Abu Bakar Menjadi Khalifah Selama Dua Tahun, 3 Bulan, dan 10 Hari

lisa


Abu Bakar Menjadi Khalifah Selama Dua Tahun, 3 Bulan, dan 10 Hari

Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, menjabat selama dua tahun, tiga bulan, dan sepuluh hari. Masa kekhalifahannya dimulai pada tanggal 8 Juni 632 M dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 634 M.

Durante masa kekhalifahannya, Abu Bakar menghadapi banyak tantangan, termasuk perang melawan kaum murtad dan gerakan Nabi palsu. Ia juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam dengan menaklukkan beberapa daerah baru.

abu bakar menjadi khalifah selama

Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Masa kekhalifahannya penuh dengan tantangan, tetapi ia berhasil melewatinya dengan baik.

 • Memerangi kaum murtad
 • Menaklukkan wilayah baru
 • Mendirikan pemerintahan Islam
 • Mengumpulkan Al-Qur’an
 • Memperluas wilayah kekuasaan Islam
 • Menghadapi gerakan Nabi palsu
 • Memimpin pertempuran melawan kaum musyrikin
 • Memperkuat persatuan umat Islam

Abu Bakar memerintah selama dua tahun, tiga bulan, dan sepuluh hari. Selama masa kekhalifahannya, ia berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam.

Memerangi kaum murtad

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Abu Bakar selama masa kekhalifahannya adalah pemberontakan kaum murtad. Kaum murtad adalah orang-orang yang meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya memeluknya.

Pemberontakan kaum murtad terjadi di beberapa wilayah, seperti Yaman, Bahrain, dan Oman. Mereka dipimpin oleh nabi-nabi palsu yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Abu Bakar segera mengambil tindakan tegas untuk menumpas pemberontakan ini.

Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi kaum murtad. Pasukan ini dipimpin oleh beberapa sahabat Nabi, seperti Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Setelah beberapa pertempuran, kaum murtad berhasil dikalahkan dan pemberontakan dipadamkan.

Abu Bakar juga mengambil tindakan tegas terhadap nabi-nabi palsu yang memimpin pemberontakan. Beberapa dari mereka dibunuh, sementara yang lainnya dipenjarakan atau diasingkan.

Dengan keberhasilannya memerangi kaum murtad, Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam dan memperkuat pemerintahan Islam.

Menaklukkan wilayah baru

Setelah berhasil memerangi kaum murtad, Abu Bakar mengalihkan perhatiannya pada perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masa kekhalifahannya, wilayah kekuasaan Islam berhasil diperluas hingga ke Suriah, Irak, dan Mesir.

Penaklukan wilayah baru ini dilakukan dengan cara pengiriman pasukan untuk berperang melawan pasukan musuh. Pasukan Islam biasanya dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang jendral yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya.

Setelah berhasil menaklukkan suatu wilayah, Abu Bakar biasanya mengangkat seorang gubernur untuk memerintah wilayah tersebut. Gubernur bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memungut pajak.

Penaklukan wilayah baru pada masa Abu Bakar sangat penting bagi perkembangan Islam. Penaklukan ini memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah baru.

Pada masa Abu Bakar, wilayah kekuasaan Islam berhasil diperluas hingga ke Afrika Utara dan Spanyol. Penaklukan ini meletakkan dasar bagi perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa-masa berikutnya.

Mendirikan pemerintahan Islam

Salah satu tugas penting yang dilakukan Abu Bakar selama masa kekhalifahannya adalah mendirikan pemerintahan Islam. Pada masa Nabi Muhammad, pemerintahan Islam belum terbentuk secara formal. Abu Bakar kemudian membentuk pemerintahan Islam dengan menunjuk beberapa sahabat Nabi untuk menduduki jabatan-jabatan penting.

 • Struktur pemerintahan

  Struktur pemerintahan Islam pada masa Abu Bakar masih sederhana. Abu Bakar sendiri bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia dibantu oleh beberapa sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Ali bin Abi Thalib.

 • Sistem peradilan

  Abu Bakar juga membentuk sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa di antara umat Islam. Sistem peradilan ini didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.

 • Sistem keuangan

  Abu Bakar juga mengatur sistem keuangan negara. Ia menetapkan sistem perpajakan dan mengatur pengeluaran negara.

 • Sistem militer

  Abu Bakar juga membentuk sistem militer untuk mempertahankan negara Islam. Ia mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi pasukan Islam.

Pembentukan pemerintahan Islam pada masa Abu Bakar sangat penting bagi perkembangan Islam. Pemerintahan Islam menjadi wadah bagi umat Islam untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyebarkan agama Islam.

Mengumpulkan Al-Qur’an

Setelah Nabi Wafat, umat Islam mengkhawatirkan kelestarian Al-Qur’an. Al-Qur’an pada waktu itu masih tercecer dalam potongan-potongannya, baik yang tertulis di atas daun, tulang, maupun yang dihafal di dada orang-orang. Abu Bakar menyadari betul bahwa Al-Qur’an harus segera dikumpulkan agar tidak hilang.

 • Perintah peng جمع

  Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit, yang merupakan salah satu sahabat Nabi dan hafizh terkemuka, untuk mengumpulkan Al-Qur’an. Zaid memulai pekerjaannya dengan mengumpulkan potongan-potongannya Al-Qur’an yang tertulis di atas tulang, daun, dan yang dihafal oleh para sahabat. Setelah mengumpulkan potongan-potongannya Al-Qur’an tersebut, Zaid melakukan verifikasi dengan men сверкаkannya dengan para sahabat yang masiḥ hafal Al-Qur’an, seperti Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka’b, dan Abdullah bin Mas’ud.

 • Proses peng جمع

  Zaid melakukan pekerjaannya dengan sangat te liti dan cermat. Dia hanya menerima potongan-potongannya Al-Qur’an yang memiliki سند yang jelas dan terjamin ke صحتهannya. Zaid juga melakukan verifikasi berlapis-lapis dengan cara memb сверкаkan potongan-potongannya Al-Qur’an tersebut dengan beberapa sahabat Nabi yang masiḥ hafal Al-Qur’an. Setelah melakukan verifikasi secara berlapis-lapis, Zaid yakin bahwa potongan-potongannya Al-Qur’an yang dia kumpulkan adalah potongan-potongannya Al-Qur’an yang asli dan tidak diragukan lagi ke صحتهannya.

 • Penyusunan Al-Qur’an

  Setelah mengumpulkan potongan-potongannya Al-Qur’an, Zaid menyu sun potongan-potongannya Al-Qur’an tersebut berdasarkan urutan surah dan ayatnya. Zaid menggunakan beberapa cara untuk menentukan urutan surah dan ayat dalam Al-Qur’an, di antaranya dengan mengacu pada beberapa sahabat Nabi yang hafal urutan surah dan ayat dalam Al-Qur’an, serta dengan menggunakan petunujuk dari Nabi sendiri tentang urutan surah dan ayat dalam Al-Qur’an.

 • Mushaf Al-Qur’an

  Setelah menyu sun potongan-potongannya Al-Qur’an berdasarkan urutan surah dan ayatnya, Zaid menyatukan potongan-potongannya tersebut ke dalam satu mushaf. Mushaf tersebut adalah mushaf Al-Qur’an yang menjadi rujuan umat Islam hingga saat ini.

Dengan peng جمعan Al-Qur’an oleh Zaid bin Tsabit atas perintah Abu Bakar, umat Islam dapat melestarikan Al-Qur’an dengan baik. Mushaf Al-Qur’an yang disu sun oleh Zaid bin Tsabit menjadi rujuan umat Islam dalam mempelajari dan meng amalkan ajaran Islam.

Memperluas wilayah kekuasaan Islam

Salah satu pencapaian penting Abu Bakar selama masa kekhalifahannya adalah keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Abu Bakar, wilayah kekuasaan Islam berhasil diperluas hingga ke Suriah, Irak, dan Mesir.

 • Penaklukan Suriah

  Pada tahun 634 M, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menaklukkan Suriah. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang jenderal yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya. Setelah beberapa pertempuran, pasukan Islam berhasil menguasai beberapa kota penting di Suriah, seperti Damaskus dan Homs.

 • Penaklukan Irak

  Setelah menaklukkan Suriah, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menaklukkan Irak. Pasukan ini juga dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah beberapa pertempuran, pasukan Islam berhasil menguasai beberapa kota penting di Irak, seperti Kufah dan Basrah.

 • Penaklukan Mesir

  Pada tahun 640 M, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menaklukkan Mesir. Pasukan ini dipimpin oleh Amr bin Ash. Setelah beberapa pertempuran, pasukan Islam berhasil menguasai Mesir dan menggulingkan kekuasaan Romawi Timur.

 • Dampak perluasan wilayah

  Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar berdampak besar bagi perkembangan Islam. Perluasan wilayah ini memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah baru. Perluasan wilayah ini juga memperkuat perekonomian Islam dan meningkatkan pengaruh Islam di dunia.

Keberhasilan Abu Bakar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin dan panglima perang. Perluasan wilayah ini menjadi dasar bagi perkembangan Islam pada masa-masa berikutnya.

Menghadapi gerakan Nabi palsu

Salah satu tantangan yang dihadapi Abu Bakar selama masa kekhalifahannya adalah munculnya gerakan Nabi palsu. Gerakan ini dipimpin oleh orang-orang yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan mendirikan agama baru.

 • Munculnya gerakan Nabi palsu

  Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul beberapa orang yang mengaku sebagai nabi dan menerima wahyu dari Tuhan. Mereka mendirikan agama baru dan mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran mereka. Beberapa Nabi palsu yang terkenal pada masa Abu Bakar adalah Musailamah al-Kazzab, Sajah bint al-Harith, dan Tulayhah al-Asadi.

 • Tindakan Abu Bakar

  Abu Bakar mengambil tindakan tegas terhadap gerakan Nabi palsu. Ia mengirim pasukan untuk memerangi para Nabi palsu dan pengikutnya. Beberapa Nabi palsu berhasil dikalahkan dan dibunuh, sementara yang lainnya melarikan diri.

 • Dampak gerakan Nabi palsu

  Gerakan Nabi palsu pada masa Abu Bakar menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Gerakan ini mengancam persatuan umat Islam dan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun, Abu Bakar berhasil mengatasi tantangan ini dan menjaga persatuan umat Islam.

 • Warisan Abu Bakar

  Tindakan tegas Abu Bakar dalam menghadapi gerakan Nabi palsu menjadi warisan bagi para khalifah setelahnya. Para khalifah setelah Abu Bakar terus berjuang melawan gerakan Nabi palsu dan menjaga kemurnian ajaran Islam.

Keberhasilan Abu Bakar dalam menghadapi gerakan Nabi palsu menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana. Tindakannya menjadi dasar bagi perkembangan Islam pada masa-masa berikutnya.


Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru