Panduan Lengkap Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Cara Menghitung dan Menyalurkan

lisa


Panduan Lengkap Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Cara Menghitung dan Menyalurkan

Zakat fitrah dan zakat mal merupakan dua jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Misalnya, zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok, seperti beras atau gandum, sedangkan zakat mal dapat berupa uang, emas, atau perak.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Bagi yang mengeluarkan zakat, dapat mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Sedangkan bagi yang menerima zakat, dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah dan zakat mal, termasuk ketentuan, hikmah, dan tata cara pembayarannya.

Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Zakat fitrah dan zakat mal merupakan dua jenis zakat yang memiliki aspek-aspek penting untuk dipahami. Aspek-aspek ini meliputi:

 • Jenis harta
 • Nisab
 • Waktu
 • Ukuran
 • Penerima
 • Manfaat
 • Hikmah
 • Tata cara
 • Hukum
 • Dampak

Memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, memahami jenis harta yang wajib dizakati akan membantu kita mengetahui harta mana saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan memahami nisab, kita dapat mengetahui batasan minimal harta yang wajib dizakati. Dengan memahami berbagai aspek zakat fitrah dan zakat mal, kita dapat menjalankan ibadah zakat dengan baik dan benar.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Jenis harta yang wajib dizakati telah ditentukan dalam syariat Islam, sehingga penting bagi kita untuk memahaminya agar dapat mengeluarkan zakat dengan benar.

 • Harta Pokok

  Harta pokok adalah harta yang menjadi sumber penghasilan utama, seperti hasil pertanian, perdagangan, atau gaji. Harta pokok wajib dizakati apabila telah mencapai nisab.

 • Harta Tambahan

  Harta tambahan adalah harta yang diperoleh selain dari harta pokok, seperti hadiah, warisan, atau keuntungan dari investasi. Harta tambahan juga wajib dizakati apabila telah mencapai nisab.

 • Harta Perhiasan

  Harta perhiasan adalah harta yang terbuat dari emas, perak, atau logam mulia lainnya. Harta perhiasan wajib dizakati apabila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas atau setara dengan 85 gram emas.

 • Harta Ternak

  Harta ternak adalah hewan yang diternakkan, seperti sapi, kambing, atau unta. Harta ternak wajib dizakati apabila telah mencapai nisab tertentu, yang berbeda-beda tergantung jenis ternaknya.

Dengan memahami jenis-jenis harta yang wajib dizakati, kita dapat mengetahui harta mana saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kita telah menjalankan ibadah zakat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dizakati. Harta yang telah mencapai nisab wajib dizakati, sedangkan harta yang belum mencapai nisab tidak wajib dizakati.

Nisab memiliki peran yang sangat penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Nisab menjadi penentu apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Misalnya, dalam zakat mal, nisab untuk emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jika seseorang memiliki emas sebanyak 85 gram atau lebih, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat mal.

Memahami nisab sangat penting dalam menjalankan ibadah zakat. Dengan memahami nisab, kita dapat mengetahui apakah harta yang kita miliki sudah wajib dizakati atau belum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kita telah menjalankan ibadah zakat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah waktu mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal berbeda-beda, sehingga penting bagi kita untuk memahaminya agar dapat mengeluarkan zakat tepat waktu.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, tepatnya pada hari raya Idul Fitri atau sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan pada saat harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Waktu mengeluarkan zakat mal lebih fleksibel dibandingkan zakat fitrah, namun disunnahkan untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat sangat penting diperhatikan. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya tidak diperbolehkan, sedangkan mengeluarkan zakat setelah waktunya dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal agar ibadah zakat kita diterima oleh Allah SWT.

Ukuran

Ukuran merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Ukuran yang dimaksud dalam hal ini adalah jumlah atau kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Ukuran zakat fitrah dan zakat mal berbeda-beda, sehingga penting bagi kita untuk memahaminya agar dapat mengeluarkan zakat dengan benar.

 • Ukuran Zakat Fitrah
  Ukuran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma. Jumlah satu sha’ setara dengan sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter.
 • Ukuran Zakat Mal
  Ukuran zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, ukuran zakat mal untuk emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan ukuran zakat mal untuk hasil pertanian adalah 5% atau 10%, tergantung apakah lahan pertanian tersebut diairi atau tidak.
 • Ukuran Zakat Ternak
  Ukuran zakat ternak juga berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Misalnya, ukuran zakat untuk sapi adalah satu ekor anak sapi betina yang berumur satu tahun, sedangkan ukuran zakat untuk kambing adalah satu ekor kambing kibas (kambing betina yang telah beranak).
 • Ukuran Zakat Perniagaan
  Ukuran zakat perniagaan adalah 2,5% dari keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha perdagangan.

Dengan memahami ukuran zakat fitrah dan zakat mal, kita dapat mengetahui berapa jumlah zakat yang wajib kita keluarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kita telah menjalankan ibadah zakat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Penerima

Penerima merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) harus disalurkan kepada penerima yang berhak menerimanya. Penerima zakat disebut juga mustahik.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keislamannya.

Selain empat golongan tersebut, zakat juga dapat disalurkan kepada golongan lain yang membutuhkan, seperti orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sedang dalam kesulitan. Dengan disalurkan kepada penerima yang berhak, zakat dapat membantu meringankan beban mereka dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Manfaat

Zakat fitrah dan zakat mal memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Manfaat-manfaat ini meliputi:

 • Membersihkan Harta

  Zakat fitrah dan zakat mal dapat membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin melekat padanya. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim dapat mensucikan hartanya dan terhindar dari riba.

 • Menyucikan Jiwa

  Zakat fitrah dan zakat mal dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim dapat melatih dirinya untuk menjadi lebih dermawan dan ikhlas.

 • Membantu Fakir Miskin

  Zakat fitrah dan zakat mal dapat membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menyalurkan zakat kepada mereka, seorang muslim dapat meringankan beban mereka dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

 • Mempererat Ukhuwah Islamiyah

  Zakat fitrah dan zakat mal dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Dengan saling berbagi rezeki, umat Islam dapat membangun rasa persatuan dan kepedulian.

Manfaat-manfaat zakat fitrah dan zakat mal sangatlah besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agar dapat meraih keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

Hikmah

Hikmah merupakan salah satu aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Hikmah adalah kebijaksanaan atau pelajaran yang terkandung di balik suatu syariat. Dalam konteks zakat fitrah dan zakat mal, hikmah memiliki peran yang sangat penting, baik bagi individu maupun masyarakat.

Salah satu hikmah zakat fitrah dan zakat mal adalah untuk mensucikan harta dan jiwa. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim dapat membersihkan hartanya dari hak orang lain yang mungkin melekat padanya. Selain itu, zakat juga dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak, sehingga seorang muslim dapat menjadi lebih dermawan dan ikhlas.

Hikmah lainnya dari zakat fitrah dan zakat mal adalah untuk membantu fakir miskin. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang membutuhkan.

Selain itu, hikmah zakat fitrah dan zakat mal juga dapat dirasakan secara kolektif oleh masyarakat. Zakat dapat menjadi sumber dana untuk pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Dengan demikian, zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tata Cara

Tata cara merupakan aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Tata cara yang benar akan memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan diterima oleh Allah SWT.

 • Niat

  Niat merupakan syarat sah zakat. Niat harus diucapkan dalam hati ketika mengeluarkan zakat, misalnya “Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri” atau “Aku berniat mengeluarkan zakat mal dari harta yang kumiliki.”

 • Menghitung dan Menakar

  Zakat fitrah dihitung dan ditakar sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu satu sha’ makanan pokok. Sedangkan zakat mal dihitung dan ditakar sesuai dengan kadar atau persentase tertentu, tergantung jenis hartanya.

 • Menyerahkan kepada Amil

  Zakat fitrah dan zakat mal diserahkan kepada amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil dapat berupa lembaga resmi atau perorangan yang dipercaya.

 • Penyaluran

  Zakat fitrah dan zakat mal disalurkan kepada penerima yang berhak, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, dan sebagainya. Penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan transparan.

Dengan memperhatikan tata cara yang benar, zakat yang kita keluarkan akan lebih bernilai dan berkah. Selain itu, tata cara yang benar juga akan menghindari kita dari kesalahan atau penyimpangan dalam berzakat.

Hukum

Hukum merupakan aspek penting dalam zakat fitrah dan zakat mal. Hukum mengatur tentang kewajiban, syarat, dan tata cara mengeluarkan zakat. Hukum zakat fitrah dan zakat mal bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ ulama.

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal didasarkan pada hukum syara’. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Hukum zakat fitrah dan zakat mal memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan harta dalam Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim dapat mensucikan hartanya dan membantu fakir miskin.

Dampak

Zakat fitrah dan zakat mal memiliki dampak yang sangat besar bagi individu dan masyarakat. Dampak positif dari zakat fitrah dan zakat mal antara lain:

 • Membersihkan Harta dan Jiwa
  Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim dapat membersihkan hartanya dari hak orang lain dan mensucikan jiwanya dari sifat kikir dan tamak.
 • Mengurangi Kesenjangan Sosial
  Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
 • Membantu Fakir Miskin
  Zakat dapat membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan.
 • Mempererat Ukhuwah Islamiyah
  Zakat dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, karena zakat merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama muslim.

Selain itu, zakat juga memiliki dampak positif bagi perekonomian. Zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat dapat dikelola dan disalurkan secara produktif, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertanyaan Umum tentang Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Pertanyaan umum ini membahas berbagai aspek penting tentang zakat fitrah dan zakat mal, termasuk kewajiban, perhitungan, dan penyalurannya. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengantisipasi pertanyaan yang mungkin dimiliki pembaca dan untuk mengklarifikasi aspek-aspek yang mungkin membingungkan.

Pertanyaan 1: Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Pertanyaan 2: Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah?

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, mulai dari awal Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 3: Berapa ukuran zakat fitrah?

Ukuran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma, yang setara dengan sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat mal?

Zakat mal dapat disalurkan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sedang dalam kesulitan.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menghitung zakat mal untuk emas?

Zakat mal untuk emas dihitung sebesar 2,5% dari total nilai emas yang dimiliki.

Pertanyaan 6: Apakah boleh menyalurkan zakat langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui amil?

Meskipun diperbolehkan, namun menyalurkan zakat melalui amil atau lembaga resmi lebih dianjurkan karena dapat memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan akuntabel.

Pertanyaan umum ini memberikan gambaran tentang ketentuan dasar zakat fitrah dan zakat mal. Untuk lebih memahami secara komprehensif, disarankan untuk membaca artikel selanjutnya yang akan membahas aspek-aspek zakat fitrah dan zakat mal secara lebih mendalam.

Dengan memahami dan mengamalkan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar, umat Islam dapat menjalankan kewajiban agamanya sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Tips Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Setelah memahami berbagai aspek zakat fitrah dan zakat mal, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan optimal:

Hitung zakat fitrah dan zakat mal dengan tepat. Pastikan Anda menghitung zakat dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Anda dapat berkonsultasi dengan ulama atau lembaga amil zakat untuk memastikan perhitungan yang akurat.

Keluarkan zakat tepat waktu. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dikeluarkan saat harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Menunaikan zakat tepat waktu merupakan salah satu syarat diterimanya zakat.

Salurkan zakat melalui lembaga resmi. Terdapat banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang terpercaya dan amanah. Menyalurkan zakat melalui LAZ dapat memastikan bahwa zakat Anda disalurkan kepada yang berhak.

Niatkan zakat dengan ikhlas. Saat mengeluarkan zakat, niatkanlah dengan tulus karena Allah SWT. Zakat yang diniatkan dengan ikhlas akan memberikan keberkahan bagi pemberi dan penerimanya.

Jadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup. Jangan hanya mengeluarkan zakat saat Ramadhan saja. Biasakan diri untuk mengeluarkan zakat secara rutin, seperti bulanan atau tahunan. Dengan begitu, zakat akan menjadi bagian dari gaya hidup Anda.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menunaikan kewajiban zakat fitrah dan zakat mal dengan benar dan optimal. Zakat yang Anda keluarkan akan memberikan manfaat yang besar bagi diri Anda, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, kita akan membahas aspek penting lainnya dalam zakat, yaitu hikmah dan dampaknya bagi individu dan masyarakat.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal, meliputi aspek-aspek penting seperti jenis harta, nisab, waktu, ukuran, penerima, manfaat, hikmah, tata cara, hukum, dampak, pertanyaan umum, dan tips dalam mengeluarkan zakat. Pemahaman yang komprehensif tentang zakat fitrah dan zakat mal sangat penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan optimal.

Dua poin utama yang saling terkait dalam zakat fitrah dan zakat mal adalah pembersihan harta dan jiwa, serta penyaluran kepada yang berhak. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga menjadi sarana untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban mengeluarkan zakat telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadits, sehingga setiap muslim yang mampu wajib untuk menunaikannya.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru