepada fakir miskin. Sedangkan zakat mal, seperti zakat emas, perak, dan hasil pertanian, dibersihkan melalui penyaluran sebagian harta tersebut kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan menunaikan zakat dengan benar dan ikhlas, kita dapat membersihkan harta kita dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Memahami pengertian zakat sebagai pembersihan harta sangat penting bagi setiap muslim. Hal ini akan mendorong kita untuk menunaikan zakat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Selain itu, dengan memahami makna spiritual dari zakat, kita dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari ibadah ini, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum

Kewajiban zakat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat merupakan aspek krusial dalam memahami makna zakat secara komprehensif. Zakat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam yang telah mencapai syarat tertentu. Kewajiban ini memiliki dampak langsung terhadap makna dan praktik zakat dalam kehidupan beragama.

Syarat wajib zakat, seperti kepemilikan harta dalam jumlah tertentu (nisab) dan telah mencapai waktu tertentu, menjadi penanda bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang mampu. Dengan kata lain, kewajiban zakat merupakan konsekuensi logis dari konsep zakat sebagai pembersihan harta. Harta yang telah mencapai nisab dan telah melewati batas waktu tertentu dianggap telah tercampuri oleh hak orang lain, sehingga wajib dibersihkan melalui zakat.

Dalam praktiknya, kewajiban zakat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat memiliki implikasi yang luas. Zakat menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Penyaluran zakat kepada golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, dan amil zakat, membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, kewajiban zakat juga mendorong umat Islam untuk memiliki kepedulian sosial dan kesadaran akan pentingnya berbagi dengan sesama.

Memahami hubungan antara hukum wajib zakat dan makna zakat sebagai pembersihan harta sangat penting bagi setiap muslim. Hal ini akan mendorong kita untuk menunaikan zakat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Selain itu, dengan memahami makna spiritual dan hukum dari zakat, kita dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari ibadah ini, baik di dunia maupun di akhirat.

Syarat

Dalam memahami makna zakat secara mendalam, kita tidak bisa mengabaikan syarat wajib zakat, yaitu memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab merupakan batas minimal kepemilikan harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Hubungan antara syarat nisab dan makna zakat sangat erat dan saling memengaruhi.

Syarat nisab menjadi penanda bahwa zakat adalah kewajiban yang hanya dikenakan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dengan menetapkan nisab, zakat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, di mana mereka yang mampu membantu mereka yang kurang mampu.

Konsep nisab juga menegaskan makna zakat sebagai pembersihan harta. Harta yang telah mencapai nisab dianggap telah tercampuri oleh hak orang lain, sehingga wajib dibersihkan melalui zakat. Dengan demikian, zakat menjadi mekanisme untuk menyucikan harta dan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia.

Dalam praktiknya, syarat nisab memiliki implikasi penting. Pertama, zakat menjadi kewajiban yang selektif, artinya tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Kedua, zakat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, karena yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki kelebihan harta.

Jenis

Zakat memiliki berbagai jenis, yang masing-masing memiliki kekhususan dan makna tersendiri. Memahami jenis-jenis zakat sangat penting untuk menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

 • Zakat Fitrah

  Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil dan kesalahan selama bulan Ramadhan. Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok, seperti beras atau gandum.

 • Zakat Mal

  Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta benda yang telah mencapai nisab (batas minimal) tertentu. Harta yang dikenai zakat mal meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan lain-lain. Nisab dan kadar zakat untuk setiap jenis harta berbeda-beda.

 • Zakat Profesi

  Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat profesi dihitung berdasarkan nisab dan kadar tertentu, seperti zakat mal.

Selain ketiga jenis zakat tersebut, terdapat juga zakat lainnya, seperti zakat emas, zakat perak, zakat rikaz (harta karun), dan zakat binatang ternak. Masing-masing zakat memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda-beda.

Penerima

Dalam memahami makna zakat secara komprehensif, kita perlu mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadits, yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, dan beberapa golongan lainnya.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Amil Zakat

  Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya.

 • Riqab

  Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

 • Gharimin

  Gharimin adalah orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya.

 • Fisabilillah

  Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk dakwah atau jihad.

 • Ibnu Sabil

  Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Penyaluran zakat kepada golongan yang berhak memiliki dampak yang sangat besar. Zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan memahami siapa saja yang berhak menerima zakat, kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih tepat dan efektif.

Waktu

Konsep waktu dalam zakat memiliki makna yang mendalam dalam memahami esensi zakat secara komprehensif. Zakat mal dan zakat fitrah memiliki waktu pengeluaran yang berbeda, yang mencerminkan hikmah dan tujuan masing-masing zakat.

 • Zakat Mal: Setiap Tahun

  Zakat mal wajib dikeluarkan setiap tahun Hijriah, terhitung sejak harta mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan). Waktu ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk membersihkan hartanya secara berkala, sehingga harta tersebut tetap suci dan berkah.

 • Zakat Fitrah: Setiap Bulan Ramadhan

  Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Waktu ini bertepatan dengan momen ketika umat Islam mempersiapkan diri untuk kembali fitrah, bersih dari dosa dan kesalahan. Zakat fitrah berfungsi sebagai penyucian diri menjelang hari kemenangan.

Perbedaan waktu pengeluaran zakat mal dan zakat fitrah menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Zakat mal membersihkan harta secara berkala, sedangkan zakat fitrah membersihkan jiwa menjelang hari kemenangan. Dengan memahami makna waktu dalam zakat, kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan lebih bermakna dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Penyaluran

Penyaluran zakat merupakan aspek penting dalam memahami makna zakat secara komprehensif. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban mengeluarkan harta, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan.

 • Lembaga Resmi

  Penyaluran zakat melalui lembaga resmi memiliki beberapa keuntungan. Lembaga resmi biasanya memiliki sistem pengelolaan dan penyaluran yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, penyaluran melalui lembaga resmi dapat memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada penerima yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

 • Penerima Langsung

  Penyaluran zakat secara langsung kepada penerima juga memiliki manfaat tersendiri. Penyaluran langsung dapat memperkuat hubungan silaturahmi dan rasa kepedulian sosial antara pemberi dan penerima zakat. Selain itu, penyaluran langsung dapat memastikan bahwa zakat benar-benar dimanfaatkan oleh penerima yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, penyaluran zakat melalui lembaga resmi maupun langsung kepada penerima memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemberi zakat dapat memilih metode penyaluran yang sesuai dengan preferensi dan kondisi masing-masing. Yang terpenting, zakat harus disalurkan dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan syariah, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima dan pemberi zakat.

Manfaat

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Manfaat-manfaat tersebut sangat terkait dengan makna zakat itu sendiri sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat.

Pertama, zakat bermanfaat untuk membersihkan harta. Harta yang kita miliki terkadang tercampur dengan hak orang lain, baik yang kita sadari maupun tidak. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta tersebut, sehingga menjadi lebih halal dan berkah. Membersihkan harta melalui zakat juga dapat menumbuhkan sifat dermawan dalam diri kita. Dengan mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang lain, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan suka berbagi.

Selain itu, zakat juga bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat yang kita tunaikan akan disalurkan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan amil zakat. Penyaluran zakat ini membantu meringankan beban hidup mereka dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Dalam praktiknya, zakat telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Memahami manfaat-manfaat zakat sangat penting agar kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan lebih kesadaran dan rasa tanggung jawab. Dengan memahami bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dampak positif yang besar bagi diri kita sendiri dan masyarakat, kita akan lebih termotivasi untuk menunaikan zakat dengan ikhlas dan tepat waktu.

Tanya Jawab tentang Pengertian Zakat

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan mengenai pengertian zakat:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat?

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pertanyaan 2: Mengapa zakat wajib ditunaikan?

Zakat wajib ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam dan perintah Allah SWT. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta dan menumbuhkan sifat dermawan.

Pertanyaan 3: Siapa saja yang wajib membayar zakat?

Setiap muslim yang memenuhi syarat, yaitu memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab dan telah melewati batas waktu tertentu.

Pertanyaan 4: Apa saja jenis-jenis zakat?

Jenis-jenis zakat antara lain: zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat emas, zakat perak, dan zakat rikaz (harta karun).

Pertanyaan 5: Kepada siapa saja zakat disalurkan?

Zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Pertanyaan 6: Kapan waktu pengeluaran zakat?

Waktu pengeluaran zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri, sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap tahun Hijriah.

Demikianlah beberapa tanya jawab tentang pengertian zakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memahami dan menjalankan kewajiban zakat dengan lebih baik.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang syarat-syarat wajib zakat dan cara menghitungnya.

Tips Memahami Pengertian Zakat

Untuk memahami pengertian zakat secara mendalam, berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan:

Tip 1: Baca dan Pelajari Al-Qur’an dan Hadis
Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, termasuk tentang zakat. Dengan membaca dan mempelajarinya, kita dapat memahami dasar-dasar zakat dan hukum-hukumnya.

Tip 2: Ikuti Pengajian atau Kajian
Banyak pengajian atau kajian yang membahas tentang zakat. Mengikuti kegiatan tersebut dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat dari para ustadz atau ahli agama.

Tip 3: Baca Buku dan Artikel
Tersedia banyak buku dan artikel yang membahas tentang zakat. Membaca bahan-bahan tersebut dapat memperkaya pengetahuan kita tentang zakat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul.

Tip 4: Bertanya kepada Ustadz atau Ahli Agama
Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami tentang zakat, jangan ragu untuk bertanya kepada ustadz atau ahli agama. Mereka akan memberikan penjelasan yang valid dan sesuai dengan syariat Islam.

Tip 5: Menonton Video atau Webinar
Saat ini, tersedia banyak video atau webinar yang membahas tentang zakat. Menonton atau mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi cara yang efektif untuk memahami zakat secara lebih mudah dan praktis.

Summary: Dengan memahami pengertian zakat secara mendalam, kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Transition: Setelah memahami pengertian zakat, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib zakat dan cara menghitungnya.

Kesimpulan Pengertian Zakat

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Zakat dapat membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk memahami zakat secara mendalam, kita perlu mengetahui syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis zakat, waktu pengeluaran zakat, dan cara penyaluran zakat.

Dengan memahami makna zakat secara komprehensif, kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih baik dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membantu sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita jadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup kita dan rasakan manfaat luar biasa dari ibadah ini.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru