Panduan Lengkap Hadits Hadits Zakat Fitrah

lisa


Panduan Lengkap Hadits Hadits Zakat Fitrah

Hadis hadis tentang zakat fitrah merupakan ajaran atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap muslim yang mampu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, menyempurnakan ibadah puasa, dan membantu fakir miskin. Dalam sejarah Islam, zakat fitrah telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berlanjut hingga sekarang.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hadis hadis tentang zakat fitrah, termasuk syarat, ketentuan, dan hikmah di balik pensyariatannya.

Hadis Hadis tentang Zakat Fitrah

Hadis hadis tentang zakat fitrah merupakan sumber hukum Islam yang penting dalam memahami pelaksanaan zakat fitrah. Hadis hadis ini menjelaskan tentang syarat, ketentuan, dan hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah.

 • Pengertian
 • Hukum
 • Waktu
 • Jenis
 • Besaran
 • Penerima
 • Hikmah
 • Dalil

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang zakat fitrah. Misalnya, pengertian zakat fitrah menjelaskan tentang makna dan tujuan zakat fitrah, sedangkan hukumnya menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim yang mampu. Waktu pelaksanaannya juga menjadi aspek penting, karena zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jenis dan besaran zakat fitrah juga diatur dalam hadis, sehingga umat Islam mengetahui berapa dan dalam bentuk apa zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Penerima zakat fitrah juga dijelaskan dalam hadis, yaitu fakir miskin dan golongan yang berhak lainnya. Terakhir, hikmah dan dalil pensyariatan zakat fitrah memberikan pemahaman tentang manfaat dan dasar hukum zakat fitrah dalam ajaran Islam.

Pengertian

Pengertian zakat fitrah merupakan hal yang sangat penting dalam memahami hadis hadis tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah memberikan kerangka dasar untuk memahami kewajiban, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Tanpa memahami pengertian zakat fitrah, akan sulit untuk memahami hadis hadis tentang zakat fitrah secara komprehensif.

Pengertian zakat fitrah menjelaskan tentang makna dan tujuan zakat fitrah. Dalam hadis hadis, zakat fitrah diartikan sebagai sedekah atau pemberian wajib yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk pensucian diri dari dosa-dosa kecil dan penyempurna ibadah puasa. Pengertian ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk memahami kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan hikmah di baliknya.

Contoh nyata pengertian zakat fitrah dalam hadis hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Telah diwajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan keji, dan untuk memberi makan orang miskin.” Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki tujuan untuk menyucikan diri dan membantu fakir miskin. Pemahaman yang komprehensif tentang pengertian zakat fitrah memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hadis hadis tentang zakat fitrah. Hukum menjelaskan tentang kewajiban, syarat, dan ketentuan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Pemahaman yang baik tentang hukum zakat fitrah akan memudahkan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan ajaran Islam.

 • Wajib
  Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.” Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, tanpa terkecuali.
 • Syarat
  Selain wajib, zakat fitrah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain beragama Islam, merdeka, memiliki kelebihan makanan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri, serta sampai waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar zakat fitrah yang dikeluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT.
 • Waktu
  Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Umat Islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada awal waktu agar lebih bermanfaat bagi penerimanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Barangsiapa yang mengeluarkannya setelah shalat Idul Fitri, maka zakatnya dianggap sebagai sedekah biasa.” Hadis ini menjelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri.
 • Penerima
  Penerima zakat fitrah adalah fakir miskin dan golongan yang berhak lainnya. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah antara lain orang yang tidak memiliki harta benda, orang yang tidak mampu bekerja, dan orang yang memiliki utang yang tidak mampu dibayar. Pembagian zakat fitrah kepada penerima yang berhak sangat penting untuk memastikan bahwa zakat fitrah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Memahami hukum zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam karena hukum tersebut memberikan landasan yang kuat dalam melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Dengan memahami hukum zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar, sehingga dapat memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam hadis hadis tentang zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Dalam hadis hadis, waktu pelaksanaan zakat fitrah dijelaskan secara rinci, sehingga umat Islam dapat memahami kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Hadis hadis tentang zakat fitrah menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Umat Islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada awal waktu agar lebih bermanfaat bagi penerimanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Barangsiapa yang mengeluarkannya setelah shalat Idul Fitri, maka zakatnya dianggap sebagai sedekah biasa.” Hadis ini menjelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri.

Memahami waktu pelaksanaan zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam karena hal ini berkaitan dengan keabsahan zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah yang dikeluarkan pada waktu yang tepat akan dianggap sah dan diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya, zakat fitrah yang dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat akan dianggap sebagai sedekah biasa dan tidak memenuhi kewajiban zakat fitrah.

Jenis

Jenis merupakan salah satu aspek penting dalam hadis hadis tentang zakat fitrah. Jenis zakat fitrah memberikan informasi tentang bentuk atau wujud zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Pemahaman yang baik tentang jenis zakat fitrah akan memudahkan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan ajaran Islam.

Hadis hadis tentang zakat fitrah menjelaskan bahwa jenis zakat fitrah adalah makanan pokok yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.” Hadis ini menjelaskan bahwa jenis zakat fitrah yang utama adalah kurma atau gandum.

Selain kurma dan gandum, terdapat beberapa jenis makanan pokok lainnya yang dapat dijadikan sebagai zakat fitrah. Jenis makanan pokok tersebut antara lain beras, jagung, dan sorgum. Pemilihan jenis makanan pokok sebagai zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di suatu daerah. Hal ini bertujuan agar zakat fitrah yang dikeluarkan dapat bermanfaat secara optimal bagi penerimanya.

Memahami jenis zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam karena hal ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan memahami jenis zakat fitrah, umat Islam dapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, memahami jenis zakat fitrah juga dapat memupuk kesadaran umat Islam untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Besaran

Besaran zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam hadis hadis tentang zakat fitrah. Besaran zakat fitrah memberikan informasi tentang jumlah atau kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang wajib. Pemahaman yang baik tentang besaran zakat fitrah akan memudahkan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan ajaran Islam.

Hadis hadis tentang zakat fitrah menjelaskan bahwa besaran zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.” Hadis ini menjelaskan bahwa besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sama untuk setiap muslim, tanpa membedakan status sosial atau kondisi ekonomi.

Besaran zakat fitrah yang telah ditetapkan memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk memastikan bahwa setiap muslim dapat memenuhi kebutuhan pokoknya pada hari raya Idul Fitri. Selain itu, besaran zakat fitrah yang sama juga dan keadilan dalam ajaran Islam. Dengan mengeluarkan zakat fitrah dalam besaran yang telah ditentukan, umat Islam dapat saling membantu dan berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Penerima

Menurut hadis hadis tentang zakat fitrah, penerima zakat fitrah adalah golongan yang berhak menerima bantuan dari umat Islam yang mampu. Ada beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya:

 • Fakir
  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Miskin
  Miskin adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Amil
  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah.
 • Mualaf
  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Riqab
  Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
 • Gharimin
  Gharimin adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya.
 • Fisabilillah
  Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
 • Ibnu Sabil
  Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dengan memahami kelompok penerima zakat fitrah, umat Islam dapat menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa zakat fitrah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Hikmah

Hikmah merupakan salah satu aspek penting dalam hadis hadis tentang zakat fitrah. Hikmah adalah kebijaksanaan atau manfaat yang terkandung dalam suatu ajaran atau perbuatan. Dalam konteks zakat fitrah, hikmah memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai dimensi.

 • Penyucian Diri
  Zakat fitrah memiliki hikmah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil dan perbuatan keji yang mungkin dilakukan selama bulan Ramadan.
 • Penyempurna Ibadah Puasa
  Zakat fitrah juga berfungsi sebagai penyempurna ibadah puasa. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat menyempurnakan ibadah puasanya dan memperoleh pahala yang lebih besar.
 • Solidaritas Sosial
  Zakat fitrah memiliki hikmah untuk memperkuat solidaritas sosial antar sesama umat Islam. Melalui zakat fitrah, umat Islam yang mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar umat Islam yang kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.
 • Implementasi Syariat Islam
  Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk implementasi syariat Islam. Dengan menjalankan zakat fitrah, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga berkontribusi dalam menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan memahami hikmah yang terkandung dalam zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Hikmah tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalil

Dalam konteks hadis hadis tentang zakat fitrah, dalil memiliki peran yang sangat penting. Dalil merupakan landasan atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam memahami dan melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan ajaran Islam. Dalil dapat berupa ayat Al-Qur’an atau hadis Nabi Muhammad SAW yang secara jelas menjelaskan tentang kewajiban, ketentuan, dan hikmah zakat fitrah.

Hadis hadis tentang zakat fitrah banyak ditemukan dalam berbagai kitab hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Daud. Hadis hadis tersebut menjelaskan secara rinci tentang waktu pelaksanaan, besaran, jenis, dan penerima zakat fitrah. Dalil-dalil ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi umat Islam dalam melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Salah satu contoh dalil tentang zakat fitrah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Telah diwajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan keji, dan untuk memberi makan orang miskin.” Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki dua hikmah utama, yaitu menyucikan diri dari dosa-dosa kecil dan membantu fakir miskin.

Memahami hubungan antara dalil dan hadis hadis tentang zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami dalil-dalil yang menjadi dasar hukum zakat fitrah, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pemahaman yang baik tentang dalil juga dapat membantu umat Islam dalam menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan terkait zakat fitrah.

Pertanyaan Umum tentang Hadis Hadis tentang Zakat Fitrah

Pertanyaan umum ini akan mengupas beberapa pertanyaan penting yang sering diajukan terkait hadis hadis tentang zakat fitrah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang hukum, ketentuan, dan hikmah zakat fitrah.

Question 1: Apakah zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam?

Answer: Ya, zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, berakal, dan memiliki kelebihan rezeki pada hari raya Idul Fitri.

Question 2: Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah?

Answer: Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, paling lambat sebelum shalat Idul Fitri.

Question 3: Berapa besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Answer: Besaran zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma.

Question 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

Answer: Zakat fitrah berhak diterima oleh fakir miskin, anak yatim, orang yang berutang, dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya.

Question 5: Bagaimana cara menghitung zakat fitrah jika tidak menggunakan makanan pokok?

Answer: Jika tidak menggunakan makanan pokok, zakat fitrah dapat dihitung berdasarkan nilai harga makanan pokok yang berlaku di daerah setempat.

Question 6: Apakah zakat fitrah dapat dibayar dengan uang?

Answer: Dalam kondisi tertentu, zakat fitrah diperbolehkan dibayar dengan uang, tetapi lebih utama jika dibayar dengan makanan pokok.

Pertanyaan umum ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa aspek penting hadis hadis tentang zakat fitrah. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, silakan merujuk ke pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah dan bagaimana zakat fitrah dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat.

Tips Penting Seputar Hadis Hadis tentang Zakat Fitrah

Berikut ini adalah beberapa tips penting yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menjalankan zakat fitrah sesuai dengan hadis hadis yang telah dibahas:

Tip 1: Pahami Hikmah Zakat Fitrah
Ketahui dan pahami hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah, yaitu untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil, menyempurnakan ibadah puasa, dan membantu fakir miskin.

Tip 2: Hitung Zakat Fitrah dengan Benar
Hitunglah zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok.

Tip 3: Tunaikan Zakat Fitrah Tepat Waktu
Tunaikan kewajiban zakat fitrah tepat waktu, yaitu sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini untuk memastikan bahwa zakat fitrah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima.

Tip 4: Salurkan Zakat Fitrah kepada Penerima yang Berhak
Salurkan zakat fitrah kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang berutang.

Tip 5: Bayar Zakat Fitrah dengan Makanan Pokok
Lebih utama membayar zakat fitrah dengan makanan pokok dibandingkan dengan uang. Namun, dalam kondisi tertentu, diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.

Tip 6: Niatkan Zakat Fitrah dengan Ikhlas
Niatkan zakat fitrah dengan ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau hal-hal duniawi lainnya.

Tip 7: Konsultasikan dengan Ulama jika ada Keraguan
Jika ada keraguan atau pertanyaan terkait zakat fitrah, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama.

Tip 8: Biasakan Diri Menunaikan Zakat Fitrah
Biasakan diri untuk menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya, karena hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan umat Islam dapat memahami dan menjalankan zakat fitrah sesuai dengan ajaran Islam. Zakat fitrah yang ditunaikan dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat, sekaligus menjadi wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah zakat fitrah dan bagaimana zakat fitrah dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Hadis hadis tentang zakat fitrah memberikan banyak pemahaman mendalam tentang kewajiban, ketentuan, dan hikmah ibadah zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu sebagai bentuk pensucian diri dan penyempurna ibadah puasa. Kedua, zakat fitrah harus dibayarkan tepat waktu, yaitu sebelum shalat Idul Fitri, dengan besaran satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok. Ketiga, zakat fitrah harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan anak yatim, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Memahami dan menjalankan zakat fitrah sesuai dengan ajaran hadis hadis sangat penting bagi umat Islam. Zakat fitrah tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan menunaikan zakat fitrah, umat Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan keseimbangan sosial, meringankan beban kaum dhuafa, dan membangun ukhuwah Islamiyah yang kuat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian terhadap sesama.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru