Cara Mudah Pahami Jenis-jenis Zakat

lisa


Cara Mudah Pahami Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Contohnya, zakat fitrah yang dibayarkan saat bulan Ramadhan.

Zakat memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan harta, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang jenis-jenis zakat, cara menghitung dan mengeluarkannya, serta peran penting zakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat Dibagi Menjadi

Zakat dibagi menjadi merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Terdapat beberapa aspek penting terkait zakat yang perlu dipahami, di antaranya:

 • Jenis harta
 • Nisab
 • Kadar
 • Waktu
 • Penerima
 • Syarat
 • Rukun
 • Dalil
 • Hikmah
 • Sejarah

Memahami aspek-aspek ini sangat penting agar zakat dapat ditunaikan dengan benar dan sesuai syariat. Dengan menunaikan zakat, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam zakat. Zakat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Jenis harta yang wajib dizakati berbeda-beda, tergantung pada jenis zakat yang dikeluarkan.

 • Harta Pokok

  Harta pokok adalah harta yang dimiliki secara penuh dan tidak memiliki utang. Contoh harta pokok adalah emas, perak, uang tunai, dan kendaraan.

 • Harta Pertumbuhan

  Harta pertumbuhan adalah harta yang diperoleh dari harta pokok. Contoh harta pertumbuhan adalah keuntungan dari perdagangan, hasil pertanian, dan dividen saham.

 • Harta Perniagaan

  Harta perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh harta perniagaan adalah barang dagangan, bahan baku, dan peralatan usaha.

 • Harta Investasi

  Harta investasi adalah harta yang dibeli dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Contoh harta investasi adalah saham, obligasi, dan reksa dana.

Memahami jenis harta sangat penting untuk menentukan apakah suatu harta wajib dizakati atau tidak. Dengan mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan sesuai syariat.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika nilai harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Terdapat beberapa jenis nisab, di antaranya:

 • Nisab Emas

  Nisab emas adalah 85 gram. Artinya, jika seseorang memiliki emas senilai 85 gram atau lebih, maka wajib dizakati.

 • Nisab Perak

  Nisab perak adalah 595 gram. Artinya, jika seseorang memiliki perak senilai 595 gram atau lebih, maka wajib dizakati. Nisab perak juga disebut dengan nisab ‘irqi.

 • Nisab Uang

  Nisab uang adalah senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Artinya, jika seseorang memiliki uang senilai 85 gram emas atau lebih, maka wajib dizakati.

 • Nisab Harta Perniagaan

  Nisab harta perniagaan adalah senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Artinya, jika seseorang memiliki harta perniagaan senilai 85 gram emas atau lebih, maka wajib dizakati.

Mengetahui nisab sangat penting untuk menentukan apakah harta yang dimiliki sudah wajib dizakati atau belum. Dengan memahami berbagai jenis nisab, umat Islam dapat menunaikan zakat dengan benar dan sesuai syariat.

Kadar

Kadar merupakan aspek penting dalam zakat yang menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Kadar zakat berbeda-beda, tergantung pada jenis harta yang dizakati. Berikut adalah beberapa jenis kadar zakat:

 • Zakat Emas dan Perak: 2,5%
 • Zakat Harta Perniagaan: 2,5%
 • Zakat Hasil Pertanian: 5% atau 10%, tergantung pada jenis pengairan
 • Zakat Hewan Ternak: Berbeda-beda, tergantung pada jenis hewan ternak

Mengetahui kadar sangat penting untuk menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Dengan memahami kadar zakat yang benar, umat Islam dapat menunaikan zakat dengan benar dan sesuai syariat.

Waktu

Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam zakat yang menentukan kapan zakat wajib dikeluarkan. Berikut adalah beberapa aspek terkait waktu dalam pembahasan zakat:

 • Waktu Nisab

  Waktu nisab adalah waktu ketika harta telah mencapai nisab, sehingga wajib dizakati. Waktu nisab berbeda-beda, tergantung pada jenis harta yang dizakati.

 • Waktu Haul

  Waktu haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang telah mencapai satu tahun. Waktu haul merupakan salah satu syarat wajib zakat, kecuali untuk zakat pertanian dan zakat penghasilan.

 • Waktu Pengeluaran Zakat

  Waktu pengeluaran zakat berbeda-beda, tergantung pada jenis zakat yang dikeluarkan. Misalnya, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dikeluarkan setelah haul.

 • Waktu Penerimaan Zakat

  Penerima zakat berhak menerima zakat kapan saja, selama masih memenuhi syarat sebagai penerima zakat.

Memahami aspek waktu sangat penting untuk menentukan kapan zakat wajib dikeluarkan dan kepada siapa zakat harus disalurkan. Dengan memahami waktu zakat yang benar, umat Islam dapat menunaikan zakat dengan benar dan sesuai syariat.

Penerima

Penerima merupakan salah satu aspek penting dalam zakat. Zakat dibagi menjadi beberapa jenis, dan masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan tersendiri mengenai penerima yang berhak menerima zakat tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penerima zakat:

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Muallaf

  Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keislamannya.

Selain keempat golongan tersebut, zakat juga dapat disalurkan kepada beberapa golongan lainnya, seperti budak, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan memahami ketentuan mengenai penerima zakat, umat Islam dapat menyalurkan zakat kepada yang berhak sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Syarat

Syarat merupakan salah satu aspek penting dalam zakat. Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar zakat yang dikeluarkan sah, di antaranya:

 • Islam

  Zakat hanya wajib bagi umat Islam yang merdeka dan berakal sehat.

 • Kepemilikan Penuh

  Harta yang dizakatkan harus dimiliki secara penuh dan tidak bercampur dengan harta orang lain.

 • Mencapai Nisab

  Harta yang dizakatkan harus mencapai nisab yang telah ditentukan.

 • Mencapai Haul

  Harta yang dizakatkan harus sudah dimiliki selama satu tahun (haul).

Dengan memahami syarat-syarat zakat, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT. Zakat yang sah akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

Rukun

Rukun merupakan salah satu aspek penting dalam zakat yang menentukan sah atau tidaknya suatu zakat. Rukun zakat terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

 • Niat

  Niat merupakan syarat sah zakat yang harus diucapkan atau diniatkan dalam hati ketika mengeluarkan zakat.

 • Menyerahkan Harta

  Menyerahkan harta kepada penerima zakat merupakan rukun zakat yang wajib dilakukan. Harta yang diserahkan harus sesuai dengan kadar dan jenis zakat yang dikeluarkan.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti fakir, miskin, dan amil.

 • Waktu

  Waktu mengeluarkan zakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

Dengan memahami rukun zakat, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT. Zakat yang sah akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalil

Dalil sangat penting dalam memahami dan mengamalkan zakat. Dalil memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan zakat sesuai dengan syariat Islam.

 • Al-Qur’an

  Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat, seperti surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 60.

 • Hadis

  Hadis merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang zakat, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban zakat fitrah.

 • Ijma’

  Ijma’ merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam. Ijma’ juga menjadi dalil dalam menetapkan ketentuan zakat, seperti kesepakatan ulama tentang nisab zakat.

 • Qiyas

  Qiyas adalah metode menetapkan hukum Islam dengan cara menganalogikan kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Qiyas juga digunakan dalam menetapkan ketentuan zakat, seperti penetapan zakat untuk harta selain emas dan perak.

Dengan memahami dalil-dalil zakat, umat Islam dapat melaksanakan zakat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dalil-dalil tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dan pedoman yang jelas dalam menunaikan kewajiban zakat.

Hikmah

Hikmah merupakan salah satu aspek penting dalam zakat. Hikmah adalah kebijaksanaan dan tujuan yang terkandung dalam suatu ibadah, termasuk zakat. Zakat dibagi menjadi beberapa jenis, dan masing-masing jenis memiliki hikmah yang berbeda-beda.

Hikmah zakat secara umum antara lain:

 • Membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak baik, seperti keserakahan dan cinta dunia.
 • Menumbuhkan sifat peduli dan berbagi kepada sesama.
 • Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 • Menjaga kestabilan dan keharmonisan masyarakat.

Dengan memahami hikmah zakat, umat Islam dapat menunaikan zakat dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sejarah

Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan zakat. Zakat dibagi menjadi merupakan salah satu kewajiban dalam ajaran Islam yang telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Dahulu, zakat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Jenis zakat ini telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, terdapat penyesuaian dan perkembangan dalam pengelolaan zakat, namun prinsip dasarnya tetap sama.

Memahami sejarah zakat sangat penting untuk memahami perkembangan dan penerapannya dalam masyarakat. Dengan mempelajari sejarah zakat, umat Islam dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang kewajiban ini dan menjalankannya dengan lebih baik sesuai dengan syariat Islam.

Tanya Jawab tentang Zakat

Berikut adalah tanya jawab seputar zakat yang dapat membantu memahami kewajiban ini dengan lebih baik:

Pertanyaan 1: Apakah tujuan utama zakat?

Jawaban: Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Pertanyaan 2: Apa saja jenis-jenis zakat?

Jawaban: Jenis-jenis zakat secara umum meliputi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan.

Pertanyaan 3: Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat?

Jawaban: Waktu wajib mengeluarkan zakat berbeda-beda, tergantung jenis zakatnya. Misalnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan haul.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menghitung zakat mal?

Jawaban: Perhitungan zakat mal berbeda-beda, tergantung jenis hartanya. Untuk emas dan perak, kadar zakatnya adalah 2,5%, sedangkan untuk harta perniagaan adalah 2,5% dari keuntungan yang diperoleh.

Pertanyaan 6: Apa saja manfaat menunaikan zakat?

Jawaban: Manfaat menunaikan zakat antara lain membersihkan harta, menumbuhkan sifat peduli dan berbagi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kestabilan masyarakat.

Dengan memahami tanya jawab di atas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang zakat. Masih banyak aspek lain terkait zakat yang perlu dibahas lebih dalam pada bagian selanjutnya.

Lanjut ke topik berikutnya: Dalil Kewajiban Zakat

Tips Mengoptimalkan Penyaluran Zakat

Menyalurkan zakat secara optimal merupakan kewajiban setiap Muslim. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu:

Pilih Lembaga Penyalur Terpercaya: Pastikan lembaga penyalur zakat memiliki reputasi baik, kredibel, dan transparan dalam mengelola dana zakat.

Sesuaikan dengan Tujuan: Pertimbangkan tujuan penyaluran zakat, seperti membantu fakir miskin, mendukung pendidikan, atau pengembangan ekonomi. Pilih lembaga yang sejalan dengan tujuan tersebut.

Pantau Penyaluran: Tanyakan tentang mekanisme penyaluran zakat dan lakukan pemantauan untuk memastikan dana disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai syariat.

Berikan Zakat Secara Tepat Waktu:Tunaikan zakat tepat waktu agar segera dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan.

Manfaatkan Potongan Pajak: Bagi wajib pajak di Indonesia, penyaluran zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak hingga 50%.

Jadilah Amil Zakat: Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menjadi amil zakat untuk terlibat langsung dalam proses penyaluran zakat dan memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

Tingkatkan Literasi Zakat: Pahami dengan baik ketentuan dan hikmah zakat agar dapat menyalurkannya secara optimal.

Ajak Orang Lain: Ajak keluarga, teman, atau lingkungan sekitar untuk ikut serta menyalurkan zakat dan menyebarkan manfaatnya.

Dengan mengikuti tips di atas, umat Islam dapat mengoptimalkan penyaluran zakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat akan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lanjut ke topik berikutnya: Manfaat Menunaikan Zakat

Kesimpulan

Zakat dibagi menjadi memiliki peran penting dalam sistem ekonomi dan sosial Islam. Kewajiban zakat membantu membersihkan harta, menumbuhkan kepedulian sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Memahami jenis-jenis zakat, syarat, dan ketentuannya sangat penting bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban ini dengan benar.

Selain manfaat spiritual, zakat juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, mendukung pendidikan, dan mendorong pengembangan ekonomi. Karenanya, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan zakat secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru