Panduan Lengkap Hadits Tentang Zakat Fitrah

lisa


Panduan Lengkap Hadits Tentang Zakat Fitrah

Hadis tentang zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum Shalat Idul Fitri. Contoh hadis tentang zakat fitrah adalah, “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum Shalat Id, maka zakatnya diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah Shalat Id, maka zakatnya dianggap sedekah biasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Secara historis, zakat fitrah telah ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW dan terus diamalkan oleh umat Islam hingga sekarang.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang hadis-hadis tentang zakat fitrah, hikmah pensyariatannya, dan tata cara mengeluarkannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Hadis Tentang Zakat Fitrah

Hadis tentang zakat fitrah memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami. Aspek-aspek ini meliputi:

 • Pengertian
 • Hukum
 • Waktu
 • Besaran
 • Jenis
 • Penerima
 • Hikmah
 • Dalil
 • Tata Cara

Aspek-aspek ini saling terkait dan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang zakat fitrah. Misalnya, pengertian zakat fitrah sebagai sedekah wajib yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan berkaitan dengan hukumnya yang wajib. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir Ramadan hingga sebelum Shalat Idul Fitri berkaitan dengan besarannya yang berupa satu sha’ makanan pokok. Jenis zakat fitrah yang berupa makanan pokok berkaitan dengan penerimanya yang adalah fakir miskin. Hikmah zakat fitrah sebagai pembersih harta dan jiwa berkaitan dengan dalilnya yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tata cara mengeluarkan zakat fitrah yang dilakukan dengan niat dan diserahkan langsung kepada penerima berkaitan dengan pengertian dan hukumnya.

Pengertian

Pengertian zakat fitrah adalah salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Pengertian ini menjadi dasar bagi pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pengertian zakat fitrah dijelaskan secara jelas dan rinci, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam.

Pengertian zakat fitrah yang benar akan berdampak pada pelaksanaan zakat fitrah yang benar pula. Misalnya, jika seorang muslim memahami bahwa zakat fitrah adalah sedekah wajib yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan, maka ia akan berusaha untuk mengeluarkan zakat fitrahnya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika seorang muslim tidak memahami pengertian zakat fitrah dengan benar, maka ia mungkin akan mengabaikan kewajiban ini atau mengeluarkan zakat fitrahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami pengertian zakat fitrah dengan benar. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti membaca buku-buku tentang zakat fitrah, bertanya kepada ulama, atau mengikuti kajian-kajian tentang zakat fitrah. Dengan memahami pengertian zakat fitrah dengan benar, umat Islam dapat melaksanakan zakat fitrah dengan benar pula, sehingga dapat memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT.

Hukum

Hukum zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Hukum ini menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim yang mampu.

 • Kewajiban
  Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba.
 • Waktu
  Waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum Shalat Idul Fitri.
 • Besaran
  Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma.
 • Penerima
  Penerima zakat fitrah adalah fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Hukum zakat fitrah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu memiliki implikasi yang besar. Implikasi ini antara lain:

 • Membersihkan harta dan jiwa dari kekikiran dan sifat kikir.
 • Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
 • Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Aspek ini menjelaskan tentang kapan zakat fitrah wajib dikeluarkan dan kapan waktu terbaik untuk mengeluarkannya.

 • Awal Waktu
  Awal waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan.
 • Akhir Waktu
  Akhir waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum Shalat Idul Fitri.
 • Waktu Terbaik
  Waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada malam atau pagi hari sebelum Shalat Idul Fitri.
 • Implikasi
  Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang tepat memiliki implikasi yang besar, yaitu memastikan bahwa zakat fitrah diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi fakir miskin.

, memahami waktu mengeluarkan zakat fitrah sangat penting bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan mengeluarkan zakat fitrah pada waktu yang tepat, umat Islam dapat memperoleh pahala yang besar dan membantu fakir miskin untuk merayakan Idul Fitri dengan bahagia.

Besaran

Besaran zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Aspek ini menjelaskan tentang berapa banyak zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim.

 • Satu Sha’

  Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan yang menjadi makanan utama masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma.

 • Ukuran Sha’

  Ukuran sha’ berbeda-beda menurut daerah dan jenis makanan pokok. Misalnya, satu sha’ beras di Indonesia adalah sekitar 2,5 kilogram.

 • Nilai Uang

  Jika tidak memungkinkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, maka dapat dikeluarkan dalam bentuk uang tunai senilai dengan satu sha’ makanan pokok.

 • Implikasi

  Besaran zakat fitrah yang tepat memiliki implikasi yang besar, yaitu memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kewajiban dan bermanfaat bagi fakir miskin.

Dengan memahami besaran zakat fitrah yang benar, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan baik dan memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT.

Jenis

Jenis zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Aspek ini menjelaskan tentang macam-macam makanan pokok yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah.

Jenis zakat fitrah yang paling utama adalah makanan pokok yang menjadi makanan utama masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia, makanan pokok yang umum digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah beras. Selain beras, makanan pokok lainnya yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah antara lain gandum, kurma, jagung, dan barley.

Jenis zakat fitrah yang digunakan haruslah makanan yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Makanan yang rusak atau tidak layak konsumsi tidak boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah. Selain itu, jenis zakat fitrah yang digunakan juga harus sesuai dengan kemampuan orang yang mengeluarkan zakat fitrah.

Pemahaman tentang jenis zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan benar. Dengan menggunakan jenis zakat fitrah yang tepat, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang mereka keluarkan bermanfaat bagi fakir miskin dan diterima oleh Allah SWT.

Penerima

Penerima zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam hadits tentang zakat fitrah. Aspek ini menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah dan bagaimana zakat fitrah dapat bermanfaat bagi mereka.

Penerima zakat fitrah adalah fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang memiliki harta benda namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain fakir dan miskin, zakat fitrah juga dapat diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang terlilit utang, dan orang yang baru masuk Islam.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat bagi penerimanya. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

 • Membersihkan harta dan jiwa dari kekikiran dan sifat kikir.
 • Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial.

Dengan memahami penerima zakat fitrah, umat Islam dapat menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Dengan demikian, zakat fitrah dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Hikmah

Hikmah adalah suatu kebijaksanaan yang terkandung di dalam ajaran Islam, termasuk dalam hadis tentang zakat fitrah. Hikmah ini memiliki many manfaat dan tujuan yang baik, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah:

 • Membersihkan Diri dari Kekikiran

  Zakat fitrah mengajarkan kita untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain, kita belajar untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

 • Menolong Fakir Miskin

  Zakat fitrah merupakan salah satu cara untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan berzakat, kita dapat meringankan beban mereka dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Memperkuat Ukhuwah Islamiyah

  Zakat fitrah mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Ketika kita berzakat, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT dan sesama muslim.

 • Menjaga Kesucian Diri

  Zakat fitrah juga berfungsi untuk menjaga kesucian diri kita. Dengan mengeluarkan zakat, kita membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan selama bulan Ramadan.

Dengan memahami hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah, kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih ikhlas dan penuh kesadaran. Selain itu, hikmah-hikmah ini juga dapat memotivasi kita untuk berzakat dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Dalil

Dalil merupakan landasan hukum yang digunakan dalam Islam untuk menetapkan suatu hukum atau aturan. Dalam kaitannya dengan hadis tentang zakat fitrah, dalil memiliki peran yang sangat penting. Dalil menjadi dasar bagi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, besarannya, waktu pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Dalil tentang zakat fitrah terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam Al-Qur’an, zakat fitrah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Sementara itu, dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, sebesar satu sha’ kurma, gandum, atau sya’ir.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil tentang zakat fitrah ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah. Dengan memahami dalil-dalil tersebut, umat Islam dapat mengetahui kewajiban, ketentuan, dan hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah. Pemahaman ini penting agar zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Islam.

Tata Cara

Tata cara merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang zakat fitrah. Tata cara ini menjelaskan tentang bagaimana zakat fitrah harus dikeluarkan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Memahami tata cara zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam agar zakat fitrah yang dikeluarkan diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang besar bagi fakir miskin.

 • Waktu Pengeluaran

  Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum Shalat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum waktu tersebut tidak sah.

 • Jenis Makanan

  Jenis makanan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok yang menjadi makanan utama masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia, makanan pokok yang umum digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah beras.

 • Besaran Zakat

  Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok. Ukuran sha’ berbeda-beda menurut daerah dan jenis makanan pokok. Misalnya, satu sha’ beras di Indonesia adalah sekitar 2,5 kilogram.

 • Penyaluran Zakat

  Zakat fitrah dapat disalurkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan melalui amil zakat atau diberikan langsung kepada mereka.

Dengan memahami tata cara zakat fitrah yang benar, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan baik dan memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT. Selain itu, zakat fitrah yang dikeluarkan juga akan bermanfaat bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tanya Jawab tentang Hadis Tentang Zakat Fitrah

Berikut ini adalah beberapa tanya jawab tentang hadis tentang zakat fitrah yang sering diajukan oleh masyarakat. Jawaban-jawaban ini disusun berdasarkan dalil-dalil yang shahih dari Al-Qur’an dan hadis, serta pendapat ulama yang mu’tabar.

Pertanyaan 1: Apa itu zakat fitrah?

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum Shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 2: Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Pertanyaan 3: Berapa besaran zakat fitrah?

Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma.

Pertanyaan 4: Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah?

Waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum Shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 5: Kepada siapa zakat fitrah boleh diberikan?

Zakat fitrah boleh diberikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, amil zakat, dan mualaf.

Pertanyaan 6: Apa hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah?

Hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah antara lain untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Demikianlah beberapa tanya jawab tentang hadis tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang dalil-dalil pensyariatan zakat fitrah dari Al-Qur’an dan hadis.

Tips Membayar Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah dapat membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Berikut adalah beberapa tips untuk membayar zakat fitrah dengan benar:

Hitung jumlah tanggungan: Hitung jumlah anggota keluarga yang wajib membayar zakat fitrah, termasuk diri sendiri, istri, anak, dan orang lain yang menjadi tanggungan Anda.

Tentukan jenis makanan pokok: Tentukan jenis makanan pokok yang menjadi makanan utama masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma.

Persiapkan makanan atau uang: Siapkan makanan pokok atau uang tunai senilai dengan satu sha’ makanan pokok untuk setiap tanggungan.

Keluarkan zakat tepat waktu: Keluarkan zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadan atau sebelum Shalat Idul Fitri.

Salurkan kepada yang berhak: Salurkan zakat fitrah kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau melalui amil zakat yang terpercaya.

Niatkan dengan ikhlas: Niatkan pembayaran zakat fitrah karena Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya.

Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat membayar zakat fitrah dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara maksimal. Membayar zakat fitrah merupakan salah satu cara untuk mensucikan diri dan membantu sesama, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah dan dalil-dalilnya dari Al-Qur’an dan hadis.

Kesimpulan

Pembahasan tentang hadits tentang zakat fitrah memberikan banyak pemahaman penting bagi umat Islam. Pertama, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Kedua, zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ketiga, zakat fitrah harus dikeluarkan tepat waktu, yaitu sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum Shalat Idul Fitri.

Dengan memahami hadis tentang zakat fitrah, kita dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan memperoleh manfaatnya secara maksimal. Mari kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu, agar kita dapat mensucikan diri dan membantu sesama, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru