Sebutkan Rukun Rukun Zakat Fitrah

lisa


Sebutkan Rukun Rukun Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum salat Idulfitri. Zakat ini diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya: membersihkan harta, menolong fakir miskin, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Zakat fitrah juga memiliki sejarah panjang dalam Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin.

Pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang rukun-rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat tersebut sah. Rukun-rukun zakat fitrah terdiri dari:

Rukun Zakat Fitrah

Rukun zakat fitrah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah. Rukun-rukun zakat fitrah sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Islam
 • Merdeka
 • Mampu
 • Makanan pokok
 • 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg
 • Sebelum salat Idulfitri
 • Menyerahkan kepada fakir miskin
 • Niat
 • Waktu
 • Penerima

Kesepuluh rukun zakat fitrah tersebut saling berkaitan dan harus dipenuhi agar zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka zakat fitrah tidak sah dan wajib diulang kembali.

Islam

Islam merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang sangat penting. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Akidah
  Akidah yang benar adalah dasar dari keislaman seseorang. Akidah ini meliputi iman kepada Allah SWT, para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, hari akhir, dan qada dan qadar.
 • Ibadah
  Ibadah merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan benar akan menjadi bekal di akhirat kelak.
 • Muamalah
  Muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Muamalah yang baik akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
 • Akhlak
  Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seseorang. Akhlak yang baik akan membuat seseorang dicintai oleh Allah SWT dan sesama manusia.

Keempat aspek Islam tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Islam yang kaffah adalah Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Seseorang yang ingin menjadi muslim yang baik harus mengamalkan keempat aspek tersebut dalam kehidupannya.

Merdeka

Merdeka merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang artinya bebas dari perbudakan atau penguasaan orang lain. Merdeka menjadi syarat wajib zakat fitrah karena menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat memiliki harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang baik.

 • Pemilik Harta
  Pemilik harta yang wajib mengeluarkan zakat fitrah haruslah orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya.
 • Cara Memperoleh Harta
  Harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah haruslah diperoleh dengan cara yang baik dan halal, tidak boleh berasal dari hasil mencuri, merampok, atau berjudi.
 • Penggunaan Harta
  Harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah haruslah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk berfoya-foya atau berbuat maksiat.
 • Waktu Pembayaran Zakat
  Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum salat Idulfitri, menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan adalah harta yang dimiliki pada saat itu, bukan harta yang akan diperoleh di kemudian hari.

Dengan demikian, kemerdekaan merupakan salah satu syarat wajib zakat fitrah karena menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan adalah harta yang halal, diperoleh dengan cara yang baik, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Orang yang tidak merdeka, atau hartanya diperoleh dengan cara yang tidak halal, atau digunakan untuk berfoya-foya atau berbuat maksiat, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Mampu

Mampu merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang sangat penting. Mampu dalam hal ini berarti memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Batasan harta yang wajib dizakati disebut nisab. Nisab zakat fitrah adalah setara dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya.

Jika seseorang memiliki harta yang lebih dari nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Zakat fitrah juga merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan.

Ada beberapa contoh real-life dari orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki gaji lebih dari kebutuhan pokoknya. Seorang pengusaha yang memiliki keuntungan dari usahanya. Atau seorang petani yang memiliki hasil panen yang lebih dari kebutuhan keluarganya.

Dengan memahami hubungan antara mampu dan sebutkan rukun rukun zakat fitrah, kita dapat mengetahui bahwa mampu merupakan komponen penting dari zakat fitrah. Tanpa mampu, seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Memahami hubungan ini juga akan membantu kita dalam menghitung nisab zakat fitrah dan mengeluarkan zakat fitrah dengan benar.

Makanan Pokok

Makanan pokok merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang sangat penting. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan yang menjadi makanan utama sehari-hari masyarakat di suatu daerah.

 • Jenis Makanan Pokok
  Jenis makanan pokok berbeda-beda di setiap daerah. Di Indonesia, makanan pokok yang umum dikonsumsi adalah beras, jagung, dan gandum.
 • Kualitas Makanan Pokok
  Kualitas makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah haruslah baik dan layak untuk dikonsumsi. Tidak diperbolehkan menggunakan makanan pokok yang sudah rusak atau busuk.
 • Jumlah Makanan Pokok
  Jumlah makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 3,5 liter beras. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang selama satu hari.
 • Penyaluran Makanan Pokok
  Makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus disalurkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat atau langsung kepada fakir miskin.

Dengan memahami aspek-aspek makanan pokok yang disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa makanan pokok merupakan komponen penting dari zakat fitrah. Makanan pokok yang baik dan layak harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, dan jumlahnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyaluran makanan pokok juga harus dilakukan dengan baik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi fakir miskin.

1 sha’ atau sekitar 2,5 kg

Dalam rukun zakat fitrah, terdapat ketentuan mengenai jumlah makanan pokok yang wajib dikeluarkan, yaitu 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg. Ketentuan ini memiliki makna dan implikasi penting yang akan dibahas lebih dalam pada uraian berikut.

 • Ukuran Standar

  1 sha’ atau sekitar 2,5 kg merupakan ukuran standar yang digunakan untuk menentukan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Ukuran ini telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan digunakan secara luas hingga saat ini.

 • Cukup untuk Kebutuhan Pokok

  Jumlah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang selama satu hari. Dengan demikian, ketentuan ini memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dapat bermanfaat secara optimal bagi fakir miskin.

 • Mudah Diukur

  Ukuran 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg mudah diukur dan diterapkan dalam praktik. Hal ini memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat fitrah tanpa kesulitan.

 • Konsisten dengan Tradisi

  Ketentuan 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg telah menjadi tradisi dalam pelaksanaan zakat fitrah selama berabad-abad. Konsistensi ini memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan umat Islam.

Dengan memahami aspek-aspek dari ketentuan 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg, kita dapat semakin mengapresiasi hikmah dan manfaat dari rukun zakat fitrah. Ketentuan ini tidak hanya memastikan terpenuhinya kewajiban zakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan kebersamaan dalam masyarakat Islam.

Sebelum salat Idulfitri

Dalam rukun zakat fitrah, terdapat ketentuan mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu sebelum salat Idulfitri. Ketentuan ini memiliki makna dan implikasi penting yang akan dibahas lebih dalam pada uraian berikut.

Ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah sebelum salat Idulfitri memiliki hikmah yang mendalam. Pertama, ketentuan ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah tepat waktu. Zakat fitrah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, sehingga dengan menunaikannya sebelum salat Idulfitri, umat Islam dapat meraih pahala yang lebih besar.

Kedua, ketentuan ini memastikan bahwa zakat fitrah dapat disalurkan dan diterima oleh fakir miskin sebelum hari raya Idulfitri. Dengan demikian, fakir miskin dapat ikut merasakan kebahagiaan dan kemeriahan hari raya bersama umat Islam lainnya.

Ketiga, ketentuan ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Idulfitri, umat Islam menunjukkan rasa syukur mereka atas rezeki yang telah mereka peroleh selama satu tahun terakhir.

Contoh nyata penerapan ketentuan ini adalah banyaknya umat Islam yang berbondong-bondong menunaikan zakat fitrah di masjid atau lembaga amil zakat pada malam atau pagi hari sebelum salat Idulfitri. Hal ini menunjukkan kesadaran umat Islam akan pentingnya menunaikan zakat fitrah tepat waktu.

Dengan memahami hubungan antara ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah sebelum salat Idulfitri dan rukun zakat fitrah, kita dapat semakin mengapresiasi nilai-nilai ibadah dan kepedulian sosial yang terkandung di dalamnya. Ketentuan ini tidak hanya mengatur aspek teknis pembayaran zakat, tetapi juga memiliki nilai-nilai edukatif dan spiritual yang dapat mempererat hubungan kita dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Menyerahkan kepada Fakir Miskin

Menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam pelaksanaan zakat fitrah. Rukun ini menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk membantu meringankan beban kaum fakir miskin.

Menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Zakat fitrah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian, zakat fitrah dapat membantu mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh nyata dari penyerahan zakat fitrah kepada fakir miskin adalah adanya lembaga-lembaga amil zakat yang mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan masjid dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa zakat fitrah sampai kepada yang berhak.

Memahami hubungan antara menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin dan rukun zakat fitrah sangat penting untuk menjalankan ibadah zakat fitrah dengan benar. Dengan menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Niat

Niat merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang sangat penting. Niat adalah kehendak hati untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah karena Allah SWT. Niat harus diniatkan sebelum mengeluarkan zakat fitrah, dan niat ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan.

 • Ikhlas

  Niat zakat fitrah haruslah ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Zakat fitrah yang diniatkan karena selain Allah SWT tidak akan diterima oleh Allah SWT.

 • Menunaikan Perintah Allah SWT

  Niat zakat fitrah harus diniatkan untuk menunaikan perintah Allah SWT. Zakat fitrah merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu.

 • Membersihkan Harta

  Niat zakat fitrah juga diniatkan untuk membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin. Zakat fitrah akan membersihkan harta kita dari kotoran dan menjadikan harta kita berkah.

 • Membantu Fakir Miskin

  Niat zakat fitrah harus diniatkan untuk membantu fakir miskin. Zakat fitrah yang kita keluarkan akan sangat bermanfaat bagi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan memahami aspek-aspek niat yang disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa niat merupakan komponen penting dari zakat fitrah. Niat yang benar akan membuat zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Niat juga akan membuat kita ikhlas dalam berzakat dan menjadikan harta kita berkah.

Waktu

Waktu merupakan salah satu rukun zakat fitrah yang sangat penting. Waktu yang dimaksud dalam rukun zakat fitrah adalah waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu sebelum salat Idulfitri. Ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah ini memiliki makna dan hikmah yang sangat mendalam.

 • Awal Waktu

  Awal waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan. Pada waktu ini, umat Islam sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Akhir Waktu

  Akhir waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum salat Idulfitri. Waktu ini merupakan batas akhir yang tidak boleh dilewatkan. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah salat Idulfitri, maka zakat fitrah tersebut tidak sah.

 • Waktu yang Dianjurkan

  Waktu yang paling dianjurkan untuk membayar zakat fitrah adalah pada malam atau pagi hari sebelum salat Idulfitri. Waktu ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk membayar zakat fitrah dengan lebih tenang dan khusyuk.

 • Hukum Membayar Zakat Fitrah Sebelum atau Sesudah Waktunya

  Membayar zakat fitrah sebelum waktunya hukumnya adalah boleh, tetapi lebih utama dibayar pada waktunya. Sedangkan membayar zakat fitrah setelah waktunya hukumnya adalah tidak sah, kecuali ada udzur syar’i yang menyebabkan terlambatnya pembayaran zakat fitrah.

Dengan memahami aspek-aspek waktu yang disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa waktu merupakan komponen penting dari zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah telah ditentukan dengan jelas, dan umat Islam harus berusaha untuk membayar zakat fitrah pada waktu yang telah ditetapkan. Membayar zakat fitrah pada waktunya akan membuat zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT.

Penerima

Salah satu rukun zakat fitrah yang penting untuk dipahami adalah penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dari umat Islam yang mampu.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta dan tenaga, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan memahami siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, umat Islam dapat menyalurkan zakat fitrah mereka kepada orang yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat fitrah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan.

Pertanyaan Seputar Zakat Fitrah

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya mengenai zakat fitrah:

Pertanyaan 1: Apa saja rukun zakat fitrah?

Jawaban: Rukun zakat fitrah ada 9, yaitu Islam, merdeka, mampu, makanan pokok, 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg, sebelum salat Idulfitri, menyerahkan kepada fakir miskin, niat, waktu, dan penerima.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah berhak diterima oleh fakir, miskin, amil, mualaf, budak, dan orang yang berutang.

Pertanyaan 3: Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?

Jawaban: Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan dan berakhir sebelum salat Idulfitri.

Pertanyaan 4: Apa hikmah mengeluarkan zakat fitrah?

Jawaban: Hikmah mengeluarkan zakat fitrah antara lain untuk mensucikan harta, membantu fakir miskin, meningkatkan ketakwaan, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

Pertanyaan 5: Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Jawaban: Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara menghitung zakat fitrah?

Jawaban: Cara menghitung zakat fitrah adalah dengan mengalikan harga 1 sha’ makanan pokok dengan jumlah tanggungan yang wajib dizakati.

Dengan memahami pertanyaan dan jawaban di atas, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu. Zakat fitrah merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan kewajiban zakat fitrah dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pembayaran zakat fitrah. Pembahasan ini akan memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah.

Tips Menunaikan Zakat Fitrah

Setelah memahami rukun-rukun zakat fitrah, penting juga untuk mengetahui tips menunaikan zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu.

Tip 1: Hitung Jumlah Tanggungan

Hitung jumlah anggota keluarga yang wajib dizakati, termasuk diri sendiri, istri, dan anak-anak.

Tip 2: Tentukan Jenis Makanan Pokok

Tentukan jenis makanan pokok yang akan digunakan untuk zakat fitrah, seperti beras, jagung, atau gandum.

Tip 3: Siapkan Makanan Pokok

Siapkan makanan pokok sesuai dengan jumlah tanggungan yang wajib dizakati, yaitu 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg per orang.

Tip 4: Cari Lembaga Penyalur Zakat Fitrah

Cari lembaga penyalur zakat fitrah yang terpercaya, seperti masjid, lembaga amil zakat, atau organisasi sosial.

Tip 5: Niatkan dengan Benar

Niatkan saat mengeluarkan zakat fitrah untuk menunaikan perintah Allah SWT dan membantu fakir miskin.

Tip 6: Bayarkan Tepat Waktu

Bayarkan zakat fitrah sebelum salat Idulfitri, sebaiknya pada malam atau pagi hari sebelum salat Idulfitri.

Tip 7: Serahkan Langsung kepada Fakir Miskin

Jika memungkinkan, serahkan zakat fitrah langsung kepada fakir miskin yang dikenal.

Tip 8: Dokumentasikan Pembayaran

Dokumentasikan pembayaran zakat fitrah untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan mengikuti tips-tips ini, diharapkan masyarakat dapat menunaikan zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu. Zakat fitrah merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan kewajiban zakat fitrah dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menghitung zakat fitrah. Pembahasan ini akan memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah.

Kesimpulan

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu sebelum melaksanakan salat Idulfitri. Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Adapun rukun-rukun zakat fitrah terdiri dari:

 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Mampu
 4. Makanan pokok
 5. 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg
 6. Sebelum salat Idulfitri
 7. Menyerahkan kepada fakir miskin
 8. Niat
 9. Waktu
 10. Penerima

Dengan memahami rukun-rukun zakat fitrah, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu. Zakat fitrah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan kewajiban zakat fitrah dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dan kepedulian kepada sesama.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru