Jenis-Jenis Zakat: Panduan Lengkap

lisa


Jenis-Jenis Zakat: Panduan Lengkap

Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya:

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Sementara bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Salah satu perkembangan sejarah penting dalam zakat adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat secara profesional dan transparan, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi beberapa macam, tergantung pada jenis harta yang dizakatkan. Berikut ini adalah macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam:

 • Zakat Mal
 • Zakat Fitrah
 • Zakat Profesi
 • Zakat Emas dan Perak
 • Zakat Perniagaan
 • Zakat Pertanian
 • Zakat Peternakan
 • Zakat Rikaz

Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda. Misalnya, zakat mal dikeluarkan sebesar 2,5% dari nilai harta yang dimiliki, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan sebesar 3,5 liter beras atau uang senilai tersebut untuk setiap jiwa. Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

Zakat Mal

Zakat mal merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Zakat mal dikenakan pada harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, kendaraan, dan properti.

 • Jenis Harta yang Dikeluarkan
  Zakat mal dikenakan pada harta yang dimiliki selama satu tahun, mencapai nisab (batas minimal yang ditentukan), dan tidak digunakan untuk kebutuhan pokok.
 • Nisab Zakat Mal
  Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat perak adalah 595 gram, dan nisab zakat uang adalah setara dengan 85 gram emas.
 • Perhitungan Zakat Mal
  Zakat mal dihitung sebesar 2,5% dari nilai harta yang dimiliki.
 • Penyaluran Zakat Mal
  Zakat mal disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Zakat mal memiliki peran penting dalam pembersihan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Selain itu, zakat mal juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadan dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama, terutama kepada fakir miskin.

Zakat fitrah merupakan bagian penting dari rukun Islam dan termasuk dalam macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat fitrah memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan jenis zakat lainnya. Hal ini dikarenakan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kaya maupun miskin.

Secara praktis, penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga-lembaga ini akan menyalurkan zakat fitrah kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki pekerjaan atau profesi tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki.

 • Penghasilan yang Wajib Dizakatkan
  Penghasilan yang wajib dizakatkan adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang halal dan telah mencapai nisab. Nisab zakat profesi adalah setara dengan 85 gram emas.
 • Perhitungan Zakat Profesi
  Zakat profesi dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima setiap bulan.
 • Penyaluran Zakat Profesi
  Zakat profesi disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).
 • Hikmah Zakat Profesi
  Zakat profesi memiliki hikmah atau manfaat yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat profesi dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Sementara bagi masyarakat, zakat profesi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan memahami dan melaksanakan zakat profesi, umat Islam dapat menjalankan kewajiban agamanya sekaligus berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki emas atau perak dalam jumlah tertentu dan telah mencapai nisab. Zakat emas dan perak memiliki peran penting dalam sistem zakat secara keseluruhan, karena emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang tinggi dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Zakat emas dan perak dihitung berdasarkan kadar emas atau perak yang dimiliki. Nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah 595 gram. Jika emas atau perak yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari kadar emas atau perak tersebut.

Zakat emas dan perak memiliki hikmah yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat emas dan perak dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Sementara bagi masyarakat, zakat emas dan perak dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki usaha atau perdagangan dan telah mencapai nisab.

 • Objek Zakat Perniagaan

  Objek zakat perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan, baik berupa barang dagangan maupun uang.

 • Nisab Zakat Perniagaan

  Nisab zakat perniagaan adalah setara dengan 85 gram emas atau nilai uang sebesar tersebut.

 • Waktu Pengeluaran Zakat Perniagaan

  Zakat perniagaan dikeluarkan setiap tahun pada saat harta perniagaan telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun sejak kepemilikan harta tersebut.

 • Perhitungan Zakat Perniagaan

  Zakat perniagaan dihitung sebesar 2,5% dari nilai harta perniagaan yang telah mencapai nisab.

Zakat perniagaan memiliki peran penting dalam sistem zakat secara keseluruhan, karena merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat. Selain itu, zakat perniagaan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki. Zakat pertanian wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki hasil pertanian, seperti padi, gandum, dan buah-buahan, dalam jumlah tertentu dan telah mencapai nisab.

Zakat pertanian memiliki peran penting dalam sistem zakat secara keseluruhan, karena merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat. Selain itu, zakat pertanian juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah-daerah pertanian.

Secara praktis, penyaluran zakat pertanian dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga-lembaga ini akan menyalurkan zakat pertanian kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki. Zakat peternakan wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, kambing, dan domba, dalam jumlah tertentu dan telah mencapai nisab.

Zakat peternakan memiliki peran penting dalam sistem zakat secara keseluruhan, karena merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat. Selain itu, zakat peternakan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah-daerah peternakan.

Secara praktis, penyaluran zakat peternakan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga-lembaga ini akan menyalurkan zakat peternakan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas harta temuan yang memiliki nilai.

 • Definisi

  Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada harta temuan yang bernilai, seperti emas, perak, dan batu mulia.

 • Nisab

  Nisab zakat rikaz adalah seperlima dari nilai harta temuan.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat rikaz dikeluarkan saat harta temuan tersebut ditemukan.

 • Penerima

  Penerima zakat rikaz sama dengan penerima zakat lainnya, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Zakat rikaz memiliki peran penting dalam sistem zakat secara keseluruhan, karena merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat. Selain itu, zakat rikaz juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tanya Jawab Zakat

Halaman ini menyajikan tanya jawab seputar zakat, meliputi berbagai macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam.

Pertanyaan 1: Apa saja macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam?

Jawaban: Zakat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat rikaz.

Pertanyaan 2: Apa yang dimaksud dengan zakat mal?

Jawaban: Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, kendaraan, dan properti.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung zakat mal?

Jawaban: Zakat mal dihitung sebesar 2,5% dari nilai harta yang dimiliki.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Zakat berhak diterima oleh delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Pertanyaan 5: Apa manfaat zakat bagi individu dan masyarakat?

Jawaban: Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Sementara bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara menyalurkan zakat?

Jawaban: Zakat dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga-lembaga ini akan menyalurkan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar zakat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke sumber-sumber terpercaya atau berkonsultasi dengan ulama.

Pembahasan selanjutnya akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti cara menghitung zakat untuk jenis harta tertentu, tata cara penyaluran zakat, dan hikmah di balik perintah zakat.

Tips dalam Menunaikan Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam menunaikan zakat dengan benar:

Tip 1: Hitung Zakat Anda dengan Benar

 • Pelajari cara menghitung zakat untuk setiap jenis harta yang Anda miliki.
 • Gunakan kalkulator zakat online atau berkonsultasilah dengan ulama untuk memastikan perhitungan Anda akurat.

Tip 2: Tentukan Golongan Penerima Zakat

 • Zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.
 • Pelajari kriteria masing-masing golongan agar zakat Anda tepat sasaran.

Tip 3: Pilih Lembaga Penyalur Zakat yang Terpercaya

 • Pastikan lembaga penyalur zakat memiliki izin resmi dan reputasi yang baik.
 • Cari tahu bagaimana lembaga tersebut menyalurkan zakat dan memastikan dana tersalurkan dengan baik kepada yang berhak.

Tip 4: Niatkan Zakat dengan Ikhlas

 • Zakat harus diniatkan karena Allah SWT.
 • Bersihkan hati dari sifat riya dan mengharap pujian manusia.

Tip 5:Tunaikan Zakat Tepat Waktu

 • Untuk zakat mal, zakat wajib ditunaikan setelah harta mencapai nisab dan haul.
 • Untuk zakat fitrah, zakat wajib ditunaikan sebelum Salat Idulfitri.

Tip 6: Jangan Menunda Menunaikan Zakat

 • Menunda zakat dapat mengurangi pahala dan bahkan dapat berdosa.
 • Segera tunaikan zakat setelah Anda mengetahui kewajiban Anda.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menunaikan zakat dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Zakat yang ditunaikan dengan ikhlas dan tepat sasaran akan membantu membersihkan harta dan jiwa Anda, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas hikmah di balik perintah zakat dan bagaimana zakat dapat mempererat ukhuwah Islamiyah.

Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak jenis dan manfaat. Zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat rikaz merupakan beberapa jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Perintah zakat memiliki hikmah yang mendalam, di antaranya untuk membersihkan harta dan jiwa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah.

Menunaikan zakat dengan benar dan ikhlas merupakan kewajiban setiap muslim. Zakat yang ditunaikan tepat sasaran akan membawa keberkahan bagi pemberi dan penerima. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan demi kebaikan bersama.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru