Cara Hitung dan Bayar Zakat Fitrah: Jumlah, Waktu, dan Penerima

lisa


Cara Hitung dan Bayar Zakat Fitrah: Jumlah, Waktu, dan Penerima

Jumlah zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat fitrah juga memiliki sejarah yang panjang dalam Islam, di mana kewajiban mengeluarkan zakat fitrah telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Pembahasan mengenai jumlah zakat fitrah sangat penting karena menyangkut kewajiban setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang jumlah zakat fitrah, cara penghitungannya, serta hal-hal yang terkait dengan zakat fitrah.

jumlah zakat fitrah

Jumlah zakat fitrah merupakan aspek penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah zakat fitrah meliputi:

 • Nisab
 • Waktu
 • Jenis Makanan Pokok
 • Ukuran
 • Orang yang Berhak Menerima
 • Cara Penyaluran
 • Hukum Zakat Fitrah

Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, memahami nisab zakat fitrah akan membantu menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Mengetahui waktu pengeluaran zakat fitrah akan memastikan bahwa zakat fitrah dikeluarkan pada waktu yang tepat. Dengan memahami aspek-aspek ini, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan optimal.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk diwajibkan membayar zakat fitrah.

 • Nilai Nisab
  Nilai nisab zakat fitrah adalah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat.
 • Jenis Makanan Pokok
  Jenis makanan pokok yang digunakan untuk menentukan nisab zakat fitrah berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
 • Waktu Pemilikan
  Nisab zakat fitrah harus dimiliki oleh seseorang pada saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan.
 • Potongan Utang
  Sebelum menentukan nisab zakat fitrah, utang yang dimiliki oleh seseorang harus dikurangkan terlebih dahulu dari total harta yang dimilikinya.

Dengan memahami nisab zakat fitrah, setiap muslim dapat mengetahui apakah dirinya wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Nisab zakat fitrah juga menjadi dasar untuk menentukan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah waktu pengeluaran zakat fitrah.

 • Sebelum Shalat Idul Fitri

  Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hal ini bertujuan agar zakat fitrah dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak sebelum hari raya tiba.

 • Mulai Terbenam Matahari Terakhir Ramadan

  Waktu paling awal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini karena pada saat itulah nisab zakat fitrah sudah mulai dihitung.

 • Sebelum Shalat Subuh Hari Raya

  Waktu paling akhir untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat subuh pada hari raya Idul Fitri. Setelah waktu tersebut, zakat fitrah yang dikeluarkan dianggap sebagai sedekah biasa.

 • Waktu Afdhal

  Waktu yang paling afdhal atau utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada malam hari raya Idul Fitri, setelah shalat tarawih.

Dengan memahami waktu pengeluaran zakat fitrah, setiap muslim dapat memastikan that zakat fitrah yang dikeluarkannya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Jenis Makanan Pokok

Jenis makanan pokok merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan yang menjadi makanan utama atau makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

 • Jenis Makanan Pokok Beras

  Beras merupakan makanan pokok yang paling umum digunakan untuk menentukan jumlah zakat fitrah. Hal ini karena beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia.

 • Jenis Makanan Pokok Gandum

  Selain beras, gandum juga dapat digunakan sebagai makanan pokok untuk menentukan jumlah zakat fitrah. Gandum merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara-negara Timur Tengah.

 • Jenis Makanan Pokok Kurma

  Kurma merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara-negara Arab. Kurma juga dapat digunakan sebagai makanan pokok untuk menentukan jumlah zakat fitrah.

 • Jenis Makanan Pokok Jagung

  Jagung merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dan negara-negara lainnya. Jagung juga dapat digunakan sebagai makanan pokok untuk menentukan jumlah zakat fitrah.

Dengan memahami jenis makanan pokok yang digunakan untuk menentukan jumlah zakat fitrah, setiap muslim dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkannya sesuai dengan ketentuan syariat dan tepat sasaran.

Ukuran

Ukuran merupakan aspek penting dalam menentukan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Ukuran yang dimaksud dalam hal ini adalah ukuran atau takaran makanan pokok yang digunakan untuk menghitung zakat fitrah.

Ukuran zakat fitrah telah ditetapkan sebesar 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter. Ukuran ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ukuran ini juga disesuaikan dengan kebutuhan pokok manusia pada umumnya.

Memahami ukuran zakat fitrah sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami ukuran zakat fitrah, setiap muslim dapat menghitung dengan tepat berapa jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkannya.

Orang yang Berhak Menerima

Orang yang berhak menerima zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting yang terkait dengan jumlah zakat fitrah. Hal ini karena jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut syariat Islam, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah:

 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mempunyai tenaga untuk bekerja.
 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta benda namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
 3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
 4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
 6. Gharimin, yaitu orang yang mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya.
 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk dakwah atau jihad.
 8. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dengan memahami kriteria orang yang berhak menerima zakat fitrah, setiap muslim dapat memastikan that zakat fitrah yang dikeluarkannya akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Cara Penyaluran

Cara penyaluran merupakan aspek penting yang terkait dengan jumlah zakat fitrah. Hal ini karena jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui berbagai cara.

 • Penyaluran Langsung

  Cara penyaluran zakat fitrah yang paling utama adalah dengan memberikannya langsung kepada orang-orang yang berhak menerima.

 • Penyaluran Melalui Amil

  Selain penyaluran langsung, zakat fitrah juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga yang berwenang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Penyaluran Melalui Masjid

  Masjid juga dapat menjadi tempat penyaluran zakat fitrah. Biasanya, masjid akan mengumpulkan zakat fitrah dari para jamaahnya dan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima.

 • Penyaluran Melalui Organisasi Sosial

  Zakat fitrah juga dapat disalurkan melalui organisasi sosial yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami berbagai cara penyaluran zakat fitrah, setiap muslim dapat memilih cara yang paling tepat untuk menyalurkan zakat fitrahnya. Dengan demikian, zakat fitrah yang dikeluarkan dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu memenuhinya. Kewajiban ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adalah sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat. Jumlah ini telah ditetapkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama dan disesuaikan dengan kebutuhan pokok manusia pada umumnya.

Memahami hukum zakat fitrah sangat penting dalam menentukan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Hukum zakat fitrah menjadi dasar dan acuan bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami hukum zakat fitrah, setiap muslim dapat memastikan that zakat fitrah yang dikeluarkannya sudah memenuhi syarat dan rukun zakat fitrah, sehingga zakat fitrahnya menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT.

Tanya Jawab tentang Jumlah Zakat Fitrah

Tanya jawab berikut ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai jumlah zakat fitrah, meliputi aspek-aspek penting yang perlu dipahami oleh umat Islam.

Pertanyaan 1: Berapa jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan?

Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adalah sebesar 2,5 kilogram makanan pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat, atau setara dengan 3,5 liter.

Pertanyaan 2: Apa saja jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk zakat fitrah?

Jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, kurma, dan jagung.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan?

Untuk menghitung jumlah zakat fitrah, kalikan 2,5 kilogram dengan harga makanan pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Pertanyaan 5: Kapan waktu pengeluaran zakat fitrah?

Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 6: Kepada siapa zakat fitrah dapat disalurkan?

Zakat fitrah dapat disalurkan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dengan memahami aspek-aspek terkait jumlah zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan tepat sasaran.

Pembahasan selanjutnya akan mengulas cara menghitung dan menyalurkan zakat fitrah, serta hikmah dan manfaat mengeluarkan zakat fitrah.

Tips Menghitung dan Menyalurkan Zakat Fitrah

Setelah memahami jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, langkah selanjutnya adalah menghitung dan menyalurkannya dengan benar. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti:

Tip 1: Hitung dengan Benar
Pastikan untuk menghitung jumlah zakat fitrah dengan benar berdasarkan harga makanan pokok setempat.

Tip 2: Siapkan Uang atau Makanan Pokok
Siapkan uang atau makanan pokok sesuai dengan jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan.

Tip 3: Salurkan Sebelum Shalat Idul Fitri
Salurkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri agar tepat waktu.

Tip 4: Salurkan Langsung atau Melalui Amil
Salurkan zakat fitrah secara langsung kepada yang berhak menerima atau melalui amil yang terpercaya.

Tip 5: Pastikan Penerima yang Tepat
Pastikan zakat fitrah disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima, seperti fakir, miskin, dan amil.

Dengan mengikuti tips ini, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dihitung dan disalurkan dengan benar, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi yang berhak menerimanya.

Tips-tips di atas merupakan panduan praktis untuk menghitung dan menyalurkan zakat fitrah. Dengan menjalankan tips ini, umat Islam dapat mengoptimalkan ibadah zakat fitrahnya dan meraih keberkahan di bulan Ramadan.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai jumlah zakat fitrah dalam artikel ini telah mengulas berbagai aspek penting, mulai dari nisab, waktu, jenis makanan pokok, ukuran, orang yang berhak menerima, cara penyaluran, hingga hukumnya. Memahami jumlah zakat fitrah yang benar merupakan dasar untuk menjalankan kewajiban zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa poin utama yang saling berkaitan dalam artikel ini adalah:

 1. Jumlah zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram makanan pokok atau senilai harganya, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu.
 2. Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
 3. Zakat fitrah harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dengan memahami dan mengamalkan ketentuan mengenai zakat fitrah, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari tunaikan zakat fitrah tepat waktu dan tepat sasaran, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sesama umat manusia.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru