Ketentuan Zakat Fitrah Dan Zakat Mal

lisa


Ketentuan Zakat Fitrah Dan Zakat Mal

Zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki selama setahun. Contoh zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok lainnya sebanyak 2,5 kg untuk setiap jiwa, sementara contoh zakat mal adalah zakat atas emas, perak, dan harta lainnya yang telah mencapai nisab.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Sementara bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu perkembangan sejarah penting dalam zakat adalah ditetapkannya lembaga pengelola zakat di berbagai negara, yang bertujuan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara lebih efektif dan efisien.

Pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, serta praktik pelaksanaannya, akan diulas dalam artikel ini.

Ketentuan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang mengatur kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak. Aspek-aspek ini meliputi:

 • Waktu
 • Jenis
 • Nisab
 • Penerima
 • Cara penyaluran
 • Ketentuan khusus
 • Hukum
 • Hikmah
 • Sejarah
 • Lembaga pengelola

Setiap aspek memiliki keterkaitan erat dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang zakat fitrah dan zakat mal. Misalnya, aspek waktu menjelaskan kapan zakat fitrah dan zakat mal harus dikeluarkan, sementara aspek jenis menjelaskan jenis harta apa saja yang dikenai zakat. Aspek nisab menentukan batas minimal kepemilikan harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat, dan aspek penerima menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Aspek-aspek ini saling melengkapi dan memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Waktu

Waktu merupakan aspek penting dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat dapat memengaruhi keabsahan dan pahala yang diperoleh.

 • Waktu Zakat Fitrah

  Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam atau hari terakhir Ramadan sebelum Salat Idul Fitri.

 • Waktu Zakat Mal

  Zakat mal wajib dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun.

 • Waktu Penyaluran

  Zakat fitrah dan zakat mal disalurkan kepada yang berhak segera setelah waktu wajib mengeluarkannya tiba.

 • Waktu Pembayaran Utang Zakat

  Jika seseorang belum mampu mengeluarkan zakat pada waktu yang ditentukan, maka ia berkewajiban membayar utang zakat tersebut di kemudian hari.

Jadi, aspek waktu dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal sangatlah penting. Dengan mengeluarkan zakat pada waktu yang tepat, seorang muslim dapat memenuhi kewajibannya dengan sempurna dan memperoleh pahala yang maksimal.

Jenis

Jenis merupakan aspek krusial dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Jenis harta yang wajib dizakati memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, terdapat perbedaan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

 • Zakat Fitrah: Beras atau makanan pokok lainnya
 • Zakat Mal:

  • Emas dan perak
  • Harta perniagaan
  • Hewan ternak
  • Hasil pertanian
  • Uang

Pengaruh Jenis Harta pada Ketentuan Zakat

Jenis harta yang wajib dizakati memengaruhi ketentuan zakat, seperti nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan kadar zakat (persentase harta yang dikeluarkan sebagai zakat). Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Kadar zakat untuk zakat fitrah adalah 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa, sedangkan kadar zakat untuk zakat mal umumnya adalah 2,5%.

Dengan memahami jenis harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat memenuhi kewajiban zakat mereka dengan tepat dan benar. Ketentuan zakat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis harta bertujuan untuk memastikan keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan zakat.

Nisab

Dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, nisab merupakan aspek penting yang menentukan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Nisab adalah batas minimal kepemilikan harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.

 • Nisab Zakat Fitrah

  Nisab zakat fitrah adalah sebesar 2,5 kg makanan pokok, seperti beras atau gandum, untuk setiap jiwa. Jika seseorang memiliki harta yang senilai atau lebih dari nisab tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Nisab Zakat Mal

  Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, nisab zakat emas adalah sebesar 85 gram, nisab zakat perak adalah sebesar 595 gram, dan nisab zakat hewan ternak bervariasi tergantung jenis hewannya.

 • Pengaruh Nisab pada Zakat

  Nisab sangat berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Jika seseorang memiliki harta yang belum mencapai nisab, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun, jika hartanya telah mencapai atau melebihi nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

 • Hikmah Nisab

  Penetapan nisab dalam zakat memiliki hikmah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta. Nisab memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami nisab dalam zakat fitrah dan zakat mal, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas apakah mereka wajib mengeluarkan zakat atau belum. Ketentuan nisab yang jelas juga membantu mencegah kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan zakat dan memastikan bahwa zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan adil dan tepat sasaran.

Penerima

Penerima merupakan aspek penting dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal yang menentukan penyaluran dan pemanfaatan dana zakat. Penerima zakat adalah golongan masyarakat yang berhak menerima bagian dari harta yang dizakati.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan iman dan ekonomi mereka.

Penyaluran zakat kepada penerima yang berhak sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan memahami ketentuan mengenai penerima zakat, umat Islam dapat menyalurkan zakat mereka dengan tepat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Cara penyaluran

Cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal merupakan aspek penting dalam ketentuan zakat yang mengatur tata cara penyaluran harta zakat kepada penerima yang berhak. Cara penyaluran yang tepat akan memastikan bahwa zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal telah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Zakat fitrah disalurkan langsung kepada fakir dan miskin di lingkungan sekitar tempat tinggal pemberi zakat. Sementara itu, zakat mal dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat (LAZ) atau disalurkan langsung kepada penerima yang berhak, seperti fakir, miskin, mualaf, dan amil zakat.

Penyaluran zakat fitrah dan zakat mal secara tepat sangat penting untuk mencapai tujuan zakat. Zakat yang disalurkan dengan baik akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyaluran zakat yang tepat juga akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan mendorong mereka untuk terus menunaikan kewajiban zakat.

Ketentuan khusus

Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal memiliki beberapa ketentuan khusus yang mengatur hal-hal yang tidak disebutkan dalam ketentuan umum. Ketentuan khusus ini penting untuk dipahami agar pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

 • Zakat Profesi

  Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan seseorang yang berasal dari pekerjaannya. Ketentuan zakat profesi sama dengan zakat mal, yaitu dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan haul. Namun, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan.

 • Zakat Perusahaan

  Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Ketentuan zakat perusahaan sama dengan zakat mal, yaitu dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan haul. Namun, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat perusahaan dikeluarkan setiap tahun, meskipun belum mencapai nisab.

 • Zakat Saham

  Zakat saham adalah zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari investasi saham. Ketentuan zakat saham sama dengan zakat mal, yaitu dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan haul. Namun, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat saham dikeluarkan setiap kali menerima dividen.

 • Zakat Obligasi

  Zakat obligasi adalah zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari investasi obligasi. Ketentuan zakat obligasi sama dengan zakat mal, yaitu dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan haul. Namun, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat obligasi dikeluarkan setiap kali menerima kupon.

Ketentuan khusus ini memberikan panduan yang lebih jelas tentang cara menghitung dan mengeluarkan zakat dalam situasi tertentu. Dengan memahami ketentuan khusus ini, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Hukum

Hukum merupakan aspek penting dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal yang mengatur kewajiban, sanksi, dan konsekuensi hukum terkait dengan zakat. Hukum dalam zakat fitrah dan zakat mal memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

 • Kewajiban

  Zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

 • Sanksi

  Bagi muslim yang tidak menunaikan kewajiban zakat, akan dikenakan sanksi berupa dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Sanksi ini juga dapat berupa sanksi sosial, seperti dikucilkan dari masyarakat.

 • Konsekuensi Hukum

  Dalam beberapa negara, terdapat konsekuensi hukum bagi muslim yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Konsekuensi hukum ini dapat berupa denda atau bahkan hukuman penjara.

Ketentuan hukum dalam zakat fitrah dan zakat mal sangat penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap muslim. Dengan memahami hukum zakat, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan terhindar dari sanksi dan konsekuensi hukum yang dapat merugikan.

Hikmah

Hikmah, atau kebijaksanaan yang terkandung dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, merupakan aspek penting yang perlu dipahami agar pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Hikmah-hikmah tersebut antara lain:

 • Pensucian Diri

  Zakat fitrah dan zakat mal dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan peduli terhadap sesama.

 • Pengurangan Kesenjangan Sosial

  Zakat fitrah dan zakat mal membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan harta dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin dan membutuhkan.

 • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

  Zakat fitrah dan zakat mal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan bantuan finansial dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan.

 • Keberkahan Harta

  Zakat fitrah dan zakat mal diyakini dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi harta yang dikeluarkan, serta bagi harta yang dimiliki secara keseluruhan.

Dengan memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan kesadaran penuh dan ikhlas, sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik secara individu maupun kolektif.

Sejarah

Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Sejarah mencatat bagaimana ketentuan zakat telah berkembang dan berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman sejarah sangat penting untuk memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal saat ini.

Pada masa Rasulullah SAW, ketentuan zakat fitrah dan zakat mal ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun melalui para sahabat dan tabi’in. Seiring berjalannya waktu, para ulama melakukan ijtihad untuk mengembangkan dan menyesuaikan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan konteks zaman yang terus berubah.

Sebagai contoh, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ditetapkan ketentuan baru tentang kadar zakat mal untuk hasil pertanian. Hal ini dilakukan karena pada saat itu terjadi perubahan sistem pertanian dan irigasi, sehingga produktivitas pertanian meningkat. Ketentuan baru ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pada saat itu, dan menjadi dasar bagi ketentuan zakat mal hasil pertanian hingga saat ini.

Pemahaman sejarah ketentuan zakat fitrah dan zakat mal memiliki beberapa manfaat praktis. Pertama, dapat membantu kita memahami alasan di balik ketentuan-ketentuan zakat saat ini. Kedua, dapat membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan dalam pengelolaan zakat. Ketiga, dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan dan inovasi dalam praktik zakat di masa depan.

Lembaga pengelola

Lembaga pengelola zakat merupakan komponen penting dalam ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif dan efisien. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, penyaluran zakat menjadi lebih terorganisir dan tepat sasaran, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Lembaga pengelola zakat biasanya dibentuk oleh pemerintah atau organisasi keagamaan. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat yang resmi diakui oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Lembaga pengelola zakat memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

 1. Mengumpulkan dana zakat dari masyarakat.
 2. Mengelola dan menginvestasikan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah.
 3. Mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang berhak.
 4. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat penerima zakat.
 5. Melaporkan pengelolaan dana zakat kepada masyarakat secara transparan.

Dengan memahami peran dan fungsi lembaga pengelola zakat, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang terpercaya dan profesional. Hal ini akan memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tanya Jawab Ketentuan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Tanya jawab berikut akan membantu Anda memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal lebih jelas.

Pertanyaan 1:

Apa saja jenis harta yang wajib dizakati?

Jawaban:Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memenuhi syarat nisab, haul, dan dimiliki penuh. Jenis harta tersebut antara lain emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan hewan ternak.

Pertanyaan 2:

Bagaimana cara menghitung zakat fitrah?

Jawaban:Zakat fitrah dihitung sebesar 2,5 kg makanan pokok atau senilai harga makanan pokok tersebut untuk setiap jiwa.

Pertanyaan 3:

Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban:Penerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 4:

Apakah zakat profesi termasuk zakat mal?

Jawaban:Ya, zakat profesi termasuk zakat mal karena dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan.

Pertanyaan 5:

Bagaimana cara mengelola zakat yang efektif?

Jawaban:Pengelolaan zakat yang efektif dapat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat yang terpercaya, transparan, dan profesional.

Pertanyaan 6:

Apakah ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal?

Jawaban:Ya, ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, terutama dalam hal waktu pengeluaran, jenis harta yang dizakati, dan kadar zakat.

Dengan memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan tepat sasaran. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal agar dapat disalurkan dengan baik dan tepat guna.

Tips Menunaikan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Menunaikan zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Berikut adalah beberapa tips agar zakat yang ditunaikan dapat diterima dan bermanfaat:

Niatkan karena Allah SWT:
Tunaikan zakat dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau hal lainnya.

Hitung nisab dengan benar:
Pastikan harta yang dimiliki telah mencapai nisab, yaitu batas minimal yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.

Keluarkan zakat tepat waktu:
Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal dikeluarkan setelah harta mencapai haul (satu tahun).

Salurkan zakat kepada yang berhak:
Salurkan zakat kepada fakir, miskin, amil, mualaf, dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya.

Pilih lembaga pengelola zakat terpercaya:
Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, zakat yang ditunaikan akan lebih berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Zakat yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, serta dampak positifnya bagi kehidupan individu dan masyarakat.

Kesimpulan

Pembahasan tentang “ketentuan zakat fitrah dan zakat mal” dalam artikel ini menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah:

 1. Zakat fitrah dan zakat mal memiliki ketentuan yang berbeda, mulai dari waktu pengeluaran, jenis harta yang dizakati, hingga kadar zakat yang harus dikeluarkan.
 2. Penyaluran zakat yang tepat sasaran sangat penting untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.
 3. Lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan profesional berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif dan efisien.

Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengajarkan kepedulian sosial dan keadilan ekonomi. Dengan memahami dan menjalankan ketentuan zakat dengan benar, umat Islam dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan harmonis.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru