Pahami Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dengan Tuntas!

lisa


Pahami Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dengan Tuntas!

Zakat mal dan zakat fitrah adalah dua jenis zakat yang diwajibkan bagi umat Islam. Zakat mal dikenakan pada harta benda yang dimiliki, seperti emas, perak, uang, dan hasil pertanian. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama setahun.

Zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya membersihkan harta benda dari hak orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan rasa syukur. Dalam sejarah Islam, kewajiban zakat telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah, serta ketentuan dan tata cara pembayarannya.

beda zakat mal dan zakat fitrah

Zakat mal dan zakat fitrah merupakan dua jenis zakat yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah 10 aspek penting yang membedakan keduanya:

 • Nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati)
 • Waktu pembayaran
 • Objek zakat
 • Penerima zakat
 • Hukum
 • Cara pembayaran
 • Jumlah zakat
 • Ketentuan bagi orang yang tidak mampu
 • Manfaat
 • Hikmah

Perbedaan-perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata cara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar.

Nisab (Batas Minimal Harta yang Wajib Dizakati)

Nisab merupakan salah satu aspek mendasar yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah beberapa ketentuan terkait nisab dalam zakat mal dan zakat fitrah:

 • Zakat Mal
  Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Untuk emas dan perak, nisabnya adalah 85 gram. Untuk uang, nisabnya adalah setara dengan nilai 85 gram emas. Sementara untuk hasil pertanian, nisabnya adalah 527 kilogram.
 • Zakat Fitrah
  Nisab zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok. Makanan pokok yang dimaksud adalah beras, gandum, kurma, atau yang lainnya. Nisab zakat fitrah berlaku untuk setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, muslim maupun non-muslim.

Perbedaan nisab ini menunjukkan bahwa zakat mal diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta yang cukup banyak, sedangkan zakat fitrah diwajibkan bagi semua umat Islam tanpa memandang tingkat kekayaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa.

Waktu Pembayaran

Waktu pembayaran zakat mal dan zakat fitrah juga berbeda. Zakat mal dibayarkan pada saat harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Sedangkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum shalat Idul Fitri.

Perbedaan waktu pembayaran ini memiliki implikasi yang signifikan. Zakat mal dapat dibayarkan kapan saja selama tahun, namun disunnahkan untuk dibayarkan pada saat panen atau setelah menerima penghasilan. Sementara itu, zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Keterlambatan membayar zakat fitrah dapat dikenakan denda (fidyah).

Selain itu, waktu pembayaran zakat fitrah yang ditentukan juga memiliki hikmah tersendiri. Zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Dengan membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, diharapkan umat Islam dapat memulai hari raya dalam keadaan suci dan bersih.

Objek zakat

Objek zakat merupakan salah satu aspek penting yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Dalam zakat mal, objek zakat adalah harta benda yang dimiliki, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam zakat fitrah, objek zakat adalah makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma.

 • Jenis harta

  Zakat mal dikenakan pada berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan zakat fitrah hanya dikenakan pada makanan pokok.

 • Kepemilikan

  Objek zakat mal harus dimiliki penuh oleh seseorang. Sedangkan objek zakat fitrah dapat dimiliki secara pribadi atau kolektif.

 • Nisab

  Zakat mal hanya wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Sedangkan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim tanpa memandang jumlah harta yang dimiliki.

 • Waktu

  Zakat mal dapat dikeluarkan kapan saja selama tahun. Sedangkan zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Perbedaan objek zakat ini menunjukkan bahwa zakat mal diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta yang cukup banyak, sedangkan zakat fitrah diwajibkan bagi semua umat Islam tanpa memandang tingkat kekayaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa.

Penerima zakat

Penerima zakat merupakan salah satu aspek penting yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Dalam konteks zakat mal, penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta yang dizakati. Sedangkan dalam zakat fitrah, penerima zakat adalah seluruh umat Islam, baik yang kaya maupun miskin.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta, namun hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Muallaf

  Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya.

Perbedaan penerima zakat ini menunjukkan bahwa zakat mal dikhususkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, sedangkan zakat fitrah bersifat lebih umum dan dibagikan kepada seluruh umat Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa.

Hukum

Hukum merupakan aspek penting yang menjadi dasar kewajiban zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah. Hukum berkaitan dengan ketentuan dan aturan yang mengatur tentang zakat, mulai dari nisab, kadar, hingga tata cara pembayarannya. Hukum zakat bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ (kesepakatan ulama).

Dalam zakat mal, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Sedangkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Perbedaan hukum antara zakat mal dan zakat fitrah menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi yang berbeda. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa. Sementara itu, zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan.

Cara Pembayaran

Cara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah berbeda-beda karena adanya perbedaan dalam objek, nisab, dan waktu pembayarannya. Zakat mal dibayarkan dalam bentuk tunai atau barang yang setara dengan nilai zakat yang harus dibayarkan. Sedangkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma.

Perbedaan cara pembayaran ini juga memiliki implikasi praktis. Zakat mal dapat dibayarkan melalui lembaga amil zakat (LAZ) atau secara langsung kepada penerima zakat. Sedangkan zakat fitrah biasanya dibayarkan melalui masjid atau musala setempat.

Dengan memahami perbedaan cara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat dapat tersalurkan kepada yang berhak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Jumlah zakat

Jumlah zakat merupakan salah satu aspek penting dalam membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Dalam zakat mal, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan dalam zakat fitrah, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok.

 • Nisab

  Jumlah zakat yang harus dikeluarkan bergantung pada nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Dalam zakat mal, nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya, sedangkan dalam zakat fitrah, nisab berlaku untuk setiap jiwa tanpa memandang tingkat kekayaannya.

 • Objek zakat

  Jumlah zakat yang harus dikeluarkan juga dipengaruhi oleh objek zakat. Dalam zakat mal, objek zakat adalah harta yang dimiliki, sedangkan dalam zakat fitrah, objek zakat adalah makanan pokok.

 • Penerima zakat

  Jumlah zakat yang harus dikeluarkan juga dapat dipengaruhi oleh penerima zakat. Dalam zakat mal, zakat hanya boleh diberikan kepada golongan tertentu, sedangkan dalam zakat fitrah, zakat boleh diberikan kepada seluruh umat Islam.

Perbedaan jumlah zakat antara zakat mal dan zakat fitrah menunjukkan bahwa kedua jenis zakat tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa, sedangkan zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan.

Ketentuan bagi Orang yang Tidak Mampu

Dalam konteks zakat, terdapat ketentuan khusus bagi orang yang tidak mampu. Ketentuan ini menjadi pembeda penting antara zakat mal dan zakat fitrah.

Dalam zakat mal, orang yang tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini karena zakat mal diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Sedangkan orang yang tidak mampu tidak memiliki harta yang cukup untuk mencapai nisab.

Sebaliknya, dalam zakat fitrah, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah, tanpa memandang tingkat kekayaannya. Hal ini karena zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Kewajiban zakat fitrah ini bersifat umum dan tidak terkecuali bagi orang yang tidak mampu.

Ketentuan bagi orang yang tidak mampu dalam zakat mal dan zakat fitrah menunjukkan bahwa kedua jenis zakat tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa, sedangkan zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan.

Manfaat

Perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah memiliki implikasi yang signifikan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh masing-masing jenis zakat tersebut. Zakat mal, yang dikenakan pada harta yang dimiliki, berfungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan diri dari dosa. Sedangkan zakat fitrah, yang dibayarkan pada bulan Ramadan, berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan tersebut.

Manfaat zakat mal sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengeluarkan zakat mal, seseorang dapat membersihkan hartanya dari hak orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan rasa syukur. Zakat mal juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Zakat fitrah juga memiliki banyak manfaat, terutama bagi penerimanya. Dengan menerima zakat fitrah, masyarakat miskin dan membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka selama bulan Ramadan. Zakat fitrah juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam dan menumbuhkan rasa persaudaraan.

Memahami perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah serta manfaat yang dihasilkan oleh masing-masing jenis zakat merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Dengan memahami perbedaan dan manfaat tersebut, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama.

Hikmah

Hikmah merupakan aspek penting yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Hikmah adalah kebijaksanaan atau manfaat yang terkandung dalam suatu perintah atau aturan agama. Dalam konteks zakat mal dan zakat fitrah, hikmah memiliki beberapa dimensi yang dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat.

 • Pembersihan Harta

  Hikmah zakat mal adalah untuk membersihkan harta dari hak orang lain. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang dapat mensucikan hartanya dan terhindar dari sifat kikir dan tamak.

 • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

  Hikmah zakat fitrah adalah untuk membantu masyarakat miskin dan membutuhkan. Zakat fitrah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka selama bulan Ramadan.

 • Penyucian Diri dari Dosa

  Hikmah zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seseorang dapat membersihkan diri dari dosa dan memulai hari raya dalam keadaan suci.

 • Penguatan Ukhuwah Islamiyah

  Hikmah zakat fitrah dan zakat mal adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam. Dengan saling berbagi dan membantu, umat Islam dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan.

Memahami hikmah di balik perbedaan zakat mal dan zakat fitrah sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami hikmah tersebut, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) ini memberikan jawaban atas pertanyaan umum dan kesalahpahaman terkait perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah.

Pertanyaan 1: Apa saja perbedaan utama antara zakat mal dan zakat fitrah?

Jawaban: Perbedaan utama antara zakat mal dan zakat fitrah meliputi nisab, waktu pembayaran, objek zakat, penerima zakat, dan hukum.

Pertanyaan 2: Kapan zakat mal dan zakat fitrah harus dibayarkan?

Jawaban: Zakat mal dibayarkan ketika harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), sedangkan zakat fitrah dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 3: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Penerima zakat mal adalah fakir, miskin, amil, muallaf, dan ibnu sabil. Sementara itu, penerima zakat fitrah adalah seluruh umat Islam, baik kaya maupun miskin.

Pertanyaan 4: Apakah zakat wajib bagi semua orang?

Jawaban: Zakat mal wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab, sedangkan zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam tanpa memandang tingkat kekayaannya.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan?

Jawaban: Jumlah zakat mal adalah 2,5% dari harta yang dimiliki, sedangkan jumlah zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok.

Pertanyaan 6: Apa manfaat dari mengeluarkan zakat?

Jawaban: Manfaat zakat sangat banyak, di antaranya membersihkan harta dari hak orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mensucikan diri dari dosa.

Kesimpulannya, memahami perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah sangat penting untuk menjalankan kewajiban zakat dengan benar. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama.

Artikel selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang tata cara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah serta hikmah di balik perbedaan keduanya.

TIPS Membedakan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Berikut adalah beberapa tips untuk membedakan zakat mal dan zakat fitrah:

Tip 1: Pahami nisabnya. Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya, sedangkan nisab zakat fitrah sama untuk setiap jiwa.

Tip 2: Ketahui waktu pembayarannya. Zakat mal dibayarkan ketika harta telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), sedangkan zakat fitrah dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Tip 3: Kenali objek zakatnya. Objek zakat mal adalah harta yang dimiliki, sedangkan objek zakat fitrah adalah makanan pokok.

Tip 4: Pelajari ketentuan penerimanya. Penerima zakat mal adalah fakir, miskin, amil, muallaf, dan ibnu sabil, sedangkan penerima zakat fitrah adalah seluruh umat Islam.

Tip 5: Dalami hukumnya. Zakat mal hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab, sedangkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua umat Islam tanpa memandang tingkat kekayaannya.

Tip 6: Ketahui cara pembayarannya. Zakat mal dibayarkan dalam bentuk tunai atau barang, sedangkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok.

Tip 7: Hitung jumlah zakatnya. Jumlah zakat mal adalah 2,5% dari harta yang dimiliki, sedangkan jumlah zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok.

Tip 8: Pahami hikmahnya. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain, sedangkan zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, Anda dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan optimal.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menghitung dan membayar zakat mal dan zakat fitrah.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengupas tuntas tentang perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kita telah mempelajari perbedaan mendasar dalam hal nisab, waktu pembayaran, objek zakat, penerima zakat, hukum, cara pembayaran, jumlah zakat, ketentuan bagi orang yang tidak mampu, manfaat, dan hikmahnya.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat mal dan zakat fitrah memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain, sedangkan zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Kedua jenis zakat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru